Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Yeni yatırım teşvik sistemi yatırımcılara neler getiriyor?

Yeni yatırım teşvik sistemi yatırımcılara neler getiriyor?

Yeni yatırım teşvik sistemi yatırımcılara neler getiriyor?

6 Nisan 2012 tarihinde Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusuyla açıklanan yeni yatırım teşvik sistemi (yatırımlarda devlet yardımları) nedeniyle basında ve kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan yeni yatırım teşvik tedbirlerine ilişkin yasal düzenlemeler henüz yapılmamış ve buna ilişkin Bakanlar Kurulu Karan henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olduğunun belirtilmesi faydalı olacaktır.

Diğer taraftan yeni yatınm teşvik sisteminden (yatırımlarda devlet yardımlan) faydalanılabilmesi için yatınmcı projelerinin Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi ve uygun bulunan projelerin Yatınm Teşvik Belgesi (YTB) ’ne bağlanması gerektiği unutulmamalıdır.

Yeni yatırım teşvik sistemi (yatınmlarda devlet yardımları) hazırlanırken aşağıda belirtilen Türkiye’nin üç temel ihtiyacına yanıt verecek şekilde tasarlanmış ve dış ticaret açığının aşağıya çekilmesi ve Türkiye’deki imalat sektörünün dışa bağımlı olması durumundan kurtarılarak yurt dışından ithal edilen ara malzeme ve hammaddelerin Türkiye’de üretilmesinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ön plana çıkarılmıştır.

•    Yatırım-üretim-istihdam-ihracat politikalan arasında bütünlüğün sağlanması,
•    İthalata bağımlı olduğumuz ara mallarının ve hammaddelerinin Türkiye’de üretiminin sağlanması,
•    İhracatta emek-yoğun teknolojiden bilgi-yoğun teknolojiye geçişin sağlanmasıdır.

Mevcut yatırım teşvik sistemi üç aşamalı (genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları ile büyük ölçekli yatırımlar) olarak uygulanmaktayken yeni teşvik sistemi ile mevcut teşviklere Türkiye için önem arzeden yatınmlar “stratejik yatırımlar” altında toplanarak ayrı bir başlık ile aşağıda belirtilen şekilde dört ana bileşenden oluşturulmuştur.

•    Genel teşvik uygulamaları,
•    Bölgesel teşvik uygulamaları,
•    Büyük ölçekli yatınmlann teşviki,
•    Stratejik yatırımların teşviki’dir.

Ana çerçevesi yukanda belirtilen yeni teşvik sistemi kapsamında yatırımcılara sağlanacak yeni yatırım teşviklerinin (yatırımlarda devlet destekleri) tamamı aşağıda belirtilmiştir.

•    KDV İstisnası,
•    Gümrük Vergisi Muafiyeti,
•    Vergi İndirimi,
•    Asgari ücret üzerinden hesaplanan Sigorta Primi İşçi ve İşveren Hissesi Desteği,
•    Faiz Desteği (sadece III, IV, V ve VI bölgelerde)
•    Yatınm Yeri Tahsisi,
•    Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve
•    KDV İadesi

Sözkonusu yatrım teşviklerinin (yatırımlarda devlet destekleri) tamamından veya bir bölümünden faydalanılabilmesi; yatırımın büyüklüğüne, bölgesine ve konusuna göre değişen oran ve sürelerde yararlanma imkânı getirilmiştir.

Mevcut yatırım teşvik sisteminde genel teşvik ugulamalan, bölgesel teşvikler ve büyük ölçekli yatırımların teşvik edilmesi şeklindeki mevcut uygulamaya yapılan önemli ilave ise dış ticaret açığının azaltılmasına, istihdamın arttırılmasına ve ara mal ithalatının Türkiye’de üretilmesine yönelik olarak Türkiye için önem arzeden yatırımların stratejik yatırımların belirlenerek teşvik edilmesidir.Stratejik yatırımların Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki iller içerinde yapılması hedeflendiğinden en yoğun ve geniş teşvikler bu illerin yer aldığı 6’ıncı bölgedeki yatırımlara verilmektedir. Bu uygulama kapsamında getirilen, asgari ücret üzerinden hesaplanan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği ile KDV iadesi desteği ise sadece 6’ıncı bölgedeki bölgesel, büyük ve stratejik yatırımlar için geçerlidir. Yatırımcıların yapacakları yatırımın kapsamına göre alacakları devlet destekleri genel yatırım teşviklerinden (KDV istisnası ile gümrük muafiyetli ithalat) tüm bölgelerde yapılan yatırımlar için geçerli olup, bunlara ilave diğer devlet desteklerinin uygulanabilmesi için bölgesel yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak yeni yatırımlarda farklı yatırım teşvik tedbirlerinden (yatırımlarda devlet destekleri) de faydalanması mümkün olacaktır.

Yeni yatırım teşvik sistemi 01.01.2012 tarihinden itibaren yürülüğe girecek olup, 2013 yılı içerisinde yatırıma başlanması halinde teşvik tedbirleri içerisinde yer alan vergi teşviklerinden kademeli olarak yüksek oranda faydalanması mümkün olacaktır. Örneğin 6’ıncı bölgede yatırım yapılması halinde yatırım tutarının tamamı veya bazı durumlarda yatırım tutarının üzerindeki bir tutarda teşvik tedbirlerinden faydalanması mümkün olacaktır. Yeni teşvik tedbirlerinin en dikkat çekici özelliği;

6’ıncı bölgenin yararlandırılacağı teşvik tedbirleriyle en cazip bölge haline getirilmiş olması ile Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yapılacak yatırımların daha uzun süreli ve daha yüksek oranlarda devlet desteklerinden yararlandırılacak olmasıdır.

Farklı sektörlerin teşvik kapsamına alınması, yeni getirilen yatırım teşvik tedbirlerinde yatırım yapılacak sektörlerin alanı da genişleme yapılmış olduğu gözlenmektedir. Örneğin eğitim alanında, madencilik sektöründe, sağlık sektöründe özellikle onkoloji alanında yapılacak ileri teknolojiyi içeren yeni yatırımlar, hizmet sektörü ile film ve sinema sektöründe özellikle türk dizilerinin yurt dışında cazip hale gelmesiyle birlikte bu sektörde yatırım yapılması, kültür turizminin gelişimini desteklemek için verilecek yatırım teşviklerini de bu kapsamda desteklenmesi yatırım teşvikleri arasına alındığı görülmektedir.

Faiz desteği, yeni yatımlar sırasında en büyük ihtiyaçlardan birisi de finansman desteğidir. Yatırım Teşvik Belgesi alarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar “faiz desteği” teşfik’inden yaralanmak istemeleri halinde, yatırım teşrik belgesi, üzerinde yer alan yatırımlarda devlet destekleri arasına “faiz desteği”ni kaydettirmeleri gerekmektedir.

Yatırım teşvikleri kapsamında sağlanacak faiz desteği her bölgede yapaılacak yatırıma göre farklı miktarlarda uygulanacaktır. Birinci ve ikinci bölgelerde yapılan yatırımlarda faiz desteği uygulanmayacak, buna karşın üçüncü bölgeden başlamak üzere altıncı bölgeye doğru kadameli artış yapılarak faiz desteği uygulanacaktır.

Vergi indirimi, vergi indirimi desteği yatırım teşvik belgesinde kayıtlı yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanmakla birlikte 2., 3., 4., 5. ve 6’ıncı bölgelerde yatırım yapan firmalar için yatırıma katkı tutamım belirli bir kısmı yatırım dönemindeki tüm faaliyetlerden elde edilen kazançlar üzerinden uygulanabilecektir.

Sonuç olarak, yeni yatırım teşvik tedbirleri içerisinde KOBİ’lere özel bir uygulama olmamakla birlikte getirilen yeni yatırım teşvikleri 2013 yılı içerisinde yatırıma başlanması kaydıyla ve her bölgede yapılacak yatırımlara göre farklılık göstereceğinden yatırım yapılacak bölgenin belirlenmesi son derece önemli olacaktır. 6 ıncı bölge yatırım teşvik tedbirlerinin (yatırımlarda devlet destekleri) en yüksek oranda uygulanacağı bölge olarak dikkati çekmektedir.

Yararlanılan kaynaklar T.C. Ekonomi Bakanlığı, İnternet sayfasındaki (http://www.ekonomi.gov.tr) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 6 Nisan 2012 tarihli Yeni Teşvik Sistemine (Yatırımlarda Devlet Yardımları) ilişkin sunum ve açıklama.

Nihayet Durukanoğlu
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir