Dünyadan ve Türkiyeden Güncel HaberlerGüncel Ekonomi Haberleri

Kalkınma Ajanslarınca Sağlanan Mali ve Teknik Destekler

Kalkınma Ajanslarınca Sağlanan Mali ve Teknik Destekler

Kalkınma Ajansları; kamu, özel sektör ve STK’lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, kaynakların etkin ve yerinde kullanılması ile yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi aracılığıyla, ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen politikalara paralel olarak bölgelerin gelişimini hızlandırarak sürdürülebilirliklerini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içindeki gelişmişlik farklarını asgariye indirmek amacıyla faaliyetlerini yürütmekte olup, “5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun”a istinaden 2006 yılında kurulmuştur. Ekonomik ve Coğrafi özellikler öncelikli olarak dikkate alınarak ülke çapında oluşturulmuş ve halen faaliyetlerine devam eden 26 adet Kalkınma Ajansı bulunmaktadır.

Kalkınma Ajansları yukarıda bahsedilen Kanun ve bu Kanun’a paralel olarak hazırlanmış olan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” kapsamında aşağıda detayları verilecek olan başlıklar altında kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara ve gerçek/tüzel kişilere mali ve teknik destekler sağlamaktadırlar.

Mali Destekler :

Bu başlık altında sağlanan destekler, Doğrudan Finansman Desteği, Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Doğrudan Finansman Desteği;

DFD, ilgili Ajans tarafından, Proje Teklif Çağrısı ile birlikte yayınlanan Başvuru Rehberi’nde belirtilen usul ve esaslar dahilinde; ulusal planlar ve bölge planlarına paralel olarak yatırım ortamının geliştirilmesi, rekabet potansiyelinin, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi kapsamındaki proje ve faaliyetlere yönelik verilen bir destektir.

DFD miktarı, küçük ölçekteki altyapı projeleri hariç olmak üzere (ki eş finansman ilkesi çerçevesinde %25-50 oranında desteklenebilir), proje uygun maliyetleri olarak değerlendirilen miktarın %75’i oranındadır. Teknoloji geliştirme bölgeleri hariç olmak üzere, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin projeleri için oran %50’dir. Bu oranları projenin özelliklerine bağlı olarak %90’a kadar yükseltmek Ajansın tasarrufundadır.

Uygun görülerek yürütülmesi onaylanan projeler için yapılacak destek ödemeleri; istenilen raporlar ve usulüne uygun olarak yapılmış ödeme taleplerine binaen, Ajans ile Başvuru Sahibi arasında imzalanacak olan sözleşmenin ekinde bulunan Proje Bütçesi Harcama Takvimi’ne göre gerçekleştirilmektedir.

Faiz Desteği;

FD, kâr amacıyla hareket eden gerçek ve tüzel kişilerin, Ajans tarafından yayınlanan ilgili Başvuru Rehberi kapsamındaki projelerde kullanılmak üzere, kredi kullanacakları kuruluşlara ödemeleri gereken faiz giderlerinin ajans tarafından ödenmesini içeren bir destek türüdür.

FD, her bir proje bazında; ilgili Ajansın, o takvim yılı içerisinde faiz desteğine ayırmış olduğu bütçenin %5’ini geçmeyecek şekilde kullandırılır.

Faizsiz Kredi Desteği;

FKD, kâr amacıyla hareket eden gerçek ve tüzel kişilerin Ajans tarafından yayınlanan ilgili Başvuru Rehberi kapsamındaki özellikli projeleri için, anlaşmalı aracı kuruluşlar aracılığıyla kredi kullandırılmasını içermektedir.

FKD kapsamında kullandırılacak kredilerde Başvuru Sahibi ilgili finansmanın faizinden muaf tutulmakla birlikte, kredinin taksitlerini finans kuruluşuna değil ajansa ödemektedirler.

Ajans tarafından uygun görüldüğü takdirde, üç aydan az olmamak üzere geri ödemesiz dönem uygulanır. Kullandırılan krediler, Sözleşme tarihi başlangıç kabul edilmek üzere dört yıl içinde ödenmelidir.

Teknik Destekler :

Yerel yönetimlerin planlama çalışmaları ve bölge planlarında belirtilen kalkınma kapasitelerine katkı sağlayan faaliyetleri ile diğer kamu kurum/kuruluşlarının, bu nitelikteki meslek kuruluşlarının, STK’ların, OSB’lerin, KSK’lerin, TGB’lerin, OSB’lerin, teknoparkların, endüstri bölgelerinin, iş geliştirme merkezlerinin, birliklerin, kooperatiflerin ve bu kurumların ortak olduğu işletmelerin, yerel ve bölgesel kalkınma kapsamındaki çalışmalarını desteklemek maksadıyla, Ajansın kendi uzman personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlayacağı personel hizmetleri aracılığıyla, program ve proje hazırlamaya katkı sağlama, eğitim verme, uzman personel ve danışmanlık sağlama vb. kapsamdaki kapasite geliştirici hizmetler vermesidir.

Teknik Destek duyuruları ikişer aylık dönemler halinde Ajans tarafından belirlenip, internet sitesinde yayınlandıktan sonra, gelen talepler ilgili komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Başvuru Sahibi, iki aylık dönemlerde en fazla bir kez başvurabilecek olup, yıl içerisinde en fazla iki kez teknik destekten yararlanma hakkı elde edebilir. Aynı proje veya faaliyet kapsamında teknik veya mali destekten yalnızca birinden faydalanılabilmektedir.

Mali ve Teknik Desteklerden faydalanmak isteyen Başvuru Sahibi, yalnızca coğrafi olarak konumlandığı bölgenin bağlı olduğu Kalkınma Ajansının desteklerinden faydalanabilmektedir. Bu desteklerden faydalanabilmek için yukarıda bahsedilen ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve ilgili Ajans tarafından yayınlanacak olan Başvuru Rehberi’nin dikkatlice analiz edilmesi gerekmektedir.

mali-destekler-ve-hizmetler

Çağan Cem Gezici
Teşvik ve Proje Uzmanı

Yazara Ait Kitabın Satış Linkleri
KOBİ’lere Büyük İşletmelere ve Girişimcilere Sağlanan Mali Destekler ve Hizmetler

http://www.adaletyayinevi.com/yyntum/ktpdty.asp?kid=5375

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=695862

Yazara Ait Web Sayfası
http://hibe-ve-tesvik-doktoru.webnode.com.tr/

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu