Anasayfa / İş Fikirleri 2019 - Girişimcilik / İstanbul Kalkınma Ajansı İş Fikri Olan Girişimcilere Hibe Desteği Verecek

İstanbul Kalkınma Ajansı İş Fikri Olan Girişimcilere Hibe Desteği Verecekİstanbul Kalkınma Ajansı; inovasyon, girişimcilik, iş fikirleri, bilgi odaklı ekonomik kalkınma, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, sosyal dayanışma ve benzeri konularda proje getirene 200 bin ile 1.5 milyon TL arasında karşılıksız destek verecek…

projeİSTANBUL Kalkınma Ajansı (ISTKA), 2012 ikinci dönem mali destek programlan kapsamında, 110 milyon TL bütçesi olan dört tema altında altı hibe programı için teklif çağrısında bulundu. Hibe programlan; Afetlere Hazırlık, Bilgi ve iletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma, Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı ve Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi başlıklı dört temadan oluşuyor. “Bilgi ve iletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma” ve “Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi” programları, sadece kar amacı gütmeyen kuramların değil işletmelerin de başvurabilecekleri ve yararlanabilecekleri programları içeriyor.

Küçük sanayi sitelerinden üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarından organize sanayi bölgelerine birçok kuram ve kuruluş proje başvurusu yapabiliyor. Özetle mali destek programlarına işletmeler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvurabiliyor. Ancak bazı programlardan şirketlerin de yararlanması mümkün. Projelerin tamamı İstanbul sınırları içinde olmalı. Eğer İstanbul’la ilgili bir projeniz ya da fikriniz var ama şimdiye kadar finansman bulamadığınız için gerçekleştiremediyseniz el nizi çabuk tutun deriz. Zira çok farklı proje konuk rı için hibe desteği alma şansınız var…

SON BAŞVURU TARİHİ ŞUBAT 2013

İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Mutlu, “Çevreye ve kültürel değerlere saygılı bir şekilde ekonomik kalkınmayı sağlayıp sosyal imkanlardan tüm vatandaşların eşit şekilde faydalanabildiği, temelinde insan olan bir anlayışa göre hareket ediyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınmada öncü olmayı ve İstanbul’u marka şehir haline dönüştürmeyi hedefliyoruz” diyor.

ISTKA, daha önce “Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma”, “Küresel Turizm Merkezi İstanbul”, “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme” konularını içeren 2012 yılı Mali Destek Programlan için toplam 632 başvuru almış. Şimdi daha fazla program olduğu için en az bu kadar başvuru bekleniyor. Her bir programda farklı olmakla birlikte proje başına verilecek destek miktarı 200 bin ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişiyor. Bu desteğe hak kazanabilmek için her bir programa uygun olarak proje hazırlanması ve başvuru dosyalarının 7-14 Şubat 2013 tarihleri arasında değişen son başvuru zamanından önce teslim edilmesi gerekiyor.

HER PROGRAMIN ÖNCELİĞİ FARKLI

ISTKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, “Mali destek vereceğimiz projeleri seçerken başvuru sahibi ve ortaklarının, projelerin ve maliyetlerin uygunluğuna bakıyoruz. Projenin sunulan programın amaç ve öncelikleriyle ilişkili olması gerekiyor. Talep edilen destek tutarı ve oranına, proje süresinin belirlenen limitler dahilinde olmasına özen gösteriyoruz. Tabii projenin İstanbul il sınırları içinde gerçekleştirilecek olması da şart” diyor.

ISTKA, kendisine sunulan projeleri, kurum dışından görevlendirilen bağımsız bir ekibe değerlendirtiyor. Bu değerlendirmeden geçen projeler, ardından ağırlıklı olarak akademisyenlerden oluşan değerlendirme komitesi tarafından inceleniyor. Bu şekilde seçilen ve başarılı bulunan projeler, ISTKA yönetim kurulu tarafından onaylanmasının ardından destek almaya hak kazanıyor.

Mali destek programlarına başvuru koşullan ve proje konuları her programa göre farklılık gösteriyor. Peki hangi programa hangi projeyle başvurabilir ve ne kadar hibe alabilirsiniz?..

AFETLERE HAZIRLIK PROGRAMI

Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı’nın son başvuru tarihi 11 Şubat 2013. Bu program, İstanbul’da yaşam ve mekan kalitesi yüksek güvenli yerleşmeler yaratmak üzere; afet yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılmasını hedefliyor. Bu doğrultudaki projelere mali destek verilecek. Afet yönetimi faaliyetlerine yönelik kurumsal kapasitenin artırılması ve başta gönüllü örgütlenmelerle olmak üzere yerel kapasitenin oluşturulmasıyla ilgili projelere öncelik verilecek. Risk alanlarının tanımlanması, risk azaltmada alternatif yaklaşımların geliştirilmesi ve uygulama araçlarının, modellerinin çeşitlendirilmesiyle ilgili projelere de öncelik verilecek. Programın toplam bütçesi 10 milyon TL. Proje başına verilecek asgari destek tutarı 200-600 bin TL arasında değişiyor.

Örnek projeler:
•    Afet riskinin azaltılması için Ar-Ge faaliyetleri uygulanması.
•    Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı yenilikçi mühendislik tedbirlerinin alınması.
•    Tahliye aksları ve alanlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi, sanayi, otel, hastane gibi büyük ölçekli tesislerde afet acil yardım planının hazırlanması.
•    Afet yönetimi, kentsel risk yönetimi gibi konularda mesleki (inşaat mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar vb) eğitimlerin gerçekleştirilmesi.
•    Afet yönetimi kapsamında, engelli ve dezavantajlı grupların özel ihtiyaçlarına yönelik ilgili meslek gruplarının kapasitelerinin artırılması.
•    Yerel afet gönüllülerinin örgütlenmelerini teşvik edici modellerin hayata geçirilme
•    Sanayi, otel, hastane gibi büyük ölçekli tesislerde afet acil yardım planının hazırlanması.

  Kendi İşini Kuran Kadın Girişimciden Lezzet Topları

TASARIM-YARATICI PROJELER

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın son başvuru tarihi 14 Şubat 2013. Programın toplam bütçesi 15 milyon TL. Proje başına verilecek destek tutarı 200-600 bin TL arasında değişiyor. Bu program yüksek katma değer üreten ve İstanbul’un özgünlüğünü geliştiren yaratıcı endüstrilere odaklanarak küresel rekabet gücünün artırılmasının yanı sıra sosyal kalkınma, kentsel mekan kalitesi, çevresel ve kültürel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamayı hedefliyor. Programın öncelikler şu şekilde sıralanıyor:

•    Yaratıcı endüstrilerde kümelenmenin, yenilikçiliğin, girişimcilik kapasitesi ve iş geliştirmenin teşvik edilmesi.
•    Yaratıcı insan gücünün yetiştirilmesi ve İstanbul’a çekilmesi.
•    Yaratıcı endüstrilere ilişkin farkındalığın artırılması ve yaratıcı endüstrileri destekleyecek ve geliştirecek fikri mülkiyet haklarının korunması.

Örnek projeler:

•    Tasarımcıyla üreticiyi bir araya getiren platformların oluşturulması.
•    Yaratıcı endüstrilerde ağ oluşturma/ağlara dahil olmanın teşvik edilmesi.
•    Yaratıcı endüstrilerde girişimciliği desteklemek üzere eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunacak yapıların oluşturulması ve geliştirilmesi.
•    Yaratıcı endüstrilerde kuluçka merkezlerinin ya da ortak kullanımların oluşturulması ve geliştirilmesi.
•    Yaratıcı endüstrilerde bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması.
•    Yaratıcı endüstrilerde farklı üniversitelerin, kurum ve kuruluşların birlikte kullanacağı, farklı disiplinler ve yaklaşımların birlikte kullanılabileceği, çeşitliliğe imkan veren ortak enstitü ve benzeri yapıların kurulması.
•    Yaratıcı endüstrilerde iş gücü niteliğini geliştirmek üzere mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi.
•    Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren işletmelere ve çalışanlara hizmet edecek işletmelerin kurumsal kapasitesini geliştirecek, sorunlarına çözüm üretecek, bilgi ve teknoloji transferi sağlayacak ortak yapıların oluşturulması.
•    Yaratıcı endüstrilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunması, gözetim ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bunlara ilişkin farkındalığın artırılması.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve iletişim Teknolojileri Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamındaki projelere 200-800 bin TL arasında değişen miktarlarda destek verilecek. Toplam bütçesi 15 milyon TL. Son başvuru tarihi 12 Şubat 2013 olan program, bilgi ve iletişim (BİT) sektörünün inovas-yon kabiliyeti, rekabetçiliği ve toplumsal faydasının artırılması yoluyla bilgi toplumuna geçişin desteklenmesi ve bölgenin küresel rekabet edebilirliğinin artırılmasını hedefliyor. İstanbul’un kentsel ve sosyal sorunlarına yenilikçi çözüm sunan projelere öncelik verilecek.

Örnek projeler:

•    Engellilerin hizmetlere erişim olanaklarını arttıracak yazılımların geliştirilmesi.
•    Afet anında vatandaşları tahliye aksları ve toplanma alanlarına yönlendirici mobil uygulamaların geliştirilmesi.
•    Trafik yoğunluklarının/kazalarının azaltılmasına yönelik BİT uygulamalarının hayata geçirilmesi.
•    Hasta takibini kolaylaştıracak mobil sağlık hizmetlerinin tasarlanması.
•    Binalarda yeşil veri merkezlerinin (green data çenter) tasarlanması ve geliştirilmesi.
•    Finans sektörünün ihtiyaç duyduğu BİT çözümleri ve BİT firmalarının kabiliyetlerini eşleştirecek veritabanı ve arayüz tasarımının yapılması.
•    Yazılım firmaları arası küme geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
•    Lojistik sektöründe tedarik zinciri yönetiminin temel aşamalarının entegrasyonunu sağlayacak çözümlerin geliştirilmesi.

SOSYAL İÇERİKLİ PROJELER

Sosyal içermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na 13 Şubat 2013’e kadar başvurabilirsiniz. Bu programla çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlılar gibi sosyal dışlanmaya maruz kalabilecek, sosyal risk gruplarının ihtiyaçlarına çözüm olabilecek projelere destek verilecek. Bütçesi 40 milyon TL olan programla proje bazında verilecek destek tutarı 250-750 bin TL arasında değişiyor.

Örnek projeler:

•    Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak üzere kadın emeğini değerlendirme merkezi gibi merkezlerin kurulması.
•    Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların buna ilişkin hukuki, psikolojik ve sosyal konularda bilgilendirilmesi.
•    Kadınların çocukları ile birlikte geçici olarak konaklayabilecekleri, rehabilitasyon hizmeti sunan kadın korunma evleri, kadın danışma ve dayanışma merkezlerinin kurulması.
•    Genç istihdamını artıracak, işgücü piyasasına girişlerini hızlandıracak şekilde gençlerin mesleki bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak çözüm merkezlerinin kurulması.
•    Madde bağımlılığının engellenmesini, bağımlıların rehabilitasyonunu ve sosyal hayata katılmalarını sağlayacak merkezlerin oluşturulması.
•    Sokak çocuğu olgusunun çözümü için işbirliğini içeren bütün çözüm merkezlerinin oluşturulması.

 

Ersan Çıplak / Para
Yazımızı beğendiniz mi?

Size daha güzel hizmet sunabilmemiz için lütfen bize destek olun. Yazımızı aşağıdaki sosyal medya sitelerinde paylaşabilirsiniz.

Bunu da İnceledinizmi ?

Her Lezzeti Paketleyip Satışa Sunan Konsantre Dip Üretimi İş Fikri

Yeni çeşitleriyle her lezzeti paketleyip satışa sunan ‘konsantre dip’ üretimi iş fikri girişimcilere çok para …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir