Anasayfa / Ekonomi-Finans / Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracat Stratejisi

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracat Stratejisi
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörü 2023 İhracat Stratejisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Balanced Scorecard (Kurumsal Karneleme) yaklaşımı ile geliştirilen Türkiye’nin ihracatını 2023’te 500 milyar dolar seviyesine ulaştıracak yol haritası ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörüne öncülük ediyor.

orman mamulleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2023 yılında 500 Milyar Dolar ihracat hedefiyle başlattığı girişimin ilk adımı olarak Türkiye düzleminde makro ölçekte, ikinci adımı olarak da sektörel düzlemde çalışmalar yürütülmüştür. Projenin temel amacı Türkiye’nin ihracat atılımına yönelik bütünsel bir “Stratejinin Uygulamaya Aktanlması” çerçevesini oluşturmaktır. Her bir sektörün ve alt-sektörlerin 2023 yılı ihracat hedefleri, sektörleri temsilen çalışmada yer alan sektör liderleri tarafından belirlenmiştir. Stratejinin metodolojisi ülke ve sektör şartlanna adapte edilen “Balanced Scorecard” yaklaşımı ile oluşturulmuştur.

Ağaç Mamulleri Ve Orman Ürünleri Sektörü Strateji Haritası ve Performans Progra-mı’nda 20 Stratejik Hedef ve bu hedeflere ilişkin 100’den fazla Başarı Kriteri belirlenmiştir. Sektör stratejik öncelikleri ve ihracat hedefleri oluşturulurken, sektörün banndır-dığı mobilya, kağıt ve ağaç mamulleri ile odun dışı mamullerinden oluşan alt sektörler de dikkate alınmıştır.

Stratejide sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması için 5’er yıllık dönemlerle belirlenen stratejik hedefler takip edilmektedir. Sayısal verilerin oluşturulmasında, Birleşmiş Milletler uluslararası ticaret veri sisteminden yararlanılmış, sayısal veriler ve öngörüler için SITC-3 ve Harmonize Sistem-1992 sınıflandırmalan kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında yapılan hesaplamalar ve tahminler ile 2013’te % 0,97 olan küresel sektör ihracatı pazar payının 2023’te % 1,6’ya ulaşması ve ihracatın 16 milyar dolar seviyesine gelmesi hedeflenmektedir.

Sektörün İhracat Performans Değerlendirmesi

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Sektörü, başta mobilya olmak üzere, geniş alt sektör gruplan ile sürekli gelişim göstermekte ve son teknolojiyle dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Sektör ihracatı 2012 yılını hedeflediği miktann üzerinde bir artış göstererek 3 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır. 2013 yılının ilk 9 ayında ise sektör ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 13,9 artarak 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynca, 2013 Eylül ayı sektör ihracatımız, 2012 yılına kıyasla % 24,1 oranında artış göstererek 404 milyon dolara ulaşmıştır. Sektörde gerçekleştirilen bu önemli atılımda, devlet teşviklerinin artması, markalaşmanın öneminin farkına vanlması, tasanm odaklı büyümenin hedeflenmesi vb. nedenler etkili olmuştur.

Sektörün Dünyadaki Görünümü

FAOSTAT’tan alman veriler ışığında, Dünya’da üretilen ağaç ürünleri miktan 2011 yılı itibanyla yaklaşık 2 trilyon metreküp olup, ağaç ürünleri üretiminin çoğunluğunu tomruk, kereste ve talaş parçalan oluşturmaktadır. Dünya’daki ağaç ürünleri ihracatı incelendiğinde 2010 yılında 222 milyar dolar olan ihracatın 2011 yılında artarak 245 milyar dolara ulaştığı ve 26 milyar dolar ile ABD’nin ağaç ürünleri dünya ihracatında birinci sırada olduğu görülmektedir. ABD dünya ağaç ürünleri ihracatının % 10’unu yapmaktadır. ABD’yi % 8,9 pay ile Kanada, % 8,5 ile Almanya, % 6,9 ile İsveç, % 5,7 ile Finlandiya, % 4,8 ile Çin takip etmektedir.Dünya mobilya ticaretinde ise temel olarak 60 ülke faaliyet göstermektedir. 2011 yılında dünya mobilya üretimi yaklaşık olarak 376 milyar dolar değerindedir. Yüksek gelirli ülkeler dünya mobilya üretiminin % 58’ini, orta ve düşük gelirli ülkeler ise % 42’sini oluşturmaktadır. Dünya’nın en büyük mobilya üreticisi, yaklaşık olarak 94 milyar dolar değerindeki üretim ile Çin’dir. Çin’i sırasıyla yaklaşık olarak 56,4 milyar dolar değerindeki üretim ile ABD ve 30 milyar dolar değerindeki üretim ile bu sektörün tasanm merkezi olarak da ifade edilen İtalya takip etmektedir. Dünya mobilya üretiminde ilk üç sırada yer alan ülkeler toplam üretimin % 48’ini oluşturmaktadır. AB ülkeleri ise toplam üretimin % 27’sini oluşturmaktadır.

Ana İhracat Pazarları

Türkiye’nin ağaç ve orman ürünleri ihracatında % 18’lik payıyla en büyük ihracat pazan konumunda olan Suudi Arabistan’a 2013 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 15 oranında artarak 577 milyon dolara yükselmiştir. Anılan dönemde ikinci büyük pazanmız olan Azerbaycan’a olanı ihracatımız % 33 oranında artarak 250 milyon dolar olmuştur. Söz konusu dönemde en çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülke arasında olan Türkmenistan ve Libya’ya olan ihracatımızda geçmiş yıla kıyasla önemli oranda artış yaşanmıştır. İlk on pazann toplam sektör ihracatındaki payı ise yüzde 50’den fazladır. (% 57,9)

Mobilya Sektörü

2012 yılında ihracatı bir önceki yıla göre % 19 artarak 1,6 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. İlgili dönemde en fazla ihracat Irak, Libya ve Azerbaycan’a yapılmıştır.

Ağaç ve Ahşap Eşya Sektörü

2012 yılında ihracatı bir önceki yıla göre % 1 artarak 706 milyon $ olmuştur. En fazla ağaç ve ahşap eşya ihracatı İran, Irak ve Azerbaycan’a gerçekleştirilmiştir.

Kağıt ve Karton Sektörü

Türkiye geneli ihracat rakamlanna bakıldığında 2012 yılı ihracatında geçen yıla kıyasla % 17 artarak 1,7 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde kâğıt ve karton ihracatı en fazla Irak, İngiltere ve İran’a yapılmıştır.

Tasarım ve Markalaşma Çalışmaları

Sektörde var olan küresel rekabetin lehimize çevrilmesi, katma değeri olan yenilikçi ürünlerin potansiyel ihraç pazarlannda ve mevcut ihraç pazarlarımızda daha fazla tüketici ile buluşturulması için tasarımın oldukça büyük bir önemi vardır. Bu doğrultuda, TİM’in de desteği ile İhracatçı Birlikleri tarafından çeşitli tasanm yanşmalan düzenlenmektedir.

Aynca, Türkiye’nin ticari ve ekonomik işbirliği imkanlarının artınlması ve ihracatçı firmalanmızın dış pazar paylannda artış sağlanması amacıyla, Ekonomi Bakanlı-ğı’nın koordinasyonu ve TİM’in organizasyonunda gerçekleştirilen çeşitli ticaret heyeti organizasyonlanna katılım sağlanmaktadır. Bu vesile ile, çeşitli milli katılım veya info stand ile katılımın sağlandığı yurtdışı fuar organizasyonlannda sektörün tanıtımı yapılmaktadır.

Ar-Ge Faaliyetleri

TÜİK verilerine göre mobilya sektörünün 2010 yılındaki faktör maliyeti ile katma değeri 2,3 milyar TL olup, ülke geneli faktör maliyeti ve katma değerine oranı ise % 0.80’dir. Mobilya sektöründe 2010 yılı Ar-Ge harcamalan 13.312.639 TL olurken 2011 yılında bir önceki yıla göre % 15 artarak 15.408.667 TL olmuştur. 2011 yılında sektörde yapılan Ar-Ge harcamalannm, Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge içindeki payı yaklaşık % 0,14’tür.

Ar-Ge çalışmalan kapsamında her yıl mobilya sektöründe Ar-Ge proje pazan etkinliği düzenlenerek üniversite öğrencileri ile üretici ihraç firmalan buluşturulmakta ve Ar-Ge faaliyetlerinin sektör için önemi vurgulanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir