Haberler

Lojistikte iç denetim ve önemi

Lojistikte iç denetim ve önemi, Lojistik sektöründe iç denetimin önemini artıran nedenler

Ali Rıza Eşkazarı

Uluslararası iç denetim mesleki uygulama standartlarında, iç denetim şöyle tanımlanıyor: “Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.” Tanımdan da anlaşılacağı üzere iç denetim faaliyeti sektör ayırt etmez. Tüm sektörler için üst yönetime bağımsız ve objektif olarak güvence ve danışmanlık hizmeti sunar.

Peki iç denetim ile bağımsız denetim, mali denetim ve kalite denetimi arasındaki fark nedir? Bağımsız denetim halka açık şirketlerin uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğu açısından, mali denetim ise belli bir ciro üzerindeki şirketlerin Türk vergi mevzuatına uygunluğu açısından denetlenmesi olup, denetim yetkisinin kaynağı yasal mevzuattır. Kalite denetimi ise ağırlıklı olarak üretim ve hizmet süreçlerinin mükemmelleştirilmesine odaklanarak belirli uluslararası standartlara uygunluğun denetlenmesi. İç denetim, şirket yönetim kuruluna veya denetim komitesine bağlı olarak herhangi bir yasal zorunluluk olmaksızın yerine getirilen, sadece mali sonuçlan değil, yasa ve yönetmeliklere uygunluk ile operasyonların etkinliği ve verimliliğinin denetlenmesini de kapsamına alan uygulamalardan oluşuyor. İç kontrol sisteminin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ile birlikte mevcut ve potansiyel risklerin firma hedefleri ve operasyonlar üzerinde yaratacağı etkilerin incelenmesi de iç denetimi diğer denetimlerden ayıran özellikler olarak ortaya çıkıyor.Öyleyse firmalar neden iç denetime önem vermelidirler? Günümüz küresel iş çevresinin değişen dinamikleri paralelinde iç denetim fonksiyonunun rolü, mali sonuçların ve prosedürel uygunlukların değerlendirilmesinden üst düzey kararların alınması, organizasyonun risklere karşı korunması ve kontrol sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayan bir yapıya doğru değişim göstererek, üst yönetime stratejik destek olma yönünde değişiyor ve gelişiyor. Yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip denetim kadrosu bulunmayan firmalar birçok riskle karşı karşıya kalıyor ve bunlara karşı zamanında ve yeterli seviyede önlemlerin alınması konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Objektif ve bağımsız bir iç denetim faaliyeti, iç kontrol sistemi ve risk yönetimi süreçlerinin tasarlanması ve uygulanmasındaki etkinliği değerlendirirken, sistematik ve disiplinli bir yaklaşım ile yönetime ve yönetim kuruluna destek olur. Finansal açıdan başarısızlığa düşen birçok şirketten alman ders göstermiştir ki iyi yönetişim, risk yönetimi ve iç kontroller bir şirketin başarısı ve uzun ömrü için gereklidir. Tarafsız ve objektif bakış açısı ile tasarlanan bağımsız bir iç denetim faaliyeti şirkete ve yönetime önemli ölçüde destek ve güvence sağlar.

Lojistikte iç denetimin önemi

Lojistik sektöründe operasyonel yapının karmaşıklığı, kontrol alanlarının fazlalığı ve olası risklerin ortaya çıkması halinde şirket üzerindeki etkilerinin telafi edilemez derecede önemli olması gibi hususlar iç denetimin lojistik sektörü için önemini bir kat daha artırıyor. Lojistik sektöründe operasyonel süreçlerin çok girift bir yapıda ve ahenk içinde çalışma zorunluluğu nedeni ile departmanlar arasındaki kontrol ağlarının kuvvetli örülmesi gerekir.

Karşılaşılacak kontrol boşlukları doğrudan şirket içi kayıplar olarak karşımıza çıkar. On planda küçük operasyonel aksaklıklar gibi görünen sıkıntılar, orta ve uzun vadede müşteri memnuniyetsizliği, müşteri kaybı, doğru fiyatlama yapamama, süreçlerin verimsiz yönetimi sonucu oluşan yüksek maliyetler gibi doğrudan mali kayıplar olarak karşımıza çıkar.

Hayata geçirdiğimiz iç denetim merkezi, ismini temel faaliyet alanından alan, hizmetlerinin odağında iç denetim fonksiyonu olan ve iç denetimle ilişkili risk yönetimi, kontrol sistemi ve kurumsal yönetim alanlarında denetim ve danışmanlık hizmeti sunan gelişim odaklı, yenilikçi bir kuruluş. Merkez olarak, hizmetlerimizi iç denetimin güvence ve danışmanlık fonksiyonu kapsamında, alanında uzman ulusal ve uluslararası danışmanlar ile geniş bir yelpaze çerçevesinde yerine getiriyoruz.
Uluslararası normların ülkemizde yerleştirilmesini, hizmetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak benimseyerek, uzun yıllar sahada elde ettiğimiz tecrübemizi uluslararası standartlar ile harmanlayarak müşteri özelinde ve çözüm odaklı yaklaşım ile hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. İç denetimi hiç uygulamamış ancak ihtiyacını duyan firmalar ile iç denetim seviyesini geliştirerek mükemmelleştirmek isteyen firmalar bandında, her seviye için, ihtiyaca göre özelleştirilmiş çözümler üretiyoruz. İç denetim fonksiyonunu henüz kurmamış organizasyonlar için uluslararası standartlara uygun bir yapıda iç denetim departmanını oluşturarak, çalışmaları gözeterek fonksiyonun etkinliğine, gelişimine ve sürekliliğine destek oluyoruz. Firma ihtiyaçları, ölçeği ve tercihleri göz önüne alınarak iç denetim hizmetinin, iç denetim merkezi tarafından dış kaynak kullanımı (outsource) olarak yerine getirilmesini de diğer bir alternatif olarak değerlendiriyoruz.

İç denetim departmanı bulunmakla birlikte kadro yeterliliği, yetkinliği ve sonuçların etkinliğinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak, iç denetim departmanının yeniden yapılandırılması veya geliştirilmesi konusunda eş kaynak kullanımı (co-source), teknik destek ve stratejik destek sağlanması ve eğitimler ile firmalara katkıda bulunuyoruz. Ayrıca firmalara iç kontrol sistemi, risk yönetimi ve bilişim alanlarında denetim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Şirket yöneticilerine ve iç denetçilerin gelişimine yönelik eğitimler, konusuna göre özelleştirilmiş denetimler ile kurumsal gelişime yönelik destekleyici danışmanlık diğer hizmetlerimiz olarak sıralanabilir. İç denetim merkezi markamız altında “İDM Kariyer Merkezi” olarak bu yıl içinde özel istihdam bürosu lisansımızı alarak ihtiyacı bulunan firmalara iç denetçi tedariki hizmetimizi de başlattık. Her sektörün kendine özgü dinamikleri olduğu gibi, farklı risklerden de etkilenmesi doğaldır. Firmaların tümünün sektör gözetmeksizin iç kontrol sistemlerini güçlendirmeye ve iç denetim uygulamalarına ihtiyaçları var. Bu çerçevede sunduğumuz hizmetlerde sektörel bir ayrım gözetmeksizin, KOBİ ölçeğinden grup şirketleri ve holding yönetimlerine kadar özellikle, imalat ve sanayi, otomotiv, lojistik, turizm ve otelcilik, dayanıklı tüketim malları, inşaat ve gayrimenkul, sağlık, eğitim, telekomünikasyon, serbest bölge işletmeleri, gıda ve tekstil sektörlerine ilişkin risklere odaklanarak denetim ve danışmanlık hizmetlerini yerine getiriyoruz.

Lojistik sektöründe iç denetimin önemini artıran nedenler:

• Operasyonların karmaşıklığı
• Kontrol alanlarının fazlalığı
• Koordinasyon gerekliliğindeki yoğunluk
• Olası risklerin ortaya çıktığındaki etkisinin büyüklüğü
• Yatırım sermayesinin büyüklüğü
• Detay raporların hazırlanmasındaki güçlük ve verilerin güvenilirliği
• Sektöre özel yazılımların yetersizliği

Ali Rıza EşkazarıBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu