Güncel Ekonomi Haberleri

2021 Yılı Vergi Rehberi

Yeni yıl ile yeni vergi oranları 2021

ÖTEDEN beri uygulanan çeşitli vergi ve harçlar ile bazı yeni vergiler 2021 yılında yeniden değerleme (yüzde 9.11) oranında artışlı olarak ödenecek. Ancak, bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranının yarısı kadar artışlı olarak uygulanacak. Buna göre pasaport harcı, ehliyet harcı, damga vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergiler yüzde 9.11 oranında, emlak vergisi, değerli konut vergisi gibi vergiler ise yüzde 4.55 oranında artırılarak ödenecek. Buna göre 01.01.2021-31.12.2021 dönemi için geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanan, vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibi uygulanacak.

1. Değerli Konut Vergisi

Bilindiği gibi, geçen yılın en çok konuşulan vergisi, yeni getirilen değerli konut vergisi idi. Ancak, bazı eleştiri ve tepkiler sonrası uygulaması bir yıl ertelenince, ilk beyan dönemi 2021 Şubat ayında başlayacak olan bu yeni verginin detayları, 15 Ocak 2021 tarih ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği ile aşağıdaki gibi özetlenebilir.

♦ Vergi kapsamına girse bile tek konutu olanlar vergi ödemeyecek.

♦ Birden fazla konutu olanlarda, en düşük değerli olan bir konut vergilendirilmeyecek.

♦ Vergi değerinin belirlenmesinde her bir bağımsız bölüm ayrı ayrı değerlendirilecek.

♦ Niteliği ofis/işyeri olan yerler mesken olarak kullanılıyorsa vergiye tabi olacak.

♦ Vergi değeri olarak emlak vergi değerleri esas alınacak.

♦ Konutun maliki mükellef sayılacak.

♦ İntifa hakkı bulunan konutlarda, intifa hakkı sahibi vergiyi ödeyecek.

♦ Konutun birden fazla hissedarı olması durumunda, paylı mülkiyetlerde herkes kendi payına düşen vergiyi ödeyecek, ancak el birliği ile sahiplik durumunda tüm ortaklar verginin tamamından sorumlu olacak.

♦ Bina vergi değerinin, ilgili yılda uygulanan tutarı aşması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihi takip eden yılın başından itibaren değerli konut vergisi mükellefiyeti başlıyor. Buna göre, 2020 yılı emlak vergisi değeri yeniden değerleme oranının (yüzde 9.11) yarısı (5.000.000 x yüzde 4.55) kadar artırıldığında bu tutar 5.227.500 TL’yi aşıyorsa, 2021 yılında vergisi ödenecek. Şayet, bu değer yıl içinde birtakım sebeplerden dolayı aşılırsa mükellefiyet bir sonraki yılda başlayacak. Beyan sınırında olan konutlarda, sonraki yıl sınırın altında kalması durumunda ispat etmek şartı ile beyanda bulunulmayacak.

♦ Yanan veya yıkılan evler için olayı takip eden taksitten sonra mükellefiyet sona erecek.

♦ 1 0cak-20 Ocak 2021 arası satılmış olsa bile, 20 Ocak 2021 tarihinde beyannamesi verilecek, tahakkuk eden verginin tamamı iki taksit olarak ödenecek.

♦ İnşaat şirketlerinin veya arsa sahibinin elindeki konut stokları satılana veya kullanılana kadar verginin kapsamına alınmayacak.

♦ Mesken nitelikli konutun, emlak vergi değeri 5.227.500 TL’nin altında kalıyorsa vergiye tabi olamayacağı gibi, 5.227.500 TL’nin üzerinde olanlar ise bu tutarı aşan kısmı üzerinden vergi ödeyecek. Buna göre, 2021 yılı için vergiye tabi tutar ile vergi oranları aşağıdaki gibi olacak;

 • 7.841.250 TL ile 5.227.500 TL arası binde üç,
 • 10.455.000 TL ile 7.841.250 TL arası binde altı,
 • 10.455.000 TL’yi aşanlar binde on oranında vergi ödeyecek.

♦ 20 Şubat 2021 tarihine kadar beyan edilecek verginin ilk taksiti Şubat ayı sonunda, ikinci taksiti ise Ağustos ayı sonunda ödenecek.

vergi rehberi
2021 vergi rehberi

2. Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi

V.U.K’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi

01.01.2021 tarihinden itibaren 1.500,00 TL olarak uygulanacak. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 522 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

3. Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had

V.U.K’nun 313, maddesi uyarınca peştamallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1.500 TL. olarak uygulanacak. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 522 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

4. Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işve-renlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük istisna tutarı 2021 yılında 25.00 TL olarak uygulanacak. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 313 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

5. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife,

♦ 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 313 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

♦ 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi. (27.12.2019 Tarih, 30991 (2.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, G.V 310 sayılı G.T)

2021 yili gelir vergi oranlari

2020 yili gelir vergisi oranlari

6. Binek Otomobillerin İktisabında Gider Olarak Dikkate Alınabilecek KDV ve ÖTV Tutarları ile Amortisman Yoluyla Gider Yazılabilecek Tutarlar

♦ GVK 40. maddesinin 1. fıkrasına göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 6.000 TL’sine kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının 2021 yılında en fazla 150.000 TL’sine kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.

♦ GVK 40. maddesinin 7. fıkrasına göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, 2021 yılında özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 170.000 TL’sini, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 320.000 TL’sini aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecek. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 313 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

7. Özel Usulsüzlük Cezaları

♦ VUK-353/1. maddesine göre, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu vermeyen ve almayanlara veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.01.2021 tarihinden itibaren 380.00 TL’den aşağı olmamak üzere özel Usulsüzlük Cezası kesilecek. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 190.000 TL’yi geçemeyecek. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 522 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

♦ V.U.K. 353/2. maddesine göre, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2021 yılında 380 TL özel Usulsüzlük Cezası kesilecek. Ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

19.000 TL, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 190.000 TL’yi aşamayacak. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 522 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

8. Yeniden Değerleme Oranı

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir” hükmü yer alıyor. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9.11 olarak tespit edildi. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 522 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

9. Gayrimenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisnası

♦ Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 2020 yılı için 6.600 TL’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hâsılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamıyor. 2021 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 7.000 TL olarak uygulanacak. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 313 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

♦ Binaların işyeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2021 yılı için 53.000 TL’yi (G.V. 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecek. (G.V. Kanununun 86/c maddesi) 53.000 TL’lik haddin hesabında tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamı dikkate alınacak. Brüt yıllık işyeri (stopajlı) kira gelirinin 53.000 TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecek.

Örnek 1:

2021 yıllık işyeri kirası (Brüt) 70.000
Götürü gider yüzde 15 (-) 10.500
Beyan edilecek işyeri kirası 59.500
Hesaplanan gelir vergisi 11.155,00
Mahsup edilecek stopaj (yüzde 20) 14.000
İadesi gereken gelir vergisi 2.845

Örnek 2:

2020 yıllık işyeri kirası (Brüt) 180.000
Götürü gider yüzde 15 (-) 27.000
Beyan edilecek işyeri kirası 153.000
Hesaplanan gelir vergisi 39.420
Mahsup edilecek stopaj (yüzde 20) 36.000
Ödenecek gelir vergisi 3.420

Örnek 3:

2021 yıllık konut kira geliri 15.000
Vergiden istisna tutar 7.000
Kalan 8.000
Götürü gider yüzde 15 (-) 1.200
Gelir vergisi matrahı 6,800
Ödenecek gelir vergisi 1.020

10. Damga Vergisi

01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamalar aşağıdaki gibidir. (Beyannameler ve hesap özetleri aşağıdaki tutarlarda damga vergisine tabi olacak.)

♦ Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler:

 • Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler: (Binde 9.48)
 • Kira mukavelenameleri: (Binde 1.89) (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

♦ Beyanname ve Bildirgeler:

 • Maaş, ücret, gündelik gibi hizmet karşılığı alınan paralar: (Binde 7.59)
 • Yıllık gelir vergisi beyannameler: 97.20 TL
 • Kurumlar vergisi beyannameleri: 129.80 TL
 • Muhtasar beyannameleri: 64.10 TL
 • Katma değer vergisi beyannameleri: 64.10 TL
 • Diğerleri: 64.10 TL
 • Belediyelere verilen beyannameler: 47.60 TL
 • Sosyal sigorta kurumlarma verilen sigorta prim bildirgeleri: 47.60 TL
 • Gümrük idarelerine verilen beyannameler: 129.80 TL
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri: 76.00 TL

Bilanço ve İşletme Hesabı özetleri:

 • Bilançolar: 74.90 TL
 • GelirTabloları: 35.80TL
 • İşletme Hesabı özetleri: 35.80 TL Sözleşmeler için ise her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2021 yılında uygulanmak üzere 3.534.679,90 lira olarak uygulanacak. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete, 65 Sayılı D.V. Genel Tebliği)

11. 2020 Yılma İlişkin Menkul Sermaye İradı Elde Edenlerin Beyanları

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekiyor.

İndirim oranı, Vergi Usul Kanunu’na göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde devlet tahvili ve hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit ediliyor.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2020 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı yüzde 9.11. Bu dönemde devlet tahvili ve hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise yüzde 10.70. Buna göre 2020 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (yüzde 9.11 / yüzde 10.70) yüzde 85.10 olmaktadır.

Bu kapsamda 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve gelir vergisi kanununun 75. Maddesinin 2. fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut idaresi ve özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2020 yılında sağlanan gelirler indirim oranı uygulanarak beyan edilecek.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmayacak.

12. Veraset ve İntikal Vergisi

01.01.2021 tarihinden itibaren Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 4. maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

♦ Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL)

♦ İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL

♦ Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL olarak dikkate alınacak.

öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16. maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (yüzde 9.11) artırılmak suretiyle tespit edildi. Bu nedenle, 1/1/2021 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 52 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

veraset ve intikal vergi oranlari

13. Motorlu Taşıtlar Vergisi

2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak tespit edildi ve 29/12/2020 tarihli ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522) ile ilan edildi. Buna göre 1/1/2021 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5. maddesindeki (I) sayılı tarife, 6. maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8. maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlendi. Buna göre 01.01.2021 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I) ve (II) sayılı tarifeler aşağıdaki gibi düzenlendi.

a) (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen

otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecek.

b) (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecek.

c) (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecek. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 53 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

motorlu tasitlar vergi orani

Diğer Motorlu Taşıtların Vergi Tarifesi

diger motorlu tasitlar vergi orani

14. Emlak Vergisi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştı. Bu hüküm uyarınca 2017 yılında söz konusu takdirler yapıldı.

1319 sayılı Kanunun 29. maddesinin 2. fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; 3. fıkrasında da 33. maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlandı.

(29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 78 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

cevre temizlik vergi

15. Çevre Temizlik Vergisi

01.01.2021 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecek.

a) Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi: Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacak.

b) İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi: Büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesinin 5. fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanacak. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer alıyor. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 53 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)

16. Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

2021 takvim yılı asgari ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösteriliyor.

asgeri gecim indirimi

17. Kıdem Tazminat Tavanı

2021 yılında Ocak-Haziran ayları arasında uygulanacak kıdem tazminat tavam 7.638,96 TL’dir.

18. Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, satın alma tarihinden itibaren beş yıl içinde yapılan taşınmaz satışından elde edilen kazançlar gelir vergisine tabidir. 2021 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen kazançların 19.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna. Bu tutar 2020 yılında elde edilen kazançlar için 18.000 TL idi.

19. Yurtiçi ve yurtdışı varlık barışından yararlanma

Yurt dışındaki varlıkların yurda getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan “varlık barışı” için 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

20. Vergi borçlarının yapılandırılması

31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş vergi ve sigorta borçları ile 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş birçok kamu borcunun yapılandırılarak ödenebilmesi için tanınan süre 31 Ocak 2021 tarihinde sona eriyor.

21. Asgari Ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca 2021 yılında (01.01.2021- 31.12.2021) uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 3.577,50 TL olarak tespit edilmiş bulunuyor.

22. Özel Sektör için Sigorta Primlerine, İşsizlik Sigortası Primine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında aşağıdaki gibi olacak.

Günlük alt sınır = 119,25 TL.
Aylık alt sınır = 3.577,50 TL.
Günlük üst sınır = 894,38 TL.
Aylık üst sınır = 26.831,25 TL.

2021 yili vergi beyannamesi

REFORMLAR BEKLENİYOR

Bilindiği gibi, ülkemizde çok sayıda vergi türü ile karşı karşı-yayız. Daha da ötesi, vergileri sadece kurumlar (işletmeler) ödemiyor. Neredeyse her vatandaş dolaylı vergi dediğimiz vergilerin borçlusu veya sorumlusu olarak harcaması veya serveti üzerinden vergi ödüyor. Tüm bu vergilere vakıf olmak veya düzenli takip etmek gerçekten çok zor. Dolayısıyla, birçok kişi veya kurum vergi konusunu düzenli takip edememek veya yeterince kavraya-mamaktan dolayı çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabiliyor.

Özellikle, yeni getirilen “değerli konut vergisi” gibi birçok verginin her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak tahsiline devam edilecek. Kazanç üzerinden alman vergilere göre, dolaylı vergi dediğimiz harcama veya servet üzerinden alman vergiler gerçekten vatandaş üzerinden ağır bir yük olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen ve son günlerde kamuoyunda tartışmaya açılan “hukuk ve ekonomi reformu” alanında atılacak adımların çok önemli olduğu açık. Yapılacak reformun en önemli ise vergi sistemimizde yapılacak olandır. Bu reformun vergi tarafında, çok ciddi beklentiler bulunuyor. Özellikle, dolaysız vergi dediğimiz gelir üzerinden alınan vergilerin tabana yayılacak şekilde ku-rumlara ağırlık verilmesi ve dolaylı vergi dediğimiz servet ve harcama üzerinden alman vergilerin azaltılması beklentisi toplumda her zaman gündemdeki yerini koruyor.

Daha az vergi ödemek için bunları biliyor musunuz?

Vergiden kaçınma, vergi kanunlarına aykırı hareket etmeksizin bireylerin vergi yükümlülüğünden kısmen kurtulması olarak tanımlanıyor. Dikkat edileceği üzere vergiden kaçınma, mükellefin vergisel yükümlülüklerini ve haklarını kanunlara uygun bir şekilde kullanmaları durumunda mümkün olabiliyor. Vergiden kaçınma, daha çok vergi erteleme yöntemlerinde yoğunlaşmakta. Diğer bir ifadeyle, bugünkü bir paranın yarınki bir paradan daha değerli olduğu kavramına dayalı. Böylece, gelecekte ödenen vergiler, bugün ödenen vergilerden daha az maliyetli olduğundan daha çok tercih ediliyor. Başlıca vergiden kaçınma yollarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkün…

 • Vergi kanunlarında düzenlenen istisna ve muafiyetlerden yararlanmak.
 • Azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman uygulamasından yararlanmak.
 • Yasal takibe alınmış şüpheli alacaklardan karşılık ayırarak gider yazmak.
 • Kanunen kabul edilmeyen giderler ayrımını çok iyi yaparak indirilebilecek giderlerden doğru ve tam yaralanmak.
 • Stok maliyet yöntemlerini doğru seçmek. Maliyet çalışmalarında fire oranlarını doğru tespit ederek fire hakkını kullanmak.
 • Serbest bölgelerde imalat yaparak ihracat yapmak.
 • Grup şirketleri arasında ticari aktivite sağlamak, ortak yapılan giderleri doğru ve zamanında yansıtmak.
 • Gayrimenkul gibi bazı değerleri şahıs üzerine almak yerine şirket aktifine alarak elden çıkarılması halinde vergi avantajını kullanmak.
 • Vergi ertelemesi yöntemlerini uygulayarak, bazı kazançların fon hesaplarına (yenileme fonu gibi) aktarılması suretiyle vergiyi ertelemek.
 • Nakit sermaye artışı yapan kurumlarda vergi avantajı hakkını kullanmak.
 • Vergiye uyumlu mükellef grubunda yer alarak indirimli vergi ödemek.

TALHA APAK
Yeminli Mali Müşavir (YMM)

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu