Güncel Ekonomi Haberleri

Sosyal Medyadan Para Kazananlara Vergi Kolaylığı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama dönemine 1 Ekim’de başladı. TBMM’nin öncelikli gündem maddeleri arasında vergiye uyumu teşvik edecek, 850 bin küçük esnafa gelir vergi muafiyeti getirecek ekonomi paketi, Paris iklim Anlaşması’nın onaylanması, yalan haber ve dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle gündeme gelen sosyal medya düzenlemesi, 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi, seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesini öngören Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik getiren düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA; Spor kulüplerine daha denetlenebilir ve şeffaf bir sistem getirilmesini öngören kanun teklifi ve yeni yargı reformu paketinin de önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanıyor. Son aşamaya geldiği ifade edilen kanun teklifleri arasında Hal Yasası, AVM ve kooperatifçiliğe ilişkin taslaklar da yer alıyor. 4562 sayılı OSB Kanunu’nda değişiklik getiren kanun teklifi taslağı ise sosyal tarafların görüşüne açılmış bulunuyor. Taslak, Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OS-BÜK) gündeminde. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, taslak üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

VALİ VEYA KAYMAKAM BAŞKANLIK EDECEK

OSB organlarında değişikliğe gidilen OSB kanun taslağında yer alan geçici maddeye göre; düzenleme yürürlüğe girmeden önce müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği OSB’lerde, en geç 6 ay içinde toplanacak genel kurulda, müteşebbis heyetin yeniden teşekkülü için katılımcılar kendi aralarından yapı kullanma izni alan en az 8 asıl 8 yedek, en fazla 14 asıl 14 yedek üye seçecek. Müteşebbis heyette vali veya kaymakam başkan olacak. Müteşebbis heyetin başkanlığını vali veya kaymakamın yapmadığı OSB’lerde en geç 6 ayda vali veya kaymakam başkanlığında müteşebbis heyet oluşturulacak.

Vergi Kolaylığı
Sosyal Medyadan Para Kazananlara Vergi Kolaylığı

OSB alanları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenecek. OSB’nin faaliyetleri için zorunlu olan ve OSB sınırları dışında kalan bağlantı hatları, yollar ile teknik donatı alanları, Bakanlıkça OSB alanına dahil edilebilecek. OSB yapımı için seçilen alandaki özel mülkiyetteki arazi sahiplerine; seçilen alanda yatırım yapmayı ve Yönetmelikte belirtilen şartları gerçekleştirmeyi taahhüt etmeleri durumunda, kamulaştırma yapılmaksızın parselasyon planına göre yer verilebilecek. OSB kuruluşunda yer alacaklar arasına ildeki OSB’ler, kalkınma ajansı, mesleki kuruluşlar ve teşekküller ile OSB’de yatırım taahhüdü olan gerçek ve tüzel kişiler de eklendi.

OSB’ler, faaliyetleri için anonim şirket kurabilecek ya da ortak olabilecek. Şirket sözleşmesinde, yönetim ve hisse çoğunluğunun OSB’lerde kalacağı hususuna yer verilecek. OSB’lerin gayrimenkul yatırım ortaklığı kurmasına ilişkin düzenleme ise kaldırılacak.

EKONOMİ PAKETİ

Kamuoyu’nun ekonomik paket olarak bildiği, çeşitli vergi kanunlarında değişiklik getiren kanun teklifi 1 Ekim’de TBMM’ye sunuldu. Mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendirmeyi hedefleyen 64 maddelik kanun teklifine göre; basit usulde defter tutan yaklaşık 850 bin küçük esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden müstesna olacak.

Dördüncü geçici vergilendirme dönemi kaldırılıp, yıllık beyanname verme ve ödeme dönemleri bir ay öne çekilecek. Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme tarihi bir ay öne çekilerek, gelir vergisi beyannamesi Şubat’ta, kurumlar vergisi beyannamesi Mart’ta verilecek. YouTuber’lara vergi kolaylığı getirilecek. Beyanname verme zorunluluğu kaldırılacak. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna olacak.

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarla bir hesap açılması ve faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek. Bankalar bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinde yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacak. Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzde 10’luk kısmı, ÖTV ve KDV hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek. Yurtdışından gelen sermayeye ek teşvik verilecek. Mevcut düzenlemede yüzde 50 oranında uygulanan nakdi sermaye artırımındaki faiz indirimi yüzde 75 olarak uygulanacak.

BÜTÇE MESAİSİ

TBMM’nin öncelikli gündem maddelerinden biri 2022 yılı bütçe görüşmeleri olacak. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 17 Ekim’e kadar TBMM’ye sunulacak. Bütçe öncesinde TBMM’ye sunulması beklenen düzenlemelerden biri de sosyal medyaya yönelik kanun teklifi. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle gündeme gelen yeni düzenleme hem sosyal medya kuruluşları hem de kullanıcılara yönelik yaptırımlar getirecek.

Yeni düzenlemeyle güvenliği tehdit eden, kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, başkalarının kişilik haklarına saldırıda bulunanlara ceza ve yaptırım gelecek. Teklifin yasalaşması ile birlikte adliyelerde bulunan Bilişim Suçları Bürosu daha aktif çalışacak. Düzenleme ile Türk Ceza Kanunu’na sosyal medya suçları da eklenecek.

îklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris iklim Anlaşması’nm onaylanmasını uygun bulan teklifin ise bu hafta Genel Kurul’un gündemine gelmesi bekleniyor. Bu arada yeni Anayasa değişikliğine ilişkin çalışma da tamamlanma aşamasına geldi.

KOSGEB ve TÜBİTAK’a gelirden pay

OSB Kanunu’nda değişiklik öngören taslakla OSB’lerin gelirleriyle ilgili maddede de değişikliğe gidiliyor. Katılımcıların ödediği aidatlar gelirler arasından çıkarılırken, gelirler arasına kar payı, gecikme zamları, ön tahsis, parsel tahsisi, üst yapılı veya boş parsel satışı, kiralanması veya üst hakkı tesis edilmesinden sağlananlar ekleniyor.

Taslağa göre OSB’ler yıllık brüt gelirlerinin yüzde l’ini KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansı destek programlarında kullanılmak üzere Bakanlığa aktaracak. Katılımcının OSB’ye olan elektrik, su ve doğalgaz borçlarının ifasını, takibini ve tahsilini durdurmayacak ve yükümlülüklerini yerine getirmesine engel oluşturmayacak hususlar arasına konkordato da eklenecek. Bakanlıkça OSB’lerin projelerine kredi kullandırılabilecek. OSB’lere başka iç ve dış kaynaklardan kullandıkları krediler için Bakanlıkça kredi faiz desteği verilebilecek.

Hilmi UĞURLUTAŞ / Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı
“Bütçeden kesintiler yatırım engeli oluşturuyor”

OSB Kanun’unda değişiklik öngören taslağa göre bugünkü Genel Kurul kalkıyor, içi boşaltılıyor. Sembolik, Müteşebbis Heyeti seçen bir kurul oluyor. Şekli bir genel kurulu oluyor. Üstelik Tüm OSB’ler için geçerli oluyor. Valilerin ve kaymakamların müteşebbis heyet başkanı olması ihtiyacı, gerekçe de ‘kamusal yetkiler kullanan OSB’lerin bu yetkilerini kullanırken kamu gözetiminde olması sağlanmış olacaktır’ şeklinde ifade ediliyor. Oysa OSB’lerin üzerinde Bakanlığın güçlü bir teftiş ve denetim yetkisi mevcuttur. Ayrıca OSB’lerde yeminli mali müşavir denetimi var.

Genel Kurul da Bakanlık temsilcisi gözetiminde ve denetiminde karar ve denetim mekanizmasıdır. 2017 yılında kaldırılan KOSGEB payı kesintisi yeniden getiriliyor. Bu tür bütçeden kesintiler yatırım engeli oluşturuyor ve yatırım maliyetini artırıyor. OSB’lerin en önemli gelir kaynağı olan arsa satışlarında maliyet üzerine en fazla yüzde 25 konularak satış yapılması maddesinin kaldırılması ise olumlu.

Yeşil OSB sertifikası

Kaynak verimliliği, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz ve çevreye duyarlı altyapı uygulamaları ile öne çıkan; çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Bakanlıkça belirlenen kriterleri sağlayan OSB’ler Bakanlıkça Yeşil OSB olarak sertifıkalandırılacak. OSB Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi taslağına göre OSB’lerde ortak kullanım alanları, OSB büyüklüğünün yüzde 8’inden az; hizmet ve destek alanları ise OSB büyüklüğünün yüzde 10’undan fazla olamayacak.

Hizmet ve destek alanları, yalnızca lojistik kullanım amaçlı olarak OSB büyüklüğünün yüzde 15’ine kadar artırılabilecek. OSB alanı içinde kalan üstün kamu yararı gerektiren ulusal ve uluslararası projelere ilişkin imar ve parselasyon planları Bakanlıkça re’sen yapılabilecek. OSB; kamulaştırma işlemlerini yaptırabilecek kuruluşlar arasına, Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sanayi ve ticaret odaları veya sanayi odaları da eklenecek. Kamulaştırma veya devirle elde edilen taşınmazların mülkiyeti ilgili OSB adına tescil edilecek.

Memiş KÜTÜKCÜ /Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı
“Kazanımların korunması çok önemli”

OSB Kanunu’nda değişikliğe gidilen taslak, pek çok başlıkta yeni düzenlemeler içeriyor. Taslakta, müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde yeniden müteşebbis heyetin teşekkül etmesi, OSB’lerin yıllık brüt gelirlerinin yüzde 1’ini KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı destek programlarında kullanmak üzere bakanlığa aktarması, kriterleri sağlayan OSB’lerin ‘Yeşil OSB’ olarak sertifıkalandırılması gibi düzenlemeler öngörülüyor. OSBÜK olarak kapsamlı bir çalışma başlattık. Kanun taslağı çalışmasına OSB’lerden gelen tüm talepleri OSBÜK olarak daha önceden ilettik ve iletmeye devam edeceğiz. Bugün ülkemizin 81 ilinde üretimin ve ihracatın kaynağı haline gelen, 67 bin işletme ile 2 milyon 170 binin üzerinde insana doğrudan istihdam sağlayan organize sanayi ı bölgelerimiz, Türk sanayisinin gururu.

OSB’lerimizin taleplerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yürütülen OSB kanunu ile ilgili çalışmaya da mutlaka yansıtacağız. Her zaman olduğu gibi, bu kanun çalışmasında da bakanlığımızla ve OSB’lerimizle ortak akılda buluşacağımıza, hem OSB’lerimizin hizmet kapasitesini artıracak hem de OSB sanayicilerimizin rekabet güçlerini daha yukarıya taşıyacak doğru çözümler üreteceğimize inanıyoruz.

1-Kanun Kimleri Kapsıyor:
Adsense geliri elde eden herkesi kapsıyor.
Webmasterlar, youtuber lar, mobil uygulama üzerinden gelir elde edenler.
İnternet üzerinde sosyal içerik nedir: İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’un ilgili
bölümüne göre İçerik sağlayıcı: “İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.” buna göre içerik, sosyal
medyadaki her türlü bilgi ve veriyi kapsadığından bu kanun hepinizi kapsar. Ayrıca kanunda ister reklam geliri olsun, ister içerik satışı veya uygulama satışı olsun tamamının bu istisnadan
yararlanacağını belirtmiştir.

2-Ne kadarlık kazanç vergiden istisnadır:
Yıllık 650 BİN TL ve altında kalan kazançlar.

3-İstisnadan faydalanmak için ne yapmak gerekiyor:
Bunun için 01.01.2022 tarihinden itibaren bankada özel bir hesap açılması bu hesaba yatan paralardan %15 kesinti yapılmasını sağlamak gerekiyor.
Hesap nasıl açılacak, uygulama nasıl olacak şu an net değil. Maliye Bakanlığının yakın zamanda yayımlayacağı genel tebliği beklemek gerekiyor.

4-Bu istisna 2021 yani bu yılı kapsıyor mu?
Hayır kapsamıyor. Bu yıl hesabınıza aylık 1000 TL bile yatsa vergi kaydı açtırıp bütün kazancınızı beyan etmeniz gerekecek.

5-Yıllık cirosu 650 bin TL yi aşanlar ne yapacak?
Eskiden olduğu gibi özel hesap vs açmadan yoluna devam edecekler.

6-650 Bin TL altında cirosu olanlar ve işyeri açmış olanlar 2022 yılında ne yapacaklar?
Vergi kayıtlarını 31.12.2021 tarihi itibariyle sonlandıracaklar yani kapatacaklar. 01.01.2022 tarihinden itibaren özel hesap açtırıp %15 vergi kesintisi yaptıracaklar. Ödenen bu vergi yani
hesaplarından kesilecek olan %15 vergi dışında herhangi bir vergi vermeyecekler. Defter tutma, muhasebe vs gibi masrafları olmayacak.

Olay genel olarak bu şekilde olmakla birlikte; Maliye Tarafından yayımlanacak detaylı örneklerin yer alacağı genel tebliği beklemekte fayda var.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA / PARA

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu