Anasayfa / Kariyer ve İş / Atatürk Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

Atatürk Ünv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

ÖN KAYIT TARİHİ
İlk Başvuru: 30. 07. 2012
Son Başvuru : 15. 08. 2012
KESİN KAYIT TARİHİ
Kayıt hakkı kazananlar için 22-24 Ağustos 2012
Boş kalan kontenjanlar için 27-28 Ağustos 2012
Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalları Yeterlilik Sınav Tarihleri: Geleneksel Türk El Sanatları, Heykel, Resim, Sahne Sanatları : 27-28 Ağustos 2012 Müzik Bilimleri : 31 Ağustos 2012 Bu bölümlerin kesin kayıt işlemleri, sonuçların açıklanmasını müteakip yapılacaktır.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre,

2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen Bilim/Sanat Dallarına “Tezli Yüksek Lisans” ile “Doktora” öğrencisi alınacaktır.

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1) 1 adet Fotoğraf

2) Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin sureti

3) 2009 Sonbahar dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi’nin veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan (GRE-GMAT) belirtilen puanların karşılığı puanları gösteren belge sureti (Başvurulan programın puan türünde ALES’ten en az 55 puanı olanlar veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan belirtilen puanların karşılığı puan almış olanlar, Y. Lisans ve doktora programına müracaat edebilirler). Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalları’na müracaatta ALES şartı aranmaz.

4) Lisans ve Y. Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesi sureti, [Üniversitemiz eski mezunlarının lisans transkriptlerinin 4’lü sisteme göre olması gerekmektedir].

5) Doktora programlarına müracaat edeceklerin ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları gerekmektedir.

6) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına (doğrudan doktora) müracaat edeceklerin başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 85 veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan (GRE-GMAT) belirtilen puanların karşılığı puana, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puana veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları sahip olmaları gerekmektedir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 90 puan olmalıdır.

7) Lisansüstü programlara başvururken transkripti dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların dörtlük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu” üzerinden yapılacaktır.

8) Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine müracaat edecek olanlar, başvurularını yaptıktan sonra 3 adet orijinal iş ve dosyalarını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na teslim etmeleri, dosya inceleme ve yeterlik sınavları için yukarıda belirtilen tarihte Güzel Sanatlar Fakültesi’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

9) Ön kayıt yaptıracak öğrencilerin Kırtasiye, Baskı, İletişim vs. gider karşılığı olarak Atatürk Üniversitesi Üniversite Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin Vakıfbank Üniversite Şubesi’ndeki 00158007296932226 numaralı hesabına yatırdıkları [50 (elli) TL.] bağış dekontunu başvuru sırasında enstitüye teslim edeceklerdir.

10) Ön kayıt müracaatları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne internet üzerinden yapılacak ve müracaat evrakları şahsen enstitüye teslim edilecektir. İnternet üzerinden kayıt yapacak adaylar üniversitemiz internet adresindeki Öğrenci Bilgi Sisteminden (Danışman-Öğrenci kısmından )otomasyon programını kullanarak ön kayıtlarını yapacaklardır.

11) İnternet üzerinden müracaat eden adayların, evraklarını enstitüye teslim edip müracaatlarını başvuru tarihleri içerisinde onaylatmaları zorunludur. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılacaktır.

12) Lisansüstü eğitime başvuran adaylar, istenilen belgeleri enstitüye teslim edip, başvurularını onaylattıktan sonra, ön kayıt süresi içinde alan şartlarına uygun olarak en fazla beş tercih yapabileceklerdir. Tercih yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Birinci Yerleştirmede sadece kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecektir. Kayıtlar, öğrenciler tarafından belirtilen tarihlerde bizzat yaptırılacaktır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat kaydını yaptıramayan adaylar, vekâlet veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yedekler için yapılacak yerleştirmeye dâhil edilmeyeceklerdir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Tezli Yüksek Lisans programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, Lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. İlk aşamada, kontenjan sayısı kadar asıl aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtları yapılır. Kesin kayıtlar bittikten sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde yedekten kayıt yaptırmaya hak kazananların kayıtları yapılır.

2) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, Lisans mezuniyet ortalamasının % 20’si ve Y. Lisans mezuniyet ortalamasının % 20’sinin toplamı en az 65, lisans derecesi ile doğrudan doktora programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 90 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. İlk aşamada, kontenjan sayısı kadar asıl aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtları yapılır. Kesin kayıtlar bittikten sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde yedekten kayıt yaptırmaya hak kazananların kayıtları yapılır.

3) Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracakların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlilik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı 55 puandan aşağı olamaz. Kazananların belirlenmesinde en yüksek ortalamadan başlanarak en az ortalamaya doğru sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday ilan edilir.

4) Kayıt hakkı kazanan adaylardan ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmadıkları için boş kalan kontenjanlar için, yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenler alınacaktır.

5) Y. Lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenler dilekçe vererek Yabancı Diller Yüksek Okulu’nca yürütülmekte olan İngilizce Hazırlık sınıflarına devam edebilirler.

6) Nitelikleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 16. maddesinde belirtildiği gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına müracaat edecek adaylara, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen bütün belgelerin tasdikli sureti alınacak olup, Enstitüde hiçbir evrakın tasdiki yapılmayacaktır.

1) 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata uygun olacak)

2) Y. Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi’nin onaylı sureti (daha önce verenler hariç)

3) Nüfus Cüzdan sureti

4) ALES Sonuç Belgesi

5) Harç dekontu-Bilahare bildirilecektir. (Harçlar, Öğrenci numarasına, Atatürk Üniversitesi Vakıfbank Üniversite Şubesi Bankomat Harç Hesabına yatırılacak)

6) KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS veya bunlara eşdeğer sınav sonuç belgesi

7) Erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alınacak Durum Belgesi (Askerliğini yapmayanlar için)

8) İsteğe bağlı olarak Danışman Tercih Formu (En fazla üç isim-Zorunlu değil, isteğe bağlıdır). Form, enstitü web sayfası-duyurular kısmından indirilecektir.

ADAYLARIN DİKKATİNE

1) Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya vekâlet yoluyla yapılacaktır.

2) Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır.

3) Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir.

4) 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları : 17-21 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

5) 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Dersleri, 24.09.2012 tarihinde başlayacaktır.

ADRES: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Yabancı Diller Yüksek Okulu B Blok 3. Kat 25240 ERZURUM / TÜRKİYE

e-posta: sosbil@atauni.edu.tr

T.C.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

ÖN KAYIT TARİHİ
İlk Başvuru: 30. 07. 2012
Son Başvuru : 15. 08. 2012
KESİN KAYIT TARİHİ
Kayıt hakkı kazananlar için 22-24 Ağustos 2012
Boş kalan yedek kontenjanların kayıt Tarihi 27-28 Ağustos 2012
Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalları Yeterlilik Sınav Tarihleri: Geleneksel Türk El Sanatları, Heykel, Resim, Sahne Sanatları : 27-28 Ağustos 2012 Müzik Bilimleri : 31 Ağustos 2012 Bu bölümlerin kesin kayıt işlemleri, sonuçların açıklanmasını müteakip yapılacaktır.
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre,

2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) kapsamında aşağıda belirtilen Bilim/Sanat Dallarına “Tezli Yüksek Lisans” ile “Doktora” öğrencisi alınacaktır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI

Başvurular, Öğretim elemanlarının bağlı oldukları Rektörlük Makamı kanalıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılacaktır. Doğrudan enstitüye başvuru yapılmayacaktır.

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1) 1 adet Fotoğraf

2) Y. Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin sureti

3) 2009 Sonbahar dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi’nin sureti (Başvurulan programın puan türünde ALES’ten en az 55 puanı olanlar, Y. Lisans ve doktora programına müracaat edebilirler). Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalları’na müracaatta ALES şartı aranmaz.

4) Lisans ve Y. Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesinin tasdikli sureti, [Eski mezunların da Lisans transkriptlerinin 4’lü sisteme göre olması gerekmektedir].

5) Doktora programlarına müracaat edeceklerin ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları gerekmektedir.

6) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına (doğrudan doktora) müracaat edeceklerin başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 85, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 90 puan olmalıdır.

7) Ön kayıt yaptıracak öğrencilerin Kırtasiye, Baskı, İletişim vs. gider karşılığı olarak Atatürk Üniversitesi Üniversite Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin Vakıfbank Üniversite Şubesi’ndeki 00158007296932226 numaralı hesabına yatırdıkları [50 (elli) TL.] bağış dekontunu başvuru sırasında enstitüye teslim edeceklerdir.

8) Lisansüstü programlara başvururken transkripti dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların dörtlük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu” üzerinden yapılacaktır.

9) Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine müracaat edecek olanlar, başvurularını yaptıktan sonra 3 adet orijinal iş ve dosyalarını Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na teslim etmeleri, dosya inceleme ve yeterlik sınavları için yukarıda belirtilen tarihte Güzel Sanatlar Fakültesi’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Tezli Y. Lisans programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, Lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday ilan edilir.

2) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, Lisans mezuniyet ortalamasının % 20’si ve Y. Lisans mezuniyet ortalamasının % 20’sinin toplamı en az 65, lisans derecesi ile doğrudan doktora programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 90 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. İlk aşamada, kontenjan sayısı kadar asıl aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtları yapılır. Kesin kayıtlar bittikten sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde yedekten kayıt yaptırmaya hak kazananların kayıtları yapılır.

3) Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracakların, dosya incelemesi şeklinde yapılan yeterlilik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı 55 puandan aşağı olamaz. Kazananların belirlenmesinde en yüksek ortalamadan başlanarak en az ortalamaya doğru sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday ilan edilir.

4) Kayıt hakkı kazanan adaylardan ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmadıkları için boş kalan kontenjanlar için, yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenler alınacaktır.

5) Nitelikleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 16. maddesinde belirtildiği gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına müracaat edecek adaylara, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen bütün belgelerin tasdikli sureti alınacak olup, Enstitüde hiçbir evrakın tasdiki yapılmayacaktır.

1) 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata uygun olacak)

2) Y. Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi’nin onaylı sureti (daha önce verenler hariç)

3) Nüfus Cüzdan sureti

4) ALES Sonuç Belgesi

5) Harç dekontu-Bilahare bildirilecektir. (Harçlar, Öğrenci numarasına, Atatürk Üniversitesi Vakıfbank Üniversite Şubesi Bankomat Harç Hesabına yatırılacak)

6) KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS veya bunlara eşdeğer sınav sonuç belgesi

7) Erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alınacak Durum Belgesi (Askerliğini yapmayanlar için)

8) İsteğe bağlı olarak Danışman Tercih Formu (En fazla üç isim-Zorunlu değil, isteğe bağlıdır). Form, enstitü web sayfası-duyurular kısmından indirilecektir.

ADAYLARIN DİKKATİNE

1) Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya vekâlet yoluyla yapılacaktır.

2) Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır.

3) Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir.

4) 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları : 17-21 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

5) 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Dersleri, 24.09.2012 tarihinde başlayacaktır.

ADRES: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Yabancı Diller Yüksek Okulu B Blok 3. Kat 25240 ERZURUM / TÜRKİYE

e-posta: sosbil@atauni.edu.tr

ATATÜRKÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜAtatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, 2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen Bilim/Sanat Dallarına

Yabancı Uyruklu “Tezli Yüksek Lisans” ile “Doktora” öğrencisi alınacaktır.

ÖN KAYIT TARİHİ
İlk Başvuru: 30. 07. 2012
Son Başvuru : 15. 08. 2012
Türkçe Dil Sınavı : * 16.08.2012 (Saat 14:00)
KESİN KAYIT TARİHİ
Kayıt hakkı kazananlar için 22-24 Ağustos 2012
Boş kalan kontenjanlar için 27-28 Ağustos 2012
Türkçe Dil Sınav Yeri : Merkezi Dersaneler

Ön Kayıtta İstenen Belgeler:

1. 1 adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak)

2. Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgelerinin asıllarının sureti

3. Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgelerinin Türkçe çevirisi (çeviri noter veya Türk Konsolosluklarından yaptırılacaktır.)

4. Adayın, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacağı diploma denklik belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans ve yüksek lisans öğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına ilişkin belge.

5. Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalamalarının gösteren öğrenim belgelerinin (transkript) asıllarının sureti. Lisans ve yüksek lisans ortalamalarının 4’lük not sisteminde en az 2,50; 100’lük not sisteminde en az 65 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması gerekir.

6. Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet not ortalamalarını gösteren öğrenim belgelerinin (transkript) Türkçe çevirisi (çeviri noter veya Türk Konsolosluklarından yapılacaktır.)

7. Varsa Türkçe Dil Seviye Tespit Sınav Belgesi (70 ve üzeri puan almış olanlar Türkçe Dil Seviye Tespit Sınavından muaf sayılırlar. -TÖMER Belgesi.-)

8. Yurt dışında ikamet eden Türk Uyruklu adayların ilgili ALES puanının en az 55 olduğunu gösterir belge.

9) Ön kayıt müracaatlarını, internet üzerinden yapacak adaylar üniversitemiz internet sayfasındaki otomasyon programını (Öğrenci Bilgi Sistemini) kullanarak ön kayıtlarını yapacaklardır. Ön kayıtlarını yapan adaylar, müracaat evraklarını şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edecekler veya enstitüye e-mail yoluyla eksiksiz olarak göndereceklerdir. Bu durumda, otomasyon kayıt işleri Enstitümüzce yapılacaktır. Ancak, evrakların eksik olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

10) İnternet üzerinden müracaat eden adayların, evraklarını enstitüye teslim edip veya enstitü mail adresine e-mail yoluyla gönderip müracaatlarını başvuru tarihleri içerisinde onaylatmaları zorunludur. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılacaktır.

11) Lisansüstü eğitime başvuran adaylar, alan şartlarına uygun olarak en fazla beş tercih yapabileceklerdir. Adayların, başvurular bittikten sonra, ilan edilen tarihte yapılan Türkçe Dil Sınavından aldıkları puanları değerlendirmeye katılacak ve sıralama belirlendikten sonra ilk yerleştirme yapılacaktır. Birinci Yerleştirmede sadece kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecek ve kesin kayıtlar öğrenciler tarafından bizzat yaptırılacaktır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, vekâlet veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yedekler için yapılacak yerleştirmeye dâhil edilmeyeceklerdir.

12) Ön kayıt yaptıracak öğrencilerin Kırtasiye, Baskı, İletişim vs. gider karşılığı olarak Atatürk Üniversitesi Üniversite Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin Vakıfbank Üniversite Şubesi’ndeki 00158007296932226 numaralı hesabına yatırdıkları [100 (yüz) TL.] bağış dekontunu başvuru sırasında enstitüye teslim edeceklerdir.

Başvuruların Değerlendirilmesi;

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM VEREN ENSTİTÜLERDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL UYGULAMA ESASLARI’na Göre;

Kontenjan, öğrenci kabulü ve başvuru şartları

MADDE 4- (1) Atatürk Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burslu olduğunu belgeleyenler ile kendi imkânlarıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere birimlere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, bu uygulama esaslarında belirlenen kapsam ve koşullarda ve ilgili birimler tarafından tespit edilen kontenjan dâhilinde ilgili Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilir.

(2) Üniversitemizin yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile yaptıkları anlaşmalara bağlı olarak müracaat eden yabancı uyruklu öğrenciler için ilave kontenjan uygulaması olup olmayacağına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Yüksek lisansa başvuran adayların lisans ortalamasının, doktoraya başvuran adayların ise lisans ve yüksek lisans ortalamalarının 4’lük not sisteminde en az 2,50; 100’lük not sisteminde en az 65 veya diğer sistemlerde bunlara denk bir not ortalaması olması gerekir.

Değerlendirme

MADDE 5- (1)Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil belgesi puanının %30’u değerlendirmeye alınır.

(2) Doktora başvurularında lisans not ortalamasının %35’i, yüksek lisans not ortalamasının %35’i Türkçe dil belgesi puanının %30’si değerlendirmeye alınır.

(3) Puanlar 100’lük sisteme çevrilerek değerlendirilir.

(4) Hesaplanan puanlara göre sıralama yapılır ve adaylar kontenjan dâhilinde ilgili programa yerleştirilir.

Kayıtlar

MADDE 6- (1) Kayıtlar her yıl ilgili birimin lisansüstü öğrenci alımı için belirlediği takvime göre diğer öğrenciler ile aynı sürelerde yapılır.

(2) Kayıtları yapılan adayların, lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde Türkçe Dil yeterliğine sahip olup olmadıkları bu maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan kapsam ve koşullarda yapılacak sınavla belirlenir.

(3) Türkçe Dil Sınavı, Üniversite Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi veya ilgili birim yönetim kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılır. Bu sınavdan başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

(4) Sınavda başarısız olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılır. Bir yıl içinde aynı şekilde yapılacak Türkçe Dil Sınavında da başarılı olamayan öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil sınavından muaf sayılırlar.

Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler

1. 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak)

2. “Öğrenim vizesi” bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,

3. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (Kesin kayıtlardan sonra),

4. 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Harç Dekontu. Harç dekontu-Bilahare bildirilecektir. (Harçlar, Öğrenci numarasına, Atatürk Üniversitesi Vakıfbank Üniversite Şubesi Bankomat Harç Hesabına yatırılacak)

5. 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigorta Pirim Ücreti. Muhtemel miktar bilahare bildirilecektir. Para, T.C. Ziraat Bankası’nın 34897678-5001 no’lu Hesabına yatırılacaktır. (Kayıt yaptıran öğrenciler geçici Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarasını Enstitüye verip miktarı hesaplattırması ve parayı, yukarıda belirtilen hesaba yatırmak zorundadır.)

Adayların Dikkatine

1. Başvurular Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

2. MÜRACAATLAR ŞAHSEN VEYA E MAİL YOLUYLA YAPILACAKTIR.

3. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde;

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim/anasanat dalında YÖK tarafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

4. Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edilir.

5. Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine Lisansüstü Yönetmeliğe göre devam eder.

6. Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yüksek öğretim kurumunun YÖK tarafından tanınırlığı belgelendikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.

7) 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları : 17-21 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

8) 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Dersleri, 24.09.2012 tarihinde başlayacaktır.

ADRES: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Yabancı Diller Yüksek Okulu B Blok 3. Kat 25240 ERZURUM / TÜRKİYE

e-posta: sosbil@atauni.edu.tr

T.C.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre,

2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen Bilim Dallarına

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

ÖN KAYIT TARİHİ
İlk Başvuru 30. 07. 2012
Son Başvuru 15. 08. 2012
Kayıt hakkı kazananlar için 22-24 Ağustos 2012
Boş kalan kontenjanlar için 27-28 Ağustos 2012
BAŞVURU KOŞULLARI: ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1. 1 adet Fotoğraf (Yönetmeliğe Uygun Olacak)

2. Lisans Mezuniyet Belgesi

3. 2009 Sonbahar dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi (Herhangi bir puan türünde en az 55 puanı olanlar, tezsiz yüksek lisans programına müracaat edebilirler.

4. Tezsiz Yüksek lisansa başvuranlar için lisans not ortalamalarını gösteren transkript, (Atatürk Üniversitesi mezunlarının -eski mezunlarda dâhil- lisans transkriptleri 4’lü sisteme göre olması gerekmektedir).

5. Lisansüstü programlara başvururken transkripti dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların dörtlük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu” üzerinden yapılacaktır.

6. Ön kayıt yaptıracak öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Üniversite Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin Vakıfbank Üniversite Şubesi’ndeki 00158007296932226 numaralı hesaba yatırdıkları (50 (elli) TL.) dekontun bir örneğini başvuru sırasında enstitüye teslim edeceklerdir.

7. Ön kayıt müracaatları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne internet üzerinden yapılacak ve müracaat evrakları şahsen enstitüye teslim edilecektir. İnternet üzerinden kayıt yapacak adaylar üniversitemiz internet adresindeki otomasyon programını kullanarak ön kayıtlarını yapacaklardır.

8. İnternet üzerinden müracaat yapan adayların, evraklarını enstitüye teslim edip müracaatlarını başvuru tarihleri içerisinde onaylatmaları zorunludur. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Tezsiz Y. Lisans programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, Lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday ilan edilir.

2. Kayıt hakkı kazanan adaylardan ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmadıkları için boş kalan kontenjanlar için, yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenler alınacaktır.

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen bütün belgelerin tasdikli sureti alınacak olup, Enstitüde hiçbir evrakın tasdiki yapılmayacaktır.

1. 4 adet Fotoğraf (Mevzuata Uygun Olacak)

2. Lisans Mezuniyet Belgesi

3. Tezsiz Yüksek lisansa başvuranlar için lisans not ortalamalarını gösteren transkript

4. T.C.Kimlik Numarası Beyanı (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)

5. İlgili Askerlik Şubesinden Alınacak Askerlik Durum Belgesi

6. 2012-2013 Öğretim Yılı I. Yarıyılı Harç Dekontu (Banka Adı ve Hesap Numarası Bilahare Bildirilecektir.)

ADAYLARIN DİKKATİNE

1. Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

2. Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır

3. Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir.

4) 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları : 17-21 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

5) 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Dersleri, 24.09.2012 tarihinde başlayacaktır.

Anabilim Dalı ALES Puan Türü Kontenjan Başvuru Koşulları
İktisat Herhangi bir puan türünde 30 4 Yıllık Lisans ve Yüksekokul mezunu olmak.
İşletme Herhangi bir puan türünde 50 4 Yıllık Lisans ve Yüksekokul mezunu olmak.
Adres Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Yabancı Diller Yüksek Okulu B Blok 3. Kat 25240 ERZURUM / TÜRKİYE
e-posta: sosbil@atauni.edu.tr
NOT: Yukarıda belirtilen anabilim dallarında yüksek lisans programı açılabilmesi için her birine en az 20 öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Kayıt yaptıran/yaptıracak öğrenci sayısının 20’den az olması halinde program açılmayacaktır.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Başlama Tarihi : 30.07.2012 Pazartesi gününden itibaren

Son Başvuru Tarihi : 15 Ağustos 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar

Kesin Kayıt Tarihi : 22-24 Ağustos 2012 Perşembe günü mesai bitimine kadar

Yedek Kontenjan Müracaat Tarihi : 28 Ağustos 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar

ÖN KAYIT BAŞVURU KOŞULLARI

· Aday, müracaat tarihleri içerisinde, internet ortamında ilgili formları doldurup başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgelerle birlikte Enstitüye gelerek, Enstitü yetkilisine başvurusunu onaylatmalıdır. Posta ile müracaatlar kabul edilmez.

· Onay aldıktan sonra: aday kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak tercih ekranından tercihlerini yapmalıdır. Aksi halde sorumluluk adaya aittir.

· Adaylar başvuru şartlarını sağladığı; lisansüstü programlardan 3 tercih yapabilirler, ancak tercih sırası dikkate alınarak tek bir programına yerleştirilir.

· Kayıt hakkı kazanan adaylar; kesin kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırabilirler, yaptırmayanlar kayıt dışına alınır, yedek ilana dâhil edilmez.

· Enstitümüze başvuran ancak hiçbir programa yerleştirilemeyen diğer adaylardan yine “Tercih Sırası” dikkate alınarak “Yedek Yerleştirme” yapılır ve ilan edilir.

· Aday, lisans diploması ile yüksek lisans programına ve yüksek lisans diploması ile doktora programına müracaat için en az 55 ALES sayısal puanına; ALES 3 yıl geçerlidir. (2009 güz dönemi ve sonrası )

· 4 yıllık Lisans diploması ile direkt doktora programına müracaat için en az 85 ALES sayısal puanına;

· 5 yıllık Lisans diploması ile direkt doktora programına müracaat için ise en az 55 ALES sayısal puanına sahip olmalıdır (ALES sınav sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir).

· TUS belgesi (ALES yerine) ile doktora programına başvuran adaylar, 50 Temel Tıp puanına sahip olmalıdır.

· Doktora programına müracaat için adayın ÜDS den en az 55 puana sahip olması gerekmektedir.

· Dörtlük sisteme göre düzenlenmiş transkriptlerin yüzlük sistemdeki not karşılıklarının belirlenmesinde Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tablosu kullanılacaktır.

· Son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1. Bir adet vesikalık fotoğraf (Yeni çekilmiş kılık-kıyafet yönetmelik ve talimatlarına uygun olacak)

2. Lisans-Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi

3. Lisans-Yüksek Lisans transkripti

4. ALES belgesi

5. TUS sınav sonuç belgesi (TUS ile doktoraya başvuranlar için)

6. ÜDS belgesi (doktoraya başvuranlar için)

7. Kırtasiye, fotokopi, iletişim gibi giderler karşılığı olarak Atatürk Üniversitesi Üniversite Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin Vakıfbank Üniversite Şubesi’ndeki 00158007296932217 hesaba 50 (Elli) TL bağış yaptıklarını gösterir banka dekontu (Adayın adı, soyadı ve enstitünün adı dekontta yer almalıdır).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Lisans diploması ile yüksek lisans programına başvuran adayların, ALES sayısal puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ı alınarak toplanır. En az 55 puanı olan adaylar en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

2. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların ALES sayısal puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 20’si yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 20’si alınarak toplanır. En az 65 puanı olan adaylar en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

3. 5 yıllık Lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların ALES sayısal puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ı alınarak toplanır. En az 65 puanı olan adaylar en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

4. Temel tıp puanı ile müracaat eden adayların mezuniyet not ortalamasının % 50 si ile Temel Tıp puanının %50 si alınarak toplanır. Bu toplam en az 55 puan olmalıdır. 55 puanı olan adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

5. 4 yıllık Lisans diploması olup, doğrudan doktora programına müracaat eden adayların ALES sayısal puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ı alınarak toplanır. En az 90 puanı olan adaylar en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

6. Kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen yedek listeden öğrenci alımı yapılır.

NOT : Tüm Lisansüstü öğrenci alımlarında ALES puanı 3 yıl geçerli olup 2009 güz dönemi ve sonrası puanlar geçeridir.

ENSTİTÜ’YE KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. 6 Adet Vesikalık Fotoğraf (yürürlükteki mevzuata uygun olacak)

2. Lisans-Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi

3. Lisans-Yüksek Lisans transkripti

4. ALES belgesi

5. TUS sınav sonuç belgesi (TUS ile doktoraya başvuranlar için)

6. ÜDS belgesi (doktoraya başvuranlar için)

7. Onaylı Nüfus Cüzdan Örneği

8. İkametgâh Belgesi

9. Öğrenim Harç Dekontu

10. Herhangi bir Enstitüde Y. Lisans ya da Doktora programına kayıtlı olmadığına dair dilekçe

11. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik görevini tamamlayan adaylardan terhis belgesinin fotokopisi)

(Bakaya durumunda bulunan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz)

Not:

Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.

Kesin kayıt için gerekli belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmalıdır.

Adres

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Yabancı Diller Yüksek Okulu B /1, 25240 Erzurum / TÜRKİYE

E-posta: sagbilenst@atauni.edu.tr
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir