Kariyer ve İş

İnegöl Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

İnegöl Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

İnegöl Belediyesi itfaiye eri alımı yapmaktadır. Alımın detayları aşağıdaki ilanda yer almaktadır. Bursa ve çevresinde ikamet eden vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu alıma başvurularınızı, ilanı inceleyerek ilgili yerlere yapabilirsiniz.
İnegöl Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alım İlanı
İnegöl Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere; 21.10.2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği” ve II.04.2007 tarihli ve 26490 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde. 657 sayılı Devlet Memurlun Kanununun 48.maddesini, ( A ) fıkrasında yer alan şartları taşımak koşuluyla, Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, Unvanı, derece, sayısı, KPSS puanı, eğitim durumu ve bölümü belirtilen niteliklerde 20 Adet İtfaiye Eri kadrolarına personel alımı yapılacaktır
Alınacak Kadro Unvanı; Sınıfı; Kadro Derecesi; Adedi; Eğitim Durumu; Cinsiyeti; KPSS Türü; KPSS Puanı
İtfaiye Eri; GİH; 11; 10; Lise ve Dengi Okul mezunu Olmak; K/E; KPSSP94; En Az 60 Puan
İtfaiye Eri; GİH; 10; 5; Ön lisans Mezunu Olmak; K/E; KPSSP93; En Az 60 Puan
İtfaiye Eri; GİH; 6; 5; Lisans Mezunu Düzeyinde Eğitim veren Fakülte Mezunu Olmak; K/E; KPSSP3; En Az 60 Puan
Toplam: 20

İtfaiye Eri Başvuru Şartları:
1 – Türk vatandaşı olmak.
2- İtfaiye eri alımı sınavının yapılacağı tarih itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak. (12/10′ 1981 ve sonrası doğumlular.)
3- Lisans ( Fakülte düzeyinde). Önlisans, Lise ve dengi okul mezunu olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
7- Kalıcı, bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak durum ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.
8- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
9- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en za 1.67 m.. kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun I metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+/- ) 10 kg. da fazla fark olmamak.
10- Öğrenci Seçme vc Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına ( KPSS ) girmiş, KPSS ‘ lerden lisans mezunu adaylar için ( KPSSP3) 60 puanı.önlisans mezunu adaylar içi ( KPSSP93) 60 puan ve ortaöğretim mezunu adaylar için ( KPSSP94 ) 60 üzeri puan almış olmak.Sınava Başvuru:
Başvurular, İnegöl Belediye Başkanlığı, insan Kaynakları ve eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. ( Faks. posta ve internet yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. ) Başvuru süresi 28/09/2011 Çarşamba günü. saat: 08.00 ‘ de başlayıp. 30.09.011 Cuma günü saat: 17.00 ‘de sona erecektir.

Başvuru Sırasında İstenilecek Belceler:
1 – Aday tarafından doldurulacak olan, İş Başvuru Formu ( Boş İş Başvuru Formu örneği inegöl Belediye Başkanlığı, İnsan Kayrakları ve Eğilim Müdürlüğünden temin
2- KPSS Sonuç Belgesi örneği fotokopisi.
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik nolu)
4- Öğrenim durumlarım gösterir belge fotokopisi.
5- 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf, ( 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
6- İş Başvuru Formundaki boy kilo tespiti her hangi bir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmış olacaktır. (iş Talep formundaki boy kilo tespit onayı olmayan adaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

Sınava Giriş Belgesi :
İtfaiye Erliğine başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, ilan edilen kadroların her kategori (öğrenim durumu ve bölümü ) için ayrı olmak üzere KPSS puanı cn yüksek adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadrolan 3 katı aday sınava çağrılacak olup. sınava çağrılacakların listesi Başkanlığımızın www.inegol.bel.tr internet sitesinden yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir T.C. Kimlik Kartlarını ibraz etmek üzere Sınava Giriş Belgeleri mesai saatleri içinde inegöl Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. Sınava katılmayacak adaylara herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır.

Sınav Yeri ve Zamanı:
Sınav İnegöl Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’nda 12/10-2011 Çarşamba günü . saat: 09.00′ da. sözlü sınav olarak başlayacak, sınava çağrılan adayların tamamı bitirilmediği takdirde, takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir. Sözlü sınav bittikten sonra dayanıklılık testi, İnegöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Dayanıklılık testi için adaylar yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı getireceklerdir.
Adaylar Sınava Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanmak üzere. Nüfus Cüzdanını (T.C. Kimlik Nolu) yanında bulundurulacak ve sözlü sınava girerken Sınava Giriş Belgesini Sınav Komisyonuna teslim edeceklerdir.
Sınav Konusu ( Mülakat )
6- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
6- Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi.
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
6- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat,
6- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin maddesinin. S.bendi gereği dayanıklılık testi.

Sınav Şekli Ve Değerlendirme :
Sözlü sınav. Sınav Komisyonu tarafından mülakat şeklinde yapılır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik Soyadı sırasına göre yapılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
Sözlü Sınav Komisyonu, sınava giren adayların dayanıklılık testi dahil olmak üzere, hu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, Komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihi takiben ikinci işgünü içerisinde liste halinde Belediyemiz ilan panoları ile www.inegol.bel.tr internet adresinden ilan edilir.Sınav sonuçlan kazanan adayları da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavda başarılı olan adayların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
Sınav ilanında belirtilen kadın sayısı kadar asil, yarısı kadar yedek üye belirlenecektir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde, atanması için gerekli belge ve işlemleri tamamlamayanların eksik ve yanlış beyanda bulunarak görevine başlayamayanların yerine yedek adaylar anısından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Sınav Komisyonu: sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, baharı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı yada taleplerde aranan kriterlerin mevcut olmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurunundu bulunulur.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu