Anasayfa / Kariyer ve İş / Görevde Yükselme Sınav Başvuruları

Görevde Yükselme Sınav Başvuruları

Görevde yükselme sınavı başvuruları 19 temmuz 2012

SINAVIN ADI

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı

SINAV ÜCRETİ

Aday, 35 (Otuzbeş) TL sınav ücretini, 19 Temmuz 2012 – 08 Ağustos 2012 tarihleri arasında, T.C.

Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya

Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden her hangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı”

aracılığı ile yatıracaktır.

Aday, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık

Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı) bulunacaktır.

Sınav ücreti bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya başka bir yolla tahsil edilmeyecektir. Bankaya

ücret yatırmayan adaylar elektronik başvuru yapamayacaktır.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan,

başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için

ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

SINAV BAŞVURUSU

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından

adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresinden 19 Temmuz -08

Ağustos 2012 elektronik başvuru işlemini bireysel olarak yapacaktır.

Aday, personel bilgileri, başvuru ve adres bilgilerinin yer aldığı “aday başvuru formunu” internet

üzerinden doldurup onaylayacaktır.

Elektronik onaylama işlemi yapıldığı anda adayın başvurusu gerçekleşmiş olacaktır. Onaylanmamış

başvuru geçersiz sayılacaktır.

Elektronik ortamda onaylanan aday başvuru formundan 2 nüsha çıktı alınarak aday tarafından

imzalanıp, çalıştığı birim amirleri tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanacaktır.

İmzalanan başvuru formunun bir örneği ile istenen diğer belgelerin bir sureti taşra teşkilatı için İl

Sağlık Müdürlüğünde, merkez teşkilatı için ilgili şube müdürlüğünde kalacak, bir örneği de aday

tarafından saklanacaktır.

Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektiren her hangi bir özür durumu olan adaylar sağlık kurul

raporu, özürlü kimlik kartı veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa No

ÖD.SHŞ.FR.01 25.06.2008 – – 1/4

SINAV UYGULAMA DUYURUSU2

örneğinden her hangi birinin onaylı suretini en geç 10 Ağustos 2012 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne APS veya kargo ile “Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No:3 06464 Sıhhiye/ANKARA” adresine göndereceklerdir.

Eksik veya yanlış doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular

dikkate alınmayacaktır.

Müracaatlarda, kişi beyanı esas kabul edilecektir. Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas

belgelerinin incelenmesi neticesinde atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları

geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

657 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre aylıksız izinde olanların

müracaatları kabul edilecektir.

Görevde Yükselme Sınavına katılacak adayların, müracaat tarihi itibarıyla sınava katılma şartlarını

taşımaları gerekmektedir.

Sınava, halen Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar, Taşra Teşkilatı ve Döner

Sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak çalışan ve

görevde yükselme eğitimine katılan personel başvurabilecektir. Bunun dışındaki personelin

başvurusu ve sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV YERİ

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya,Malatya, Samsun, Trabzon ve Van

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

01 Eylül 2012 Cumartesi günü Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

Görevde Yükselme Sınavı 120 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

Sınavda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı

kullanılacaktır.

Aday, sınava 16- 31 Ağustos 2012 tarihlerinde http://www.meb.gov.tr, internet adresinden

yayımlanan sınav giriş belgesini aldıktan sonra bağlı bulunduğu kuruma onaylatacaktır.Sınava giriş

belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava

girecektir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan aday ile cep telefonu yanında

olan aday sınava alınmayacaktır.

Aday, sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı

Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAV KONULARI

Görevde yükselme sınavında uygulanacak sınav soru kitapçığında yer alacak 80 sorunun, 48’i atama

yapılacak görevin niteliğine göre, 32 soru ise görevde yükselme ders notlarından hazırlanacaktır,3

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NU GRUP ADI

1 Memur

2 V.H.K.İ.

Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle

okutulacaktır.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde

puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru

Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda,

soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle

değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’ in “14 üncü maddesinin ikinci

paragrafında belirtildiği gibi “ Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde

diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci

fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi

hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince

değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147”

telefonundan yararlanabileceklerdir.

Sınavla ilgili duyuru v e ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Y H G M

tarafından yapılacaktır.

Sınav soru ve cevap anahtarları 04 Eylül 2012 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve internet

adresinde yayımlanacaktır.

Adayların sınav sonuçları 20 Eylül 2012 tarihinde, http://www.meb.gov.tr internet adresinde

yayımlanacaktır.

SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR

Aday, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının

www.meb.gov.tr ve http://personel.saglik.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç

8 (sekiz) iş günü içerisinde SB YHGM’ye yapabilecektir. 4

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü

içerisinde SB YHGM’ye yapılacaktır. SB YHGM bu itirazları değerlendirildikten sonra YEĞİTEK’e

gönderecektir. YEĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak SB YHGM’ye

bildirecektir. YEĞİTEK’e gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

Aday, itiraz başvurularını YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi

Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası

Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (On Türk

Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim

adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile yapacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu

olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan

çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru

dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile

başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar

Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir yorum

  1. kaç kişi kazandı ve kazananların hepsi alınacakmı canımıza tak etti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir