Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Torba Yasasının Sağladığı İmkanlar

Torba Yasasının Sağladığı İmkanlar

Torba yasası emeklilik, torba yasa 2014, torba yasa tam metni, torba yasa doğum izni, torba yasa nedir, torba yasa maddeleri.

Torba Yasa Hakkında Bilgi

‘Torba Yasa’ sonunda yasalaştı. İçinde sıradan vatandaştan KOBiye, iş dünyasından çalışanlara kadar hemen her kesimi ilgilendiren çok sayıda hükmün bulunduğu yasa vergi ve sosyal güvenlik konusunda getirdikleriyle ekonomi dünyasını yakından ilgilendiriyor…

EKONOMİ ve iş dünyasının uzun süredir beklediği ve ‘Torba Yasa’ olarak bilinen yasal düzenlemeler geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yasalaştı. Yeni düzenlemeler, işadamından esnafa, öğretmenden, işçiye ve emekliye kadar 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Torba Yasa olarak bilinen “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un görüşmeleri 3 Haziran 2014 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 61 madde olarak başladı. Yapılan uzun müzakereler ve verilen önergelerle madde sayısı 148’e çıktı.

torba

148 maddenin tamamı değilse de önemli bir bölümü ekonomiyi yakından ilgilendiriyor. Düzenleme sosyal güvenlik ile ilgili önemli düzenlemeler içeriyor. Vergi ve sosyal güvenlik primi borçlarının yeniden yapılandırılmasından trafik cezalarına kadar bir dizi düzenleme yer alıyor. Biz de dergi olarak düzenlemelerin ekonomiyi ilgilendiren boyutunu ayrıntılarıyla aktaralım istedik. Bu konuda işin uzmanı bir kuruluş olan Mazars Denge’nin Vergi Ortağı Mustafa Tan, Para Dergisi okurları için rehber niteliği taşıyacak bir çalışma hazırladı. Çalışmada “Hangi vergi borçları kapsama giriyor”, “Vergi cezalarına af var mı?”, “Silinen vergi ve ceza var mı?”, “Emlak vergileri ve su paralarına af var mı?”, Trafik cezaları silinecek mi?”, “Başvurular ne zaman?”, “Devam eden davalarda durum nedir?” “Kasa affı”, “Tasfiye olan şirketlere yeniden canlanma yolu” gibi birçok sorunun cevabım bu titiz çalışmada bulabilirsiniz.

İşte 33 soru ve yanıtla Torba Yasa’nın iş dünyasına, KOBİ’lere ve sıradan vatandaşa vergi ve sosyal güvenlik uygulamaları açısından sağladığı imkanlar…

1- Vergi borçları yeniden yapılandırılacak mı?

Her af yasasında olduğu gibi bu yasa ile de vergi borcunu ödememiş olanlara ödeme kolaylığı sağlandı. Bu kolaylık vergi borcunda indirim şeklinde değil, gecikme zamlarının kaldırılarak ÜFE oranında bir faiz ile borçların yapılandırılması şeklinde uygulanacak.

2- Silinen vergi ve ceza var mı?

Vadesi 31 Aralık 2007 tarihinden önce olduğu hâlde 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan 50 TL’yi aşmayan vergi ve cezalar silinecek. Yine 100 TL’yi aşmayan faiz, gecikme zammı gibi feri nitelikteki alacaklar da siliniyor.

3- Başka hangi cezalar kapsamda?

Torba kanunda 30 Nisan 2014 tarihinden önce,

■ Askerlik Kanunu,

■ Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

■ Milletvekili Seçimi Kanunu,

■ Karayolları Trafik Kanunu,

■ Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,

■ Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,

■ Karayolu Taşıma Kanunu,

■ Nüfus Hizmetleri Kanunu,

■ Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,

■ Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

■ Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezalarının tamamı da yasa kapsamında ödendiğinde cezaya bağlı faiz, cezai faiz, zam gibi alacaklar silinecek. Ayrıca başka kanunlar kapsamında kesilen adli ve idari para cezaları da aynı şartlarla ödenebilecek.

4- Trafik cezaları 4 I silinecek mi?

Kanun ile 120 TL’nin altındaki trafik cezaları siliniyor. Ayrıca ücretli otoyol ve köprülerden geçiş ücret borcu 12 TL’nin altında ise silinecek.

5- Emlak vergileri ve su paralarına af var mı?

Vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup 11 Eylül 2014 itibarıyla ödenmemiş bulunan,

■ Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve Emlak Vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gâcikme zamları,

■ Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı feri (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları

■ Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları

ÜFE faizi ile ödenebilecek. Bu durumda alacağın aslına bağlı faiz, ceza-i faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

6- ÜFE faizi hangi tarihler arasını kapsayacak?

ÜFE değişim oranı, vergilerin normal vadesinden 11 Eylül 2014 tarihine kadar hesaplanacak.

7- Başvurular ne zaman başlayacak?

Vergi Usul Kanunu kapsamındaki borçlarla ilgili yapılandırma hükümlerinden faydalanma süresi 30 Kasım 2014 tarihinde sona eriyor.

8- Devam eden davalarda durum nedir?

Mükellefler, yeniden yapılandırmak istedikleri borçları için İdare aleyhine dava açmışlarsa, bu davalarından vazgeçmeleri gerekiyor. Ancak, davadan vazgeçildiği durumda vergi aslı ve asla bağlı kesilen cezalarda bir indirim söz konusu değil. Sadece vergi aslına bağlı hesaplanan gecikme faizleri ÜFE oranında hesaplanarak borç yapılandırılması yapılacak.

Diğer taraftan sadece vergi cezası ile ilgili dava söz konusu ise bu durumda davadan vazgeçme şartı ile yüzde 50 indirimli olarak ceza ödenebilir.

9- Ödemelerde taksit yapılıyor mu?

Borç yapılandırması sonucunda hesaplanan yeni tutarlar, ilk taksiti 31 Aralık 2014 tarihinden başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecek.

Taksitle yapılacak ödemelerde yapılandırılan borç tutarı,

1) Altı eşit taksit için (1.05),

2) Dokuz eşit taksit için (1.07),

3) On iki eşit taksit için (1.10),

4) On sekiz eşit taksit için (1.15)

katsayısı ile çarpılıp, bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle iki ayda bir ödenecek taksit tutarı bulunacak.

10- Taksitler aksatılırsa ne olacak?

Taksitlerin, bir takvim yılında bir ya da iki kez aksatılması ya da eksik ödenmesi halinde gecikme zammı ile ödeme mümkün. Ancak taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla aksatılması ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulacak. Önemli bir konu olarak, 2014 yılında ancak bir taksitin aksatılması veya eksik ödenmesi mümkün.

11- Devam eden mükellefiyetlerde nelere dikkat edilmeli?

Yıllık Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir (stopaj) Vergisi, Kurumlar (stopaj) Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi için borç yapılandıranlar, taksitleri boyunca bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannamelere ait vergilerini zamanında ve tam olarak ödemek zorunda. Bu vergiler çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmez veya eksik ödenirse yapılandırma şartları bozulmuş olacak.

12- Elmas ve pırlantada ÖTV kaldırılıyor mu?

Kamuoyunda KDV’siz olduğu gerekçesiyle eleştirilen elmas, pırlanta, inci gibi kıymetli madenlerde yüzde yirmi oranında alman ÖTV kaldırıldı. Söz konusu kıymetli taşların Sermaye Piyasası Kanu-nu’na göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutuldu. Torba kanun dönemine kadar bu elmas, yakut, pırlanta gibi taşlarda KDV istisnası geçerli iken, ÖTV’nin kaldırılması ile beraber bu ürünlerin teslimi borsa üyeleri dışındaki kişilere satışı yüzde 18 KDV’ye tabi tutuldu.

13- Başbakanlığın yardım kampanyalarına vergi teşviği var mı?

Daha önce Bakanlar Kurulu’nca doğal afetler dolayısıyla yardım kararı alınan durumlarda yapılan harcamalar vergiye tabi kazançtan indirilebiliyordu. Yeni uygulamada, bundan böyle Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu’nca başlatılan tüm yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde beyan edilen vergiye tabi kazançtan indirilebilecek.

14- Kasa affı getirildi mi?

Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe gireceği dönemde oldukça tartışılan ve o zamanki af yasası ile getirilen kasa ve ortak alacakları düzeltmesi aradan geçen yaklaşık 3,5 yıllık süre sonrasında tekrar getirildi. Şirketlerin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesi mümkün.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kasa hesaplarında görünen parayı veya ortak alacaklarını yüzde 3 ek vergi ödemek suretiyle düzeltebilecek. Ortak alacakları düzeltilirken ortağa olan borçlar varsa bu alacak tutarından düşülmesi gerekiyor. Ayrıca ortaklardan olan alacağın işletmenin esas faaliyet konusu dışında tamamen nakit, ödünç para verme kaynaklı olması şart. Diğer bir ifade ile ortağa ticari mal satışından kaynaklı bir alacak varsa yasa kapsamında düzeltme yapılamayacak.

15- Kasa affı için son tarih nedir?

Kasa hesapları ile ortak alacakları için düzeltme başvurusu vergi dairelerine beyanname ile yapılacak. Bunun için son tarih 31 Aralık 2014. Düzeltme sonucu hesaplanan verginin de bu süre içinde ödenmesi gerekiyor.16- Kasa düzeltmesi şirketleri iflas ettirebilir mi?

Kasa ve ortak alacaklarının düzeltilmesi sonucunda işletmeden çıkan tutar ile ödenen yüzde 3’lük vergi matrahını hesaplarken gider yazılamıyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu tutarlar kanuni defterlerde önce gider sonra beyanname üzerinde kanunen kabul , edilmeyen gider olarak dikkate alınmalıdır.

Ödenen vergi ve düzeltilen tutarlara kanuni defter kayıtlarında gider kaydedildiği durumda şirketlerin ticari olarak zarar etmesi söz konusu. Ticari olarak doğan bu zarar, özsermşyesi düşük şirketlerin özsermayelerinin daha da düşmesine hatta negatif olmasına neden olabilir. Bu durumda Türk Ticaret Ka-nunu’nun aradığı sermayenin yüzde 50’lik kısmının korunma şartı kaybedilip, şirketler teknik iflasa düşebilir. Geçmiş af yasasında bu düzeltmelerden dolayı birçok şirket özellikle bankalar nezdinde ciddi sorunlar yaşamıştı.

17- Düzeltme ne avantaj sağlıyor?

Torba kanuna göre ortak alacakları ve ortak alacaklarını düzelten şirketlere beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir vergi istenemeyecek.

Kamuoyunda şirketlerin kasasından vergisiz olarak para çekme, şirketlerin içinin ortaklar tarafından boşaltılmasına yasal imkan tanınması dolayısıyla bu uygulama oldukça tartışıldı.

Normal koşullarda ortaklar şirketten kar payı alırken yüzde 15 oranında gelir stopaj vergisi kesilmektedir. Ayrıca 2014 yılı için başka gelir olmadığı varsayımıyla brüt 60 bin TL ve üzeri kar payları için de Gelir Vergisi beyannamesi verilmesi şart. Bu düzeltme sonucu, ortaklar kar dağıtımı halinde yüzde 35’e yaklaşan oranda gelir vergisi ödeyerek kar payı alabilecek iken, yüzde 3 ile şirketten para çekmiş olmaktadır.

Bundan sonraki süreçte bu gibi hakların tanınması, zaten çok sınırlı olan kar dağıtımı müessesesini neredeyse sonlanması noktasına getirebilir.

18- Tasfiye olan şirketlere yeniden IO. canlanma yolu açıldı mı?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve uygulama kanunu gereğince şirketlerin 14 Şubat 2014 tarihine kadar yasal asgari sermaye artışlarını yapmaları gerekiyordu.

Ancak bu tarihe kadar sermaye artış işlemini yapmayan şirketler bu tarih itibariyle kanunen tasfiye olmuş oldu. Bunun sonucunda uygulamada şirketlerin varlıkları ve yükümlülükleri ile ilgili tasarrufları da tartışmalı hale geldi.

Torba kanun ile sermaye artış işlemini yapmamaktan dolayı tasfiye olan şirketlere en geç 11 Aralık 2014 tarihine kadar ek bir süre tanındı. Bu tarihe kadar sermayesini yasal sınıra kadar artıran şirketler tasfiyeden kurtulmuş olacak.

19- Ar-Ge’de çalışan personelde sigorta pirim destek süresi ne oldu?

Ar-Ge faaliyetlerini teşvik amacıyla çıkarılan 5746 sayılı Kanun kapsamında çalışan personel için asgari beş yıllık sigorta pirim desteği vardı. Yeni uygulama ile beş yıllık süre sınırı kaldırıldı. Bundan böyle bu faaliyette çalışılan süre boyunca sigorta prim desteğinden faydalanılabilecek.

20- Türkiye’de çalışan yabancılara ) sigortalı olma yolu açıldı mı?

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

■ Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına,

■ Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen,

■ Yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler,

Türkiye’de sigortalı sayılmayacak. Türkiye’deki bir şirkette çalışan ve üç aydan uzun süre kalanlar ise Türkiye’de sigortalı sayılacaklar. Ancak söz konusu yabancının mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında imzalanmış bir sosyal güvenlik anlaşması varsa bu anlaşma hükümleri ayrıca dikkate alınmalı.

Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar da Türkiye’de sigortalı sayılmıyor.

21- Evlerde çalışan hizmetlilerin durumu ne olacak?

Evlerde çalışan hizmetlilerin sigortalılık durumu önemli bir sorundu. Yeni uygulama sonrasında, evlerde aylık 10 günden fazla çalışanlar sosyal güvenlik mevzuatına göre sigortalı sayılacak. Bunların bildirimi, işverenler tarafından SGK tarafından örneği hazırlanacak belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacak.

Eğer aylık 10 günden az çalışan söz konusuysa, hizmetlinin çalıştığı gün sayısı üzerinden prime esas kazanç alt sınırı üzerinden yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenecek. Yine SGK tarafından hazırlanacak belge ile çalışılan aym sonuna kadar kuruma verilecek. Uygulama 1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olacak. Kişiler isterlerse adlarına ödenen primin ait olduğu aym sonuna kadar aylık prime esas kazanç tutarı üzerinden yüzde 32.5 oranında prim ödeyerek bu günleri emeklilik ve sağlık açısından saydırabilecek.

22- SGK borçlarında yapılandırma yapılacak mı?

2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primleri, özel inşaatlardan doğan sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri yeniden yapılan-dırılabilecek.

Yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları da kapsam içerisinde yer alıyor.

Emekli olduğu halde çalışanlarda, maaş kesintisi yapılmamış ise bu kesintilerden kaynaklı borçları da yapılandırılabilecek.

Vergi borçlarında olduğu gibi SGK borçlarında da borç asılları silinmiyor. Ancak gecikme zamları tutarları ÜFE oranında yeniden hesaplanıyor.

23- SGK tarafından kesilen cezalarda durum ne olacak?

30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiillerden dolayı kesilen ve 11 Eylül 2014 itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezalarının yüzde 50’si silinecek. Bunun için kalan yüzde 50’lik kısmın ve bu kısma ait ÜFE faizinin ödenmesi şart.

24- SGK’ya başvuru süreleri ne zaman?

Başvuru süresi, 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren,

■ Genel Sağlık Sigortası borçluları için yedi ay,

■ Diğer borçlular için üç ay olarak belirlenmiş bulunuyor.

25- Ödemeler ne zaman başlayacak?

İlk taksit ödemesi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından

■ Genel Sağlık Sigortası borçları için sekiz ay,

■ Diğer borçlar için dört ay içerisinde yapılabilecek.

26- Taksitli ödeme mümkün mü?

Taksitle yapılacak ödemelerde yapılandırılan borç tutarları;

■ Altı eşit taksit için (1.05),

■ Dokuz eşit taksit için (1.07),

■ On iki eşit taksit için (1.10),

■ On sekiz eşit taksit için (1.15),

katsayısı ile çarpılıp, bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle iki aylık dönemde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

27- Taksitler aksatılırsa ne olacak?

Bir ya da iki taksit süresinde ödenmez veya eksik ödenirse gecikme zammı ile ödemek mümkün. Bir takvim yılında ikiden fazla taksit ödenmez veya eksik ödenirse yapılandırma bozuluyor.

Taksit tutarının yüzde 10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirası’na (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmıyor.

28- Gelecek SGK primlerinin aksatılması halinde ne olacak?

SGK borçlarını yapılandıranlar, taksitleri süresince tahakkuk eden yeni sigorta primlerini süresinde ve tam ödemek zorunda. Şayet çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe veya eksik ödeme durumu olursa yapılandırma hakkı kalan taksitler için kaybedilecek.

29- Hacizler kaldırılacak mı?

Ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldıracak, varsa alman teminatlar iade edilecek.

30- Araç muayene cezalarında / indirim nasıl olacak?

Araç muayenelerini zamanında yaptırmamış olanlar için 31 Aralık 2014 tarihine kadar bu muayenelerini yaptırmaları şartıyla muayenede gecikilen her ay için alınan yüzde 5 fazla tutar yerine enflasyon oram, Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için de aylık yüzde 1 oranı kullanılarak hesaplanan tutarı ödeyebilecek.

31- Gümrük vergi ve cezaları nasıl yapılandırılacak?

Gümrük İdarelerince alınan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizi, zamlar ve gecikme zammı alacaklarından yükümlülüğü 30 Nisan 2014 tarihi itibarıyla başlamış olan ve kesinleşen ancak 11 Eylül 2014 itibariyle ödenmemiş olanlar yapılandırılabilecek.

Gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; 50 Türk Lirası’m aşmayan asli tutarı ile idari para cezalarında 80 Türk Lirası’m aşmayanları silinecek. Ayrıca tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı ferî alacaklar ile aslı ödenmiş ferî alacaklarda toplamı 100 Türk Lirası’nı aşmayanlar da siliniyor.

32- Vergi cezalarına affın kapsamı nedir?

30 Nisan 2014 döneminden önce kesilmiş olan vergi aslına bağlı olmayan cezaların af kapsamında yüzde 50’si siliniyor. Örneğin, 2013 yılında dört adet aylık Ba Bs formunu vermemiş mükellef, bununla ilgili cezalarını yüzde 50 indirimli olarak yapılandırabilecek. Ancak vergi aslına bağlı kesilen vergi ziyai cezaları bu kapsamda değil. Bu cezaların tamamının ödenmesi gerekiyor.

33- Yasa kapsamındaki vergi borçları neler?

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi

Kurumlar Vergisi,

Gelir Vergisi ile Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajı,

Damga Vergisi,

Katma Değer Vergisi,

Özel Tüketim Vergisi,

Damga Vergisi vb vergiler) ile resim, harç ve fon payı ile eğitime katkı payları yapılandırma kapsamında.

Buna göre,

■ 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

■ 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

■ 30 Nisan 2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutara göre yeniden yapılandırılacak. Böylelikle aylık daha yüksek hesaplanan gecikme faizleri silinmek suretiyle daha düşük oranda faiz ile borç yapılandırılabilecek. Ancak, 30 Nisan 2014 tarihinden sonraki dönemlere ait beyannameler dolayısıyla hesaplanan vergi borçları yasa kapsamının dışında tutuluyor.

Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar

Trafik, seçim, nüfus, askerlik, köprü ve otoyollardan ücretsiz geçişler, RTÜK’ün kestiği bazı idari para cezaları. Yurt-Kur’a olan öğrenim ve katkı kredisi borçları, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu borçları, çiftçilerin doğrudan gelir desteğine ilişkin borçları ve ecrimisiller gibi birtakım alacaklar bu kanun kapsamında yeninden yapılandırılıyor. Gümrük vergisi ve idari para cezaları, sosyal güvenlik prim ve idari para cezaları, belediyelerin emlak, çevre temizlik vergisi ve su alacakları, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları, TEDAŞ’ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları, sulama birliklerinin tarımsal sulamadan kaynaklanan alacakları, öğrenci ve kamu görevlilerinin yurtdışı eğitimleriyle ilgili mecburi hizmet tazminatları, çeşitli meslek kuruluşlarının üyelerinden aldıkları aidatlar, Kalkınma ajanslarının mahalli idareler ve odalardan olan alacakları yeniden yapılandırılıyor.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir