Anasayfa / Ekonomi Haberleri / Türkiye Varlık Fonu kuruluyor

Türkiye Varlık Fonu kuruluyorTorba yasa ile mega projelere kaynak sağlayacak Türkiye Varlık Fonu kuruluyor. Fon ile otoyollar, Kanal İstanbul, üçüncü köprü ve havalimanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine finansman sağlanacak…

HÜKÜMET, büyüme oranına gelecek 10 yılda yıllık yüzde 1.5 ilave artış sağlayacak ulusal varlık fonu için harekete geçti. Hükümetin TBMM’ye sevk ettiği torba yasa tasarısına göre, başbakanlığa bağlı 50 milyon TL sermayeli Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi kurulacak. Şirketin 50 milyon TL olan kuruluş sermayesi Özelleştirme Fo-nu’ndan karşılanacak. Şirket tarafından büyük yatırımlara kaynak sağlayacak Türkiye Varlık Fonu kurulacak. Fon ile otoyollar, Kanal İstanbul, üçüncü köprü ve havalimanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman sağlanabilecek. Arz güvenliğini sağlamak üzere Türkiye için önem taşıyan doğalgaz ve petrol gibi yurtdışındaki stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilecek.

PROJE BAZLI TEŞVİK MODELİ

Meclise sunulan torba yasa tasarısıyla “Proje Bazlı Teşvik Modeli” hayata geçirilecek. Bakanlar Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun kararı ile proje bazlı desteklenmesine karar verilen yatımlara yüzde 100’e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulatmaya, yatırıma katkı oranını yüzde 200’ü geçmemek üzere belirlemeye yetkili olacak. Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması halinde, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilebilecek. Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için beş yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilecek. Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek alım garantisi verilebilecek.

Hükümet, Meclis’e sevk ettiği bireysel emekliliğe ilişkin yasa tasarısıyla ise 45 yaş altındaki 6.7 milyon ücretli çalışana otomatik bireysel emekliliğin yolunu açacak.

varlik fonu

BÜYÜK YATIRIMLARA KAYNAK

“Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Meclis’e sevk edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek torba yasa tasarısıyla büyük yatırımlara kaynak sağlayacak Türkiye Varlık Fonu kurulacak. Türkiye Varlık Fonu’nun ekonominin yapısal sorunlarının aşılmasında katkı sağlamasının yanı sıra, dış politikanın önemli bir enstrümanı olarak Türkiye’nin uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmasına da katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Hükümet, Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasıyla sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesinin hızlandırılması, tslami finansman varlıklarının kullanımının yaygınlaştırılması, yapılacak yatırımlarla 100 binlerce kişilik ek istihdam sağlanması, savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerdeki yerli şirketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesi, küresel oyuncu olmalarının sağlanmasını hedefliyor. Ayrıca, otoyollar, Kanal İstanbul, üçüncü köprü ve havalimanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman sağlanması, katılım finansman sektör payının artırılması, arz güvenliğini sağlamak üzere Türkiye için önem taşıyan doğalgaz ve petrol gibi yurtdışında-ki stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesi de hükümetin hedefleri arasında yer alıyor.

ŞİRKET KURULACAK

Tasarıya göre başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu bu kanunda belirtilen fonların kurulması ve yönetimi olan, profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen, özel hukuk hükümlerine tabi Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi kurulacak. Borsalarda işlem gören yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, özelleştirme kapsam ve programına almanlar dahil Türkiye’de kurulan ihraççıla-ra ait paylar, alım satımı yapılabilen yabancı kamu, özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile ihraççı payları, vadeli mevduat, katılma hesabı, tüm tahsisli Hazine taşınmazları ve mevduat sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, fon katılma payları, repo ve ters repo işlemleri, kira sertifikalan, gayrimenkul sertifikaları, varantlar ve sertifikalar, takasbank para piyasası işlemleri, türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler veya yabancı şirketler tarafından yapılacak yatırımlara iştirak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yatırım araçları işlemleri şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu adına gerçekleştirilecek.

KURULUŞ SERMAYESİ 50 MİLYON TL

Şirketin 50 milyon TL olan kuruluş sermayesi Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. Tamamı ödenmiş olan bu sermayeyi temsil eden paylar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait olacak. Şirketin hisse senetleri nama yazılacak. Şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu kurulacak.

Ayrıca gerek görülmesi halinde Türkiye Varlık Fonu’na bağlı alt fonlar kurulabilecek. Bu fonların kuruluşu, yapısı, işleyişi, yönetimi ve yapacağı işlemler şirket esas sözleşmesi hükümleri dahilinde belirlenecek.

İHTİYAÇ FAZLASI GELİRLER FONA

Başlangıçta kamu kaynakları ve çeşitli fonlardan aktarılanlarla oluşturulan Türkiye Varlık Fonu kaynaklan, zamanla kendi kaynağını yaratan bir yapıya sahip olabilecek. Bu çerçevede ilk aşamada devlete ait çeşitli fon ve gelirlerin belirli bir yüzdesi alınarak Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları oluşturulacak. Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları arasında özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve Türkiye Varlık Fonu’na devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonu’ndan Fona aktarılmasına karar verilen nakit fazlası yer alacak.

Fonun kaynakları, Bakanlar Kurulu’nca Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmasına veya şirket tarafından yönetilmesine karar verilen kamu kesimine dair kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altındaki ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan oluşacak. Ayrıca Fon’un kaynakları arasında fon tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın her türlü yöntemle sağlanan finansman ve kaynaklar da yer alacak.

VERGİ MUAFİYETİ

Şirketin ve Türkiye Varlık Fonu’nun finansal tabloları bağımsız denetçi tarafından denetlenecek. Fon’a devredilen varlıklar ve haklarla şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilen tescile tabi olabilen diğer her türlü değer ilgili siciline veya kütüğüne Türkiye Varlık Fonu adına tescil edilecek. Türkiye Varlık Fonu, bu madde kapsamındaki tescil işlemleriyle sınırlı olmak üzere tüzel kişiliği haiz olacak.

Kanuna göre kurulan şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, Türkiye Varlık Fonu ve şirket kazanç ve iratları üzerinden yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacak. Tasarıyla ayrıca Türkiye Varlık Fonu’nun yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalarında kolaylık ve hız sağlamasına yönelik düzenlemelere de yer verildi.

“BÜYÜMEYİ MOTİVE EDECEK”
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canik-li, stratejik, büyük ölçekli ve ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak yatırımlara uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman oluşturacak Türkiye Varlık Fonu’nun ekonomik büyümeyi de motive edeceğini dile getirdi. Özellikle yüksek miktarda finansman gerektiren, yüksek teknolojili ve stratejik yatırımların bu şekilde hayata geçirilebileceğine dikkat çeken Canikli, “Fon, ihraç edeceği menkul kıymetler yoluyla küçük yatırımcıların tasarruflarını yüksek nemalı getirilere dönüştürme imkanı da sağlayacak” dedi.

İŞÇİNİN PRİMİ 10 YIL DEVLETTEN

Bakanlar Kurulu, yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması halinde, belirlenecek yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın beş yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi halinde bedelsiz devredecek. Prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına, işletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına, sabit yatınm tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği ya da hibe desteği sağlanmasına Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

  Piyasalardaki stres bir süreliğine sona erdi

ALIM GARANTİSİ VERİLEBİLECEK

Destekler Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek alım garantisi verilebilecek. Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu karan ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilecek.

Projenin gerekli kıldığı hallerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması kararlaştırılabilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

STRATEJİK YATIRIM ŞARTI KALDIRILDI

Tasarıyla, Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, yatırım döneminde yatırıma başlama tarihinden itibaren kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için yüzde 100’e kadar kullandırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildi.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilmeyen katma değer vergisinin izleyen yıl talep edilmesi halinde iade edilmesini öngören maddede yer alan “stratejik yatırım” olma şartı kaldırılıyor. 500 milyon TL’lik asgari yatırım tutarı 50 milyon TL’ye kadar indiriliyor veya Katma Değer Vergisi Kanunünda belirlenen haddin iki katına kadar artırılmasında Bakanlar Kurulu’na yetki veriliyor.

TİCARİ ARAÇLARA ÖTV MUAFİYETİ

Tasarı ile şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti ile ticari yük taşımacılığı faaliyeti yapan kişilere, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı cinsten olmak üzere, 30 Haziran 2017ye kadar yeni araç almaları halinde, ÖTV muafiyeti verilecek. Bu kapsamda taksi, dolmuş, otobüs, kamyon, kamyonet ve TIR’lar yer alacak.

Tasarı ile şehitlerin eş ve çocuklarının, eş veya çocukları bulunmaması durumunda ana veya babasından birinin özel tüketim vergisi ödemeksizin bir defaya mahsus olmak üzere taşıt edinebilmesine imkan sağlanacak. Ayrıca alman bu aracın beş yıl sonra elde çıkarılması halinde vergi ödenmeksizin işlem yapılabilmesine imkan getirilecek.

CEPTE ASGARİ MAKTU VERGİ 160 TL

Tasarı ile Bakanlar Kurulu’nun cep telefonlarındaki asgari maktu özel tüketim vergisi tutarına ilişkin yetki sınırlan günün ekonomik koşullarına göre 160 TL esas alınacak şekilde yeniden belirlendi.

Tasarıyla vakıflara yayın lisansı verilmesine ilişkin hususlar düzenlendi. Ayrıca RTÜK’ün gelirleri arasında yer alan ve radyo ve televizyon kuruluşlarının aylık brüt ticari iletişim gelirlerinin yüzde 3’ü olarak ödenen üst kurul payı, yüzde 1.5 olarak değiştirildi.

2/B ÖDEMELERİNDE KOLAYUK

2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere yeni bir hak verilerek, altı ay ödeme süresi tanındı. Hâzineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere ise bir yıl başvuru süresi verilecek ve daha önce yapılan başvurular da geçerli kabul edilecek.

BAĞ-KUR’LUYA 5 PUANUK İNDİRİM

İsteğe bağlı sigortalılar hariç, Bağ-Kur’lu sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı hazine karşılayacak.

Bu arada tasarıyla 1 Ekim 2016’dan itibaren geçerli olmak üzere kısmi süreli, çağrı üzerine veya ay içerisinde ücret karşılığı günün bazı saatlerinde çalışanların bakmakla yükümlülük statülerinin devam ettirilmesi sağlanıyor. Bakmakla yükümlü statüsü bulunmayanlardan 20 gün ve daha az çalışanların ise genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

TURİZİMCİYE BİR YIL ERTELEME

Turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen turizm belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 2016 yılında tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları bir yıl ertelenecek. Ayrıca Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri de başvuru şartı aranmaksızın bir yıl erteleme kapsamında olacak. Ödemeler, üç yılda üç eşit taksitle ödenebilecek.

Turizm Yatırımcıları Demeği Başkanı Murat Ersoy, tahsisli turizm arazileri ile izinsiz kullanım kaynaklı tahsil edilmesi gereken ecrimisillere bir yıl faizsiz erteleme imkanı getirilmesinin turizmciyi rahatlatacağını söyledi.

HERKES BES’Lİ OLACAK

Hükümet, 45 yaşını doldurmamış çalışanlara otomatik katılımı getiren “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı da TBMM’ye sevk etti. 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan tasarıyla 45 yaşın altındaki yaklaşık 6.7 milyon ücretli çalışan, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilecek.

Tasarıya göre işveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen bir şirketin sunacağı emeklilik planına dahil edebilecek.

BİN TL İLAVE DEVLET KATKISI

Tasarıyla emeklilere üç aşamalı devlet katkısı verilecek. Devlet katkısından yararlanmak için üç yıl sistemde kalınacak. Katkı paylarına bireysel emeklilik sistemindekiyle aynı koşullara tabi olmak kaydıyla devlet katkısı verilecek. Birikim döneminde bu oran yüzde 25 olarak uygulanacak.

Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus, hak kazanma ve ödeme koşullarına tabii olmak kaydıyla, bin TL ilave devlet katkısı sağlanacak. Bakanlar Kurulu, söz konusu bu tutarı yansına kadar artırmaya veya yansına kadar azaltmaya yetkili olacak.

Çalışan katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3’üne karşılık gelen tutar olacak. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde l’e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Çalışanın talebi halinde yüzde 3’ten fazla kesinti yapılabilecek. Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Sektör temsilcilerine göre daha önce bireysel emeklilikleri olan 45 yaş altı çalışanlar, tasarının yasalaşmasıyla otomatik bireysel emekliliğe geçecekler. Çalışanların ikisini de devam ettirme veya cayma hakkı olabilecek.

“90 MİLYAR TL’LİK TASARRUF”

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılımla ilgili tasarı ile yaklaşık 6.7 milyon çalışanın otomatik BES kapsamında olacağının tahmin edildiğini söyledi. Bu düzenleme ile 10 yıllık dönemde 90 milyar TL’lik bir tasarrufun oluşturulmasını beklediklerini dile getiren Canikli, “Bu gerçekten ciddi bir rakamdır ve Türkiye’nin tasarruf oranlarının bir miktar daha yukarıya çıkartılmasında önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Özel kreşlere vergi istisnası

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi beş vergilendirme dönemi süresince elde ettikleri kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak. İstisna, torba tasarının aynen yasalaşması halinde 1 Ocak 2017’den itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanacak.
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Zenginlere Özel Portföy Önerileri

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tanımına göre, cebinde 1 milyon TL nakit parası olanlar “nitelikli yatırımcı” …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir