Anasayfa / Kariyer ve İş / Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel AlımıSivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Alımın ilanı aşağıda yer almaktadır. Havacılık sektöründe çalışmak isteyen takipçilerimizi ilgilendiren bu alımın detaylarının ilanda bulabilirsiniz. Eğer sizde bu kurumun bir personeli olmak istiyorsanız, ilanı inceleyerek başvurularınızı yapabilirsiniz.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca aşağıda belirtilen niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı; Sayısı
Mühendis (Meteroloji); 1
Mühendis (Elektronik); 1
Mühendis (Uçak-Havacılık-Uzay); 3
Uzman (Arama-Kurtarma); 1
Uzman ( Kaza-Kırım ); 2
Uzman (Basın-Yayın); 1
Uzman (Halkla İlişkiler); 1
Mütercim –Tercüman; 3
Tabip; 1
Toplam: 14

Müracaat Etmek İsteyenlerde Aranılacak Şartlar
A- Genel Şartlar
1. ÖSYM tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların KPSSP3 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, (Tabip unvanına başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.)
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
3. Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmasına engel hali bulunmamak.
4. Yabancı Dil Sınavında (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak. ( Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte ve yüksekokul mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora eğitimi yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) “International English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanlar, KPSS sınavında yabancı dil bölümünden soru sayısının en az %60’ını (36 soru) doğru cevaplayanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir. ( Mütercim-Tercüman için istenen Yabancı dil şartı özel şartlar içerisinde ayrıca belirtilmiştir.)
5. Başvuracak adayların durumunun; 31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. ” hükmüne uygun olması.

B- Özel Şartlar
1-2-3. MÜHENDİS Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar
1-2-3.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülteler ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerin ; Uçak, Havacılık, Uzay, Elektronik ve Meteoroloji Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
4. UZMAN (Arama – Kurtarma)Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :
4.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.
4.2 Havacılık konusunda en az 3 (Üç) yıl tecrübeye sahip olmak veya Arama –Kurtarma konusunda eğitim görmüş olmak.
5. UZMAN (Kaza- Kırım)Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :
5.1 Havacılık konusunda en az 3 (Üç) yıl tecrübeye sahip olmak veya Kaza- Kırım konusunda eğitim görmüş olmak veya Uçak, Havacılık Mühendisi veya Teknisyen veya Hava Trafik Kontrolörü olmak veya Teknik Eğitim veren fakülte veya yüksekokulların makine bölümünden mezun olmak.
6. UZMAN (Basın-Yayın) Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :
6.1 Üniversitelerin İletişim Fakülteleri bölümlerinden mezun olmak.
6.2 En az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
7. UZMAN (Halkla İlişkiler)Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :
7.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren İletişim Fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerin Halkla İlişkiler veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerinden mezun olmak.
7.2 En az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
8. MÜTERCİM –TERCÜMAN Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :
8.1 En az lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olmak.
8.2 ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (B) veya İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 213 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan veya “International English Language Testing Sistem” (IELTS) sınavından en az 7.5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek. (Yabancı dil sınavı sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir.)
8–a) MÜTERCİM –TERCÜMAN POZİSYONU İÇİN MESLEKİ TECRÜBENİN BELİRLENMESİ Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK’ ya tabi özel kesimde Mütercim-Tercüman olarak geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
8–b) MÜTERCİM –TERCÜMAN POZİSYONU İÇİN SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca İngilizce dilinde Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (3) üç personel alınacaktır. 2) KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en fazla 12 aday sözlü sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde; bu adayların tümü sınava çağırılacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
8–c) MÜTERCİM –TERCÜMAN POZİSYONU İÇİN SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI Sözlü Sınav: Mesleki İngilizce bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce tercüme ve mülakat yapılacaktır.)
8 –d) MÜTERCİM –TERCÜMAN POZİSYONU İÇİN SINAV TARİHİ VE YERİ
1) Sözlü sınav 19 /08/ 2011 tarihinde saat 10.30’da, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
8 –e) MÜTERCİM –TERCÜMAN POZİSYONU İÇİN DEĞERLENDİRME Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 3 aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 3 aday yedek olarak belirlenecektir.
8 –f) MÜTERCİM –TERCÜMAN POZİSYONU İÇİN SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
1) Sınav sonuçları sınav komisyonunca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://www.shgm.gov.tr/ web adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.
2) Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının http://www.shgm.gov.tr/ adresinde açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
9. TABİP Olarak Alınacak Personelde Aranacak Şartlar :
9.1 En az 5 (beş) yıllık pratik tecrübeye sahip olmak.
9.2 Hava fizyolojik tebabet eğitimi almış olmak tercih sebebidir. (Haftada 5 gün , günde 8 saat çalışmak kaydıyla)

C – İstenilen Belgeler
1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğünden alınacak veya http://www.shgm.gov.tr/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak “İş Talep Formu”.
2. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği ( yabancı okullar için denklik belgesi örneği),
3. KPSS ve İngilizce sınav sonuç belgesi.
4. İki adet vesikalık fotoğraf.
5. Başvurulan unvanın özel şartlar bölümünde istenen özellikleri (İngilizce dilbilgisi, Mesleki tecrübe süreleri vb.) kanıtlayıcı belgeler.
6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olduğunu gösterir belge.
7. Genel şartlar bölümünün 5. maddesindeki hükme uygun olunduğunu gösterir beyan dilekçesi.
8. Kurumun web sitesindeki ( http://www.shgm.gov.tr ) adresinde yer alan iş talep formu ekindeki “özgeçmiş” örneğine göre doldurulmuş, adayların özgeçmişlerini içeren belge. Adaylar istenen belgeleri başvuru sırasında iş talep formu ekinde vereceklerdir.

D – Başvuru
1. Başvurular yalnız bir unvan için en geç 08 Ağustos 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90. Sok. No:5 Emek Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta ile yapabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde başvuruların her ikisi de geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.
E – Başvuru Değerlendirilmesi Ve Yerleştirme
1. Başvuru bitimi tarihinden itibaren başvuru yapan adayların, KPSS3 puanı esas alınarak her unvan için ayrı ayrı, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla puan sıralamasına göre ,ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.
2. Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine diğer adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
3. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

F- Tebligat
1. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesinde (http://www.shgm.gov.tr) yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Bu Konularda İlginizi Çekebilir

Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir