Anasayfa / Kariyer ve İş / Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 2012

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 2012

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31., 32. ve 33. maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi, Okutman ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurma Şartları

Genel Şartlar

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan; Araştırma Görevlisi atamalarında atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan aranır, diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan aranır, özel yetenek sınavı ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınır, alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünde ALES’ten en az 70 puan almaları gerekir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için:

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az alanında yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak şartıyla SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerinden çalışma konusu ile ilgili alınacak belge ile belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az alanında on yıl tecrübeli olmak.

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerinden çalışma konusu ile ilgili alınacak belge ile belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak yada alanında yüksek lisans mezunu olmak.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için:

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.

Okutman kadrosuna başvuru için:

a)Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere alanında en az yüksek lisans mezunu olmak,

b)Yabancı dil okutmanı başvurularında ilgili dilden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak ve ilgili alandan en az lisans mezunu olmak.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler

Yukarda belirtilen genel ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar, başvurulan ünvan, birim, varsa bölüm, varsa anabilim dalı, kadro adedi, kadro derecesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesindeki akademik personel kadro ilanı duyuru detay numarası, kendi telefon ve adres bilgilerini de içeren tarihli ve imzalı dilekçe, özgeçmiş, 1 adet vesikalık fotoğraf, not çizelgesi fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans), mezuniyet (ilgili daldan lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora /sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış veya noter onaylı fotokopisi, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge fotokopisi), ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, varsa yayınlanmış eserlerin listesi, kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler, ALES belgesi (fotokopi veya internet çıktısı) ve yabancı dil sınavı sonuç belgesi (fotokopi veya internet çıktısı) ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan yada eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adres : Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Tavşanlı Yolu 10.km. Merkez Yerleşke KÜTAHYA

MuafiyetDoktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Matematik Bölümü mezunu olmak ve Milli Eğitimde 10 yıldır çalışıyor olmak Öğretim Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, 7 yıllık mesleki tecrübe ve Milli Eğitimde çalışıyor olmak. Öğretim Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
(Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişi programı için) Çocuk Gelişimi veya Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
(Yönetim Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi programı için) İşletme lisans mezunu olup, Yönetim Organizasyon anabilim dalında yüksek lisans yapmış ve alanında 2 yıl iş tecrübesi olmak. Öğretim Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
(Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık programı için) İşletme bölümü mezunu olup, alanında 5 yıl tecrübesi olmak. Öğretim Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
(Muhasebe ve Vergi Bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı için) İşletme bölümü mezunu olup, Finansman anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. Öğretim Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
İ.İ.B.F. lisans mezunu olup, Bankacılık alanında yüksek lisans yapmış ve 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak Öğretim Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
İşletme bölümü lisans mezunu olup, Matematik, Bilgisayar veya Bilgi Teknolojileri alanlarından birinden yüksek lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Yönetim bilişim sistemleri veya Matematik öğretmenliği mezunu olmak ve alanında 10 yıl deneyim sahibi olmak. Öğretim Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Fen Bilgisi Eğitimi veya Kimya bölümü lisans mezunu olup, fiziko-kimya alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Sınıf Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup, İlköğretim anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Türk Dili Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, Eski Türk Edebiyatı anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Türk Dili Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Sayısal Yöntemler alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
İşletme bölümü mezunu olup, alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Uluslararası ilişkiler bölümü mezunu olup, Uluslararası İlişkiler anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
İktisat bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Nörolojik Rehabilitasyon alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
(Uluslararası İlişkiler anabilim dalı için) Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunu olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
(Sosyoloji anabilim dalı için) Sosyoloji bölümü mezunu olup, Sosyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 31 Temmuz 2012
Tarih bölümü lisans mezunu olup, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve üniversitelerde en az iki yıl Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi dersleri vermiş olmak. Okutman 1 31 Temmuz 2012
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü / anabilim dalı lisans mezunu olmak. Okutman 15 31 Temmuz 2012
Sinoloji veya Çin Dili ve Edebiyatı bölümü / anabilim dalı lisans mezunu olmak. Okutman 1 31 Temmuz 2012
Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Öğretmenliği veya Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümü / anabilim dalı lisans mezunu olmak. Okutman 1 31 Temmuz 2012
Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arapça Mütercim Tercümanlık bölümü / anabilim dalı lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapmış olmak. Okutman 1 31 Temmuz 2012Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir