Anasayfa / Teknoloji İnovasyon / ERP yeni nesil teknolojilerle bütünleşiyor

ERP yeni nesil teknolojilerle bütünleşiyorÜRETİM ODAKLI ŞİRKETLERİN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI GEREKSİNİMİNDEN DOĞAN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMLERİ BUGÜN YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ DE KUCAKLAYARAK GELECEK STRATEJİSİNİ BELİRLEYEN KİMLİĞİYLE VAZGEÇİLMEZ KONUMDA BULUNUYOR. ÖZELLİKLE DİJİTALLEŞME, DİJİTAL BAĞLANTILI EKOSİSTEM, loT, ENDÜSTRİ 4.0, BÜYÜK VERİ, VERİ ANALİZİ, İŞ ZEKASI, YAPAY ZEKA UYGULAMALARI İLE ENTEGRE ÇALIŞMAK DURUMUNDA OLAN ERP ÇÖZÜMLERİ VERİYİ MAKSİMUM KULLANARAK ŞİRKETLERİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR.

Durumsal kaynak planlama olarak adlandırılan kurumsal iş yazılımları yeni bir evrilme noktası yaşıyor. İlk ortaya çıkışı şirketlerin -özellikle de üretim yapan şirketlerin- kendi iş süreçlerinin mevcut resmini ortaya koymak içindiv Günümüze kadar gelen tanımını yapacak olursak şunu söyleyebiliriz: ERP, şirketlerin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarım bulunduran bir yazılım sistemidir. Yani ERP eldeki stok miktan, ürün stok maliyeti, hammadde miktan, satın alma, sipariş miktan, depo giriş ve çıkışlan, müşteri takibi ve çalışan takibi olarak özetleyebileceğimiz iş süreçlerinin toplu olarak görülebildiği sistemlerden zamanla maliyetleri düşürme, verimliliği artınna, şirketin iş ve mali performansı ile çalışan performansını arürma, raporlama, rekabet, müşteri istek ve taleplerini karşılama gibi iş fonk-siyonlannı banndıran sistemlere evrildi.

Günümüzde ise ERP mevcudu veren ve bilen, mevcudu iyileştirme ve performansı artırma misyonundan geleceği görme ve tahmin etme evresine geçmiş durumda. Özellikle dijitalleşme, dijital bağlantılı ekosistem, IoT, Endüstri 4.0, büyük veri, veri analizi, iş zekası, yapay zeka uygulamalan ile entegre çalışmak durumunda olan ERP çözümleri veriri maksimum kullanarak şirketlerin geleceğini şekillendiriyor.

ERP sistemleri halihazırda şirketlerin yaşam unsunı konumunda; öyle ki şirketin beynini, kalbini, elini, ayağını hatta kılcal damarlannı oluşturan bütünsel bir mekanizma diyebiliriz. ERP bünyesinde finansal ve mali raporlann elde edilmesinden yasal mevzuatın takibine; müşteriler, tedarikçiler, şubeler ve iş ortaklanyla ilgili tüm bilgilere; hammadde ve ürün detavlanna; servis, bakım ve ona-nm bilgilerine; üretim süreçleri, depo ve lojistik bilgilerinin takibine; çalışan insan kaynağının tüm bilgilerinin takibine, pazarlama ve satış perfonnans takibine, bankalar ve devletle ilgili işlemlerin yürütülmesine kadar kısacası şirketin her alanına dokunan ve tüm bu unsuıiann entegre çalışmasını sağlayan özellikler banndmyor. Yüzlerce hatta binlerce aktif kullanıcının yer aldığı ERP ekosisteminde üretkenlik ve kullanıcı denerimi konusunda yapılacak irileştirme ile şirketler kritik bir başarı yakalayabilirler.

ERP ENDÜSTRİ 4.0 İLE BÜTÜNLEŞECEK
Dijitalleşmenin önemli bileşenlerinden olan nesnelerin interneti ve yapay zeka ERP sistemlerini yepyeni noktalara taşıyor. ERP sistemleri şirketlerde dijitalleşen yeni iş dünyasına uyum sağlamak için değişimi başlatan ve sürdüren başlıca unsur iken bugünlerde bu alana Endüstri 4.0 oturmuş durumda. Endüstri 4.0 ile ERP sistemlerinin rekabet içerisinde değil tam bir entegre yapıyla hareket etmesi şirketlerin geleceğini olumlu yönde etkileyecek.

Endüstri 4.0 ve ERP entegıasyo-nunda üç temel maddenin sağlanması son derece önemli. Öncelikle şirketlerin hizmet odaklı bir mimariye dayalı modüler bir platfomı sunması gerekiyor. Böylece iş süreçleri, yazılım kodunu değiştirmeden, gelecekteki teknolojik gelişmelerin veya güncellemelerinin güvenliğini sağlamak için kolayca özelleştirilebiliyor. İkincisi, ERİ5 sistemleri bir veri yönetim merkezi görevi üstleniyor.

  Ericsson, 2020 yılında 50 milyar cihazın birbirine bağlanmasına önayak olacak

Üçüncü olarak, gerçek zamanlı veri işleme olanağı sunarak, iş dünyasındaki tüm pavdaşlann gerçek zamanlı olarak en güncel ve en doğru verilere erişmesini sağlaması gerekiyor. Bu üç kriter doğru karar verme konusunda güçlü bir ortaklık oluşturuyor.

Yeni nesil ERP sistemlerinde güçlü planlama ve yönetim fonksiyonlan, akıllı üretim olanaklannın şirketin ilgili alanlanna değinmesini sağlayabiliyor. Endüstri 4.0 dünyasında, karmaşık mıaliz araçları, örneğin, yeni iş modellerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı oluyor. Örneğin neyin işe yaracağını test etmek, iş liderlerinin bilinçli kararlar almalarım sağlamak ve onlara piyasa veya müşteri taleplerine uyum sağlamasına yardımcı olmak gibi.

Şirkeder esnek dağıtım seçeneklerine sahip olan ERP sistemleriyle Endüstri 4.0’a çok kolaylıkla geçebilecek. Bu, şirkederin birbiriyle bağlan tılı dünyada büyüdükçe, hepsinin gerçek zamanlı olarak yeni iş ve hizmet fırsatlarına, yeni süreçlere, iş akışlarına, veri ağlan na ve merkezi olmayan konumlara uyum sağlamalarını sağlayacak.

Endüstri 4.0’ın ayrılmaz bir parçası v olan ERP artık yapay zeka ile de entegre oluyor. Yapay zekanın gelişimi ve kullanımı için ERP çok önemli bir konu. Endüsüi 4.0’ı sadece maliyetleri düşürmek için değil, iş geliştirme ve yaünm kay-naklannı değerlendinnek olarak dil görmek gerekiyor

YAPAY ZEKA ERPTE HIZ VE KALİTE GETİRECEK

ERP sistemlerinin geldiği son noktada teknolojik gelişmeyle birlikte fınansal bilgi kullanıcılan için bilginin eş zamanlı bilgi üretilmesinin yanında güvenilir olması da önemli hale geldi. Elektronik veri değişimi ve işlem yoğunluğunun önemli boyutlara ulaşması nedeniyle, bilgi sistemlerinin bütünleşik yaklaşımla denetimi kritik hal almaya başladı. Dijitalleşmede işlem hacimleri arttıkça her bir hareketin sürekli denetimi de daha kritik hale geldi. Bu işlemlerin her birinin insan yetenekleriyle yapılması da bir süre sonra gittikçe zorlaşıyor. Yapay zeka bu tür hacmi artan, rutin ancak yüksek dikkat isteyen işlemlerin ERP sistemlerinde işlenmesine yardımcı oluyor. Aynca, yapay zekâ sistemleri, kendi kendine öğrenebilme yeteneğine sahip olmalanndan dolayı, mantık yürütme faaliy etlerini kolaylıkla yapabilmekte ve gerektiği durumlarda yeni anlayışlar doğrultusunda, varsayımlardan hareketle kararlar verebiliyor.

Yapay zeka gelecekte ERP sistemlerinin kullanma alanı üzerinde büyük bii’ etkisi olacak. Organizasyonlann iş süreçlerini, yazılım uygulamalannı, yönetim yapılarını ve teknoloji altyapısında oluşan işletim modellerini daha da optimize etmesini sağlayacak. Ancak bu dönüşümü organize etmek için kuruluşlann BT stratejilerini ve yol haritalanm yenilemesi ve yapay zeka ve ERP entegrasyonunu gözden geçilmesi gerekiyor. Yapay zeka destekli EPR çözümleri, doğal olarak günlük operasyonla-nn merkezini etkileyecektir. Yapay zeka çözümleri şu anda insanlar tarafından gerçekleştirilen uçtan uca iş süreci modelinde nıtin görevleri üstlenecek.

Nuray Şuman
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Siber Saldırı Yöntemleri Neler? Nasıl Korunmalı?

Siber saldırılar 2021’e kadar yılda 6 trilyon dolar global maliyete yol açacak. Peki, bu yıl …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir