Anasayfa / Haberler / Sponsorluk Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Sponsorluk Ödemelerinin VergilendirilmesiSponsorluk Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak koşuluyla ayrıştırılabilecek ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır.

Şirketlerin, sponsor sıfatıyla konferans, konser, festival, spor ve benzeri etkinliklere maddi destek vermeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu destek genelde firma tanıtımının yapılması amacıyla verilirken, kimi zaman da salt sosyal sorumluluk gereği herhangi bir menfaat gözetmeksizin verilmektedir.

Farklı amaçlar doğrultusunda yapılan sponsorluk ödemelerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu izleyen bölümlerde açıklanmıştır.

Mevzuatta sponsorluk ödemeleri

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamının, profesyonel spor dallan için yüzde 50’sinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği belirtilmektedir.

1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde ise uygulamaya yönelik ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde, sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla, resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri, sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri, spor malzemesi bedeli, gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar, sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri, spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilmektedir.

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendirilmektedir.

Sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak koşuluyla reklam ve sponsorluk harcamaları olarak aynştınlabilmesi mümkündür. Örneğin, bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak koşuluyla ayrıştırılabile-cek ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır.

Sponsorluk Yönetmeliği

Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 16/6/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmcli-ği’nde düzenlenmiştir. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine veya sporculara, spor tesisleri ve faaliyetlerine ilişkin olarak anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde sponsor olabileceklerdir.

Yönetmeliğin 8’inci maddesine göre sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması gerekmekte olup sponsorlar ile sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir.

Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; bunların herhangi bir şekilde vergi borçlan da bulunmamalıdır. Bu nedenle kurumlann sponsor olabilmeleri için bağlı bulunduklan vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almalan ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine venneleri gerekmektedir.

Kavram kargaşası
Vergi kanunlarımızda sadece amatör ve profesyonel spor dallan için yapılan sponsorluk harcamalarının belli şartlar dahilinde kurum kazancından indirilebilmesi düzenlenmiştir. Vergi kanunlarımızda sosyal, kültürel amaçlı sponsorluklara ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Sosyal, kültürel amaçlı sponsorluklar, ancak karşılıksız olarak yapılması halinde KVK’nın 10’uncu maddesi kapsamında “bağış ve yardım” olarak dikkate alınarak kurum kazancından indirilebilmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Muamelenin gerçek mahiyeti şirket tanıtımının sağlanması karşılığında belli bir bedelin ödenmesi ise söz konusu harcama reklam ya da tanıtım harcaması olarak değerlendirilebilir.

  Boğaz'a üçüncü köprü! İhale ne zaman?

Düzenlenen sözleşmede “tanıtım” yerine “sponsorluk” ibaresine yer verilmiş olması ilgili harcamanın tanıtım harcaması vasfını değiştirmemektedir. Ne var ki, olası incelemelerde salt bu sebeple eleştiriye maruz kalmamak için reklam, tanıtım amacıyla yapılan harcamalara ilişkin sözleşmelerde “reklam, tanıtım sözleşmesi” ibaresine yer verilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Reklam, tanıtım harcamalarının ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkisinin bulunması ve yapılan harcama ile elde edilen faydanın orantılı olması halinde, ilgili tutar GVK’nııı 40’ıncı maddesi doğrultusunda “ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler” kapsamında kunım kazancından indirilebilmektedir.

Sponsorluk harcamaları adı altında izlenen harcamalardan, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal sorumluluk amacı öne çıkan harcamaların ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceği tabiidir. Bu tür harcamaların KKEG olarak kayıtlara alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal sorumluluk amacı öne çıkan sponsorluk harcamalarının, karşılıksız yapılması ve gerekli diğer şartlan da taşıması halinde KVK’nın 10’uncu maddesinin l-c, 1-ç ve 1-d hükümleri kapsamında “bağış ve yardım” olarak dikkate alınarak kurum kazancından indirilmesi mümkündür.

Nasıl hareket etmeli?

Vergi kanunlan açısından bir giderin kunım kazancından indirilebilmesinde, o giderin isiınlendirilmesinden çok gerçek mahiyeti önem arz etmektedir. Bununla birlikte, giderin gerçek mahiyetinin netlik arz etmediği ya da kısım kısım farklı mahiyete sahip harcamalardan oluştuğu durumlarda, yapılan sınıflandırmalar ve isimlendirilmeler de göz önünde bulundurulmaktadır. Zira, olası vergi incelemelerinde mahiyeti itibariyle kurum kazancından indirilebilir giderlerin dahi salt isimlendinne dolayısıyla eleştiri konusu yapılabildiği vakidir.

Yapılan harcama karşılığında, katalog, broşür, afiş, dergi, kıyafet, web sitesi, pano vb. basılı ve dijital materyallerde şirketiniz logosunun yer alması, şirket ürünlerinin tanıtımının yapılması, stand açılması, toplu ortamlarda şirket ve verilen hizmetler hakkında açıklamalarda bulunulması, sunum yapma hakkı tanınması, gibi menfaatler elde edilmesi yapılan harcamanın reklam harcaması olarak değerlendirilebilmesine imkan tanımaktadır.

Sadece reklam boyutu varsa

Mahiyeti itibariyle tamamen reklam, tanıtım harcaması nite-ğindeki sözleşmelerde, sadece “reklam-tanıtım sözleşmesi” ibaresine yer verilmesi, sponsorluk tabirinin kullanımından kaçınılması olası riskleri bertaraf etmek için yeterli olacaktır. Bu nitelikteki sözleşmelere ilişkin harcamalar, tanıtım harcamasının ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili bulunması ve yapılan harcama ile elde edilen tanıtım hizmetinin orantılı olması halinde GVK’nın 40’ıncı maddesi kapsamında kurum kazancından indirilebilecektir. KDV tutarlan indirilecek KDV olarak dikkate alınabilecektir.

Sosyal sorumluluk amaçlı olanlar

Ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal sorumluluk amacı öne çıkan har-camalannıza ilişkin sözleşmelerin “sponsorluk sözleşmesi” adı altında düzenlenmesi uygundur. Bu tür harcamalann KKEG olarak kayıtlara alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, bahsedilen harcamaların, karşılıksız yapılması ve gerekli diğer şartlan da taşıması halinde KVK’nın 10’uncu maddesinin l-c, l-ç ve 1-d hükümleri kapsamında “bağış ve yardım” olarak dikkate alınarak kurum kazancından indirilmesi mümkündür.

Karma sözleşmelerde durum

Hem tanıtım harcaması olarak nitelendirilebilecek hem de sosyal sorumluluk boyutu bulunan karma sözleşmelerde ise sözleşmelerin “reklam, tanıtım ve sponsorluk sözleşmesi” adı altında düzenlenmesi ve sözleşmede reklam, tanıtım amacıyla yapılacak harcamalann emsaline uygun bedellerle yapılacak hesaplama doğrultusunda bulunan miktannın ayn, sosyal sorumluluk kapsamında yapılacak harcama miktannın ayn olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yapılacak aynştırmada; şirketin veya ürünlerinin tanıtımı amacının güdülmesi, yapılan harcama ile ticari kazancın elde edilmesi arasındaki doğrudan ilişkinin kurulabilmesi, şirketin tanıtımının yapıldığının açık olması ve yapılan harcama ile elde edilen tanıtım hizmetinin orantılı olması gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu taktirde, ilgili sözleşmenin reklam, tanıtım harcamalanna ilişkin kısmının kurum kazancından indirimi mümkün olacaktır.

ONUR ELELE
ERNST&YOUNG KIDEMLİ MÜDÜR
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Marka şehir: Nevşehir

Nevşehir Ekonomisi Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Gıda Depolama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir