Anasayfa / Kariyer ve İş / Hazine Müsteşarlığı Personel Alımı

Hazine Müsteşarlığı Personel Alımı

Hazine Müsteşarlığı Personel Alımı

Hazine Müsteşarlığı personel alımı yapacaktır. Alımın detaylarının yer aldığı ilan aşağıdadır. Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzman ve aktüer yardımcısı alımına başvuruda bulunmak isteyen takipçilerimiz, ilanı inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Ve Aktüer Yardımcılığı Giriş Sınavı
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’na, 01-02 Ekim2011 tarihlerinde yazılı kısmı yapılacak giriş sınavı ile 5 adet Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı (SDUY) ile 3 adet Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı(SDAY) alınacaktır.

1. Başvuru Şartları
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı için üniversitelerinin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İşletme, İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,
3) Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için üniversitelerin en az 4 yıl süreli eğitim veren Sigortacılık, Aktüerya, İktisat, İşletme, Maliye, Matematik, İstatistik, Ekonometri veya ilgili Mühendislik (endüstri veya işletme mühendisliği) bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,
4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da erteletmiş olmak,
5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinde aşağıda belirtilen puan türlerinde en az 80 puan almış olmak;
Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı sınavı için KPSSP39,
Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı sınavı için KPSSP34.
6) Başvuru yapılan Sınav Grubu itibariyle kontenjan sayısının 20 katı ile sınırlı olmak üzere sınava başvuran KPSS puanı en yüksek adaylar arasında yer almak,
7) 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca veya Fransızca) en az 42 (% 70) soruya doğru cevap vermiş ya da son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde puan almış olmak,
8) Yazılı sınavın başlayacağı 01/10/2011 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/10/1976 tarihinden sonra doğanlar sınava başvurabilecektir)
9) Daha önce bu sınavlara girmemiş ya da en fazla bir defa girmiş olmak.
Adaylar, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ile Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı sınavlarından sadece birinde sınava katılabilirler. Ancak, gerekli şartları taşıyanlar her iki sınav grubuna birlikte müracaat edebilirler. Bu durumda, her iki alanda da yukarıda 6. maddeye göre sıralamaya girebilecek olmaları halinde sınava katılacakları sınav grubunu başvuru esnasında ilgili alanı işaretleyerek belirteceklerdir.

2. Gerekli Belgeler
Adaylar, Müsteşarlığın internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri (fotoğraf) sisteme yüklemek suretiyle elektronik ortamda başvuru yapabileceklerdir.
Elden veya posta (iadeli taahhütlü) yoluyla başvuracak adayların:
1) Başvuru Formu (Müsteşarlığın internet sayfasından ya da Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı’ndan temin edilecektir),
2) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya noter onaylı sureti,
3) KPSS puan belgelerinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
4) KPDS belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı (Yabancı dil şartı KPDS ile sağlanırsa gereklidir),
5) 4,5×6 ebadında ve yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
ile başvurmaları gerekmektedir.
Belgelerin asılları ile müracaat eden adaylara asılları daha sonra iade edilecek ya da başvuru esnasında asılları görülerek fotokopileri kabul edilecektir.3. Sınav Şekli, Yeri Ve Saati
Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav, 01-02 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara’da Müsteşarlık binasında yapılacaktır. Yazılı Sınav, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ile Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı için ayrı ayrı yapılacaktır.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara fotoğraflı ve onaylı Adaylık Belgesi gönderilecektir. Adaylar bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle sınava katılabilirler.
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış ve gruplar ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır.
Giriş sınavında yeterli notları alan adaylar puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav Konuları
Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı bölüm konuları
1. Hukuk
İdare Hukuku; Genel Hükümler
Ceza Hukuku; Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun görev, yetki ve soruşturma usullerine ilişkin hükümleri.
Medeni Hukuk; Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku
Borçlar Hukuku; Genel Hükümler
Ticaret Hukuku; Başlangıç Bölümü, Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku
2.İktisat
3.Muhasebe
4.Maliye
5.İşletme, Finans ve Finans Matematiği.

Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölüm konuları
1.Genel Matematik ve Finans Matematiği
2.Doğrusal Cebir
3.Temel Hukuk Bilgisi (Hukukun Temel Kavramları ve Hukuka Giriş)
4.Olasılık Hesapları ve İstatistik
5.Genel Ekonomi Bilgisi ve Finans.
Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, konulara hâkimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.

5. Kazananların İlanı Ve Atama
Giriş sınavını asil ve varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim de yapılacaktır. Sınavda başarılı olanların kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Giriş sınavı kazanarak Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı veya Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı kadrosuna atanacaklardan;
a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan,
b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
c) 4,5×6 ebadında ve yeni çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
d) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,
talep edilecektir.

6. Başvuru Yeri Ve Tarihi
Başvurular, 5 Eylül 2011 tarihinden 16 Eylül 2011 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar şahsen, posta yoluyla ya da elektronik ortamda yapılacaktır.
Şahsen veya posta yoluyla (iadeli taahhütlü olarak) yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra yapılan ya da Müsteşarlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. Elektronik ortamda yapılan başvuruların da aynı süre içinde tamamlanması gerekmektedir.

7. Bilgi Alma
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları, Müsteşarlık internet sayfası veya Müsteşarlık posta adresi aracılığıyla temin edilebilir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı, İnönü Bulvarı No: 36 Hazine Binası D Blok Kat: 1 06510 Emek / ANKARA
http://www.hazine.gov.tr
( 0 312 ) 212 82 06
( 0 312 ) 204 68 35
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir yorum

 1. SERKAN CİNGÖZ

  merhaba
  adım:serkan
  soyaadım:cingöz
  doğduğum ye:yenimahalle-ankara
  mezuniyet:lise(endstri meslek)
  mesleğim:metal işleri
  deneyim yılım:8
  yabancı dil:ingilizce (orta düzey)
  hazine müşteşarlığı gibi büyük bir yerde çalışmak insana ne kadar gurur verir diye düşünürdüm günlerce bunun için bir meslek dalım olsun diye metal bölümünü okudum.hazine müşteşarlığında çalışırım diye.türkiye yi temsil eden hazine müşteşarlığında uzun yıllar emek etmek istiyorum.devletime hizmet etmek bana büyük bir gurur verir. bilginize
  cep tel:05074784557
  cep tel:05392998994

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir