Haberler

Tasarımcı Şirketlere Tasarım Destekleri

Devir tasarım devri, artık tahminlerimizin çok altında insan bir ürünü yalnızca işlev için satın alıyor. Haliyle rekabette fark yaratmak ve markalaşmak için tasarım, olmazsa olmaz konumunda. Bu başlık altındaki destek programı da tam olarak bunu hedefliyor. Türkiye’de tasarım tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ve yurtdışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması desteğin ana amacı.

gelecegi tasarlamak

Kimler faydalanır?

Bu tebliğ kapsamındaki desteklerden,

1. Tasarımcı şirketler (Türk Ticaret

Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu endüstriyel ürün tasannu veya moda tasanmı alanlarında faaliyet gösteren şirketler)

2. Tasarını ofisleri ile birlikler

(Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç tasarımcı bulunan, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet gösteren şirketler)

3. Tasarım dernekleri, birlikleri

(Tasarım konusunda iştigal eden demek, birlik ile bunlann üst kurumlan yararlanabiliyor.

tasarim destekleri

Destek kapsamı

A. TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Türkiye’de ticari veya smai faaliyette bulunan tasarımcı şirketlerin yurtdışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,a) Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama gibi faaliyetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar,

b) Yurtdışında açacakları birimlerinin, demirbaş, dekorasyon giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar, brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi, resim ve harç giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar,

d) İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin dolar,

e) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajım artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi gibi bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım ve güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar olarak destek kapsamında yer alıyor.

Tasarımcı şirketlerinin destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için tasarımcı ortaklarının şirket hissesinin en az yüzde 25’ine sahip olması ve şirket adına yurtiçinde tescil edilmiş markasının bulunması gerekiyor.

B. TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ

Tasarım ofislerinin, doğrudan tasarım hizmeti veya danışmanlığı faaliyetiyle ilgili olmak kaydıyla, yurtdışı pazarlarda tanınması ve markalaşmaları amacıyla,

a) Yurtdışında gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin dolar,
b) Yurtdışında açacakları birimlerinin, demirbaş, dekorasyon giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar, brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi, resim ve harç giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolar,

c) Tasarım ofislerinin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yıırt-dışmda tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar,

d) İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin dolar,

e) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, moda ve trendler, modelizm satın atma ve tedarik, stratejik pazarlama, şirket kuruluşu, maliyet muhasebesi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakmı-gün-celleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, yüzde 50 oranında ve yılhk en fazla 100 bin dolar destekleniyor.

Tasarım ofislerinin destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için şirket hisselerinin tamamının tasarımcı veya tasarımcı ortaklara ait olması gerekiyor.

C. BİRLİKLER, TASARIM DERNEK VE BİRLİKLERİNİN DESTEKLENMESİ

a) Birlikler ile tasarım demek ve birliklerinin

– Tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması,

– Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve mar-kalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri,

– sergi, bienal, tasarım fuan; tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin dolar tutarında destek kapsamında yer alıyor.

b) Birlikler tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla 30 adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 doları aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin birliklerin gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla iki yıl süresince destek alabiliyor.

Birliklerin, projelerinde tasarını yarışmalarının düzenlenmesine ilişkin faaliyetlerin de yer alması halinde, başvurularını her takvim yılının Ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bakanlık bir sonraki takvim yılında desteklenecek tasarım yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin yurtdışı eğitime hak kazanacak tasarımcı limitlerini belirliyor.

Başvuru

Tasarımcı şirketler ve tasarım ofisleri faaliyet yapmayı planladıkları hedef pazarları ve bütçelerini içeren bir projeyle, ilgili ihracatçı birliğine müracaat etmeli. Bu projelerin Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınması gerekiyor. Birliklerin ve tasarım demek ve birliklerse, faaliyet bazlı ve bütçe içeren projeleriyle Ekonomi Bakanlığı’na başvuruyor ve değerlendirmeler sonrasında proje bakanlıkça destek kapsamına almıyor.

Destek süresi

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren süre en fazla dört yıl. Birlikler ile tasarım demek ve birlikleri ise uygun görülen faaliyetleri bazında destekleniyor.

Değerlendirme

Destek ödemesinden yararlanan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren her yılın sonunda, birlik, tasarım dernek ve birlikleri ise gerçekleştirdikleri faaliyeti takip eden üç ay içinde, faalii yetlerini ve buna ilişkin değerlendirmelerini içeren bir raporu Bakanlığa iletmek zorundalar.

Ödeme

Destekten yararlandırılacak olan tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile tasarım demek ve birlikleri, tüm belgelerle birlikte, faaliyet alanına göre ilgili ihracatçı birliğinin genel sekreterliğine, birlikler ise doğrudan Ekonomi Bakanlı-ğı’na müracat ediyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu