İş Fikirleri ve İş Kurmak

Ücretsiz Ağaçlandırma ve Tarım Arazisi Kiralayın Bahçenizi Kurun Kazanın

Devletten 49 Yıllığına Ücretsiz Meyve Ağaçları Arazisi

Orman Genel Müdürlüğü, 12 ilde 35 farklı sahada özel ağaçlandırma yapılacak alanlar için ilana çıktı. 49 yıllığına, ücretsiz tahsis edilecek sahalarda bademden cevize özel ağaçlandırma yapılabilecek. Orman köylüsüne hibe desteği de var…

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), 12 ilde özel ağaçlandırma yapılacak 35 saha için ilana çıktı. 49 yıllığına ücretsiz tahsis edilecek sahalarda yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarıyla, iklim ve toprak şartlarını dikkate alarak cevizden bademe, zeytinden harnupa, kestaneden defneye yüksek gelir getirici bahçeler kurulabilecek. Türkiye genelinde ilana çıkarılan sahalar için son başvuru tarihi 23 Kasım 2018 olarak belirlendi. Talep edilmesi halinde orman köylüleri badem, ceviz, fıstıkçamı, zeytin gibi odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleriyle 3 hektara kadar yapacağı özel ağaçlandırmalarda, yüzde 65 hibe desteğinden yararlanılabilecek. Gerçek ve tüzel kişilerin özel ağaçlandırma çalışmalarında yararlanacağı hibe tutarı ise yüzde 25. Gerçek ve tüzel kişilerin bozulmuş orman alanlarında yapacağı özel ağaçlandırmada hibe üst limiti sınırlaması olmayacak. Hazine arazileri ve sahipli arazilerde yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında ise üst limit 200 bin TL olarak uygulanacak.

AĞAÇLANDIRILACAK İLLER

OGM, 9 Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanındaki 12 ilde saha tespitlerini yaparak, özel ağaçlandırma alanlarını 25 Ekim’de ilan etti. Adana, Osmaniye, Amasya, Tokat, Antalya, Balıkesir, Denizli, Erzurum, İsparta, Manisa, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde, toplamda 184.37 hektar alanda ilan edilen sahaların büyüklükleri ortalama 5 hektar. İlana çıkılan sahalarla ilgili müracaat etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ilan edilen sahanın bulunduğu ilgili Orman İşletme Müdürlüğü’ne müracaat formunu doldurmak suretiyle 23 Kasım 2018 günü mesai bitimine kadar başvurmasın gerekecek. Özel ağaçlandırmaya konu ilan edilen sahaları mahallinde görmek isteyenlere ilgili Orman İdaresi’nce gerekli yardım ve destek verilecek. İlan edilen sahanın kesin sınırları izin raporu aşamasında netleşecek.

İlanı yapılan sahalara, ilan süresi içerisinde tek bir müracaatın olması halinde müracaatı yapan, birden fazla müracaatın olması halinde kura sonucu belirlenen gerçek veya tüzel kişi hak sahibi olacak. İlan süresinin bitiminde müracaat eden gerçek veya tüzel kişilere, ilgili Orman İşletme Müdürlüklerince kuraya katılabilmeleri için tebligat yapılacak. Müracaatçıların kuraya katılabilmeleri için ilgili işletme müdürlüğünün bu iş için açmış olduğu hesaba başvuru bedelini yatırmaları ve bildirilen yer ve saatte kendilerinin veya noterden onaylı özel yetki belgesine sahip temsilcilerinin bulunmaları zorunlu olacak. Kura, komisyon üyelerinden birisi tarafından, katılımcıların huzurunda, müracaatçıların isimlerinin torbadan çekilmesi suretiyle yapılacak. Kura sonucu ilk çekilen müracaatçıdan başlamak üzere ilk 3 kişinin yer aldığı hak sahipliği sıralama tutanağı düzenlenecek. İlk sırada yer alan kişi hak sahibi olarak belirlenecek.

BAŞVURU BEDELLERİ DEĞİŞİYOR

Başvuru bedelleri, ilana çıkılan sahanın büyüklüğüne göre değişiyor. Buna göre başvuru bedeli 5 bin ile 50 bin metrekare arasındaki sahalar için 700 TL, 50 bin 1 ile 100 bin metrekare arasındaki sahalar için bin 400 TL olacak. 100 bin 1 metrekare ile 200 bin metrekarelik saha için 2 bin 100 TL, 200 bin 1 metrekare ile 500 bin metrekarelik saha için 3 bin 500 TL başvuru bedeli ödenecek. Hak sahipliği sıralama tutanağında yer almayan müracaatçıların başvuru bedelleri, kura çekilişinden sonra iade edilecek. Hak sahipliği sıralama tutanağında yer alan müracaatçıların başvuru bedelleri saha izni verildikten sonra, saha izni verilen izin sahibinin başvuru bedeli ise izin süresi sonunda faizsiz olarak iade edilecek. Bu süre zarfında saha izninden vazgeçilmesi halinde başvuru bedeli orman idaresine gelir kaydedilecek.

Hak sahibi tespit edilen müracaat sahalarının izin raporu tanzim edildikten sonra, uygun görüş alınmak üzere komisyona sunulacak. Komisyon kararının ardından iş ve işlemlere devam edilecek.

Devlet ormanlarında gerçek kişilere yapılan saha izni, toplamda 50 hektarı geçemeyecek ve devlet ormanlarından 50 hektar ve üstü saha izni verilmiş gerçek kişilere bu sahaları devretmiş olsalar dahi yeniden özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya amacıyla saha izni verilmeyecek.

HİBEDEN YARARLANILABİLECEK

Talep edilmesi halinde özel ağaçlandırmalarda hibe destekler kullanılabiliyor. Orman alanını artırmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmak amacıyla hazırlanan ve 11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik ile ağaçlandırma çalışmalarında yönelik hibe destekler de düzenleniyor. Yönetmeliğe orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, Hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 65’i kadar hibe verilebilecek. Gerçek veya tüzel kişiler ise yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının yüzde 25’i kadar hibeden yararlanabilecek. Gerçek ve tüzel kişilerin bozulmuş orman alanlarında yapacağı özel ağaçlandırmada hibe üst limiti sınırlaması olmayacak. Hazine arazileri ve sahipli arazilerde yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında ise üst limit 200 bin TL olarak uygulanacak.

Yönetmeliğe göre hibe verilecek özel orman fidanlıklarında üretilecek fidanların en az yüzde 50’sinin orman ağaç ve ağaççığı fidanı, en çok yüzde 50’sin odun dışı orman ürünü veren türler ve süs bitkisi olması gerekiyor.

Gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları özel erozyon kontrolü çalışmaları ile hibe talep etmeden yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında, onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı Bölge Müdürlüğü’nce ücretsiz olarak verilebilecek.

Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık sahalarının yangın, sel, heyelan, şiddetli fırtına ve benzeri doğal afetler sebebiyle başarısız olması halinde, proje sahiplerinin sahayı projesine uygun olarak tekrar tesis etmek istemeleri durumunda ise yeniden hibe verilmeyecek.

HİBE VERİLECEK İŞ GRUPLARI

Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı çalışmalarında; gerçek veya tüzel kişilerce asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleriyle saf veya karışık olarak yapılan özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında; ahşap ihata kazığı veya eşit kollu veya profil demir çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, fidan bedeli, üç yıllık bakım ve proje yapım bedeli tutarları toplamının yüzde 25’i kadar hibe verilebilecek.

Gerçek veya tüzel kişilerce ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, harnup, alıç, defne, mahlep, zeytin, kuşburnu ve sakız gibi odun dışı orman ürünlerinden faydalanılan türler ile kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı ve ağaççığı türleri kullanılarak saf veya karışık olarak yapılacak özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında; ihata, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi, aşı gözü ve aşı yapılması, fidan bedeli, damlama sulama tesis bedeli, üç yıllık bakım ve proje yapım bedeli tutarları toplamının yüzde 25’i kadar hibe sağlanabilecek.

Gerçek ve tüzel kişilerin özel orman fidanlıkları için tasdikli projesinde yer alan ve Fidanlık Müdürlüğü’nce onaylı hibeye esas yatırım giderlerinde ihata, drenaj, tesviye, sera tesisi, dış mekân sulama tesisatının kurulması, yetiştirme ortamı, yetiştirme kabı, toprak işleme, üretim materyali, üretim işçiliği, en fazla 3 yıllık bakım ve proje yapım bedeli tutarları toplamının yüzde 25’i kadar hibe verilebilecek.

Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında, ihata, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya ekim, tohum, aşı kalemi, aşı gözü ve aşı yapılması, fidan bedeli, damlama sulama tesis bedeli, 3 yıllık bakım ve proje yapım bedeli tutarları toplamının yüzde 65’i kadar hibe verilebilecek.

HİBE BAŞVURUSU VE TAHSİSİ

Orman ve hazine arazileri ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde Ağaçlandırma Yönctmeliği’ndeki hükümlere göre tanzim edilen projenin tasdik edilmesinden ve yer tesliminin yapılmasından sonra, sahipli arazilerde ise projesinin tasdik edildiğinin bildirilmesinden sonra gerçek veya tüzel kişiler hibe tahsisi için ilgili İşletme veya Fidanlık Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek. Genel Müdürlükçe hibeye esas yatırım giderleri cetveli, onaylı uygulama projesindeki yatırım giderleri cetveli ile birlikte değerlendirilecek. Uygun bulunan projeler için bütçe imkânları göz önünde bulundurularak gerçek veya tüzel kişilere yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için hibe tahsisi yapılabilecek.

Prof. Dr. İbrahim USLU / Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitim Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Defne Tanıtım Derneği Başkanı
“Vatandaş defneden çok para kazanabilir”

Tarım ve Orman Bakanlığının böyle bir programa çıkması güzel. Ancak kısıtlayıcı ve seçici bazı öğeleri olmalı. Dünya, bugün m Türk defne yaprakları ve defne yağlarını talep ediyor. Sadece son üç yıl içinde defne yaprağı ihracatı üçe katlandı. Dünyanın defne yaprağı ve yağı ihtiyacının yüzde 95’ini ülkemiz karşılıyor. Ancak Romalılar döneminden buyana ne Hatay’da, ne Silifke’de, ne de Karadeniz bölgesi Bölgesi’nde defne ağaçlarına hiçbir bakım yapılmıyor. Yol çalışmalarında, inşaat yaparken defne ağaçları kesiliyor. Maalesef büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Bugün defnenin tohumunun kilosu 15-20 TL. Salamura için zeytin aldığınızda kilosuna 6 TL veriyorsunuz. Zeytinin yaprağı değerlenmez. Defne öyle mi? Yaprağı, tohumu çok değerli. Devlet, özel ağaçlandırma sahalarında defne üretimini mecbur kılsın. Bakanlığın elinde müthiş defne fidanları var. Defne Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişebiliyor. Vatandaşımız çok büyük paralar kazanır. Bozulmuş orman alanları defne ormanlarına dönüştürülmeli.

Yavuz TANER / Alara Fidan-Alanar Meyve Yönetim Kurulu Başkanı
“Doğru uygulamalar mutlaka kazandırır”

Hem fıdancı hem de meyve ihracatçısı olarak bu alanda yapılacak her katkıya taraftarım. Ağaçlandırma çalışmaları doğal olarak herkesin pozitif olarak bakması gereken bir konu. Ancak özel ağaçlandırma projelerinin gerçekleştirilebilmesi için, insanların oradan geçim sağlayacak bir yapıya ve alana ihtiyaçları olacak. Örneğin bir ailenin geçimi için 40-50 dönümlük kiraz bahçesi tatminkardır. Son yıllarda badem ve ceviz bahçeleri daha çok tercih edilenler arasında.

Burada önemli konulardan biri Türkiye'de ceviz uzmanı olan insanımız az. Örneğin son 25-30 sene içinde kiraz yetiştiricileri, ihracata yönelik faaliyetlerde sağlanan katkılar ve eğitim programlarıyla belli bir birikim sahibi oldular. Artık daha bilinçli üretim yapıyorlar. Bir de bahçenin büyüklüğü fızibıl olması halinde, bu bahçelerin yetiştiriciye faydasını görebiliyoruz. Cevizde bu tam oturamadı. Hangi çeşidi, hangi bölgede dikersek daha randımanlı olur, üreticisine kazanç sağlayacak boyuta gelir gibi bir bilgi birikimi henüz oluşmadı. Sahanın fizibil ölçekte olması, üreticinin eğitim verilerek desteklenmesi halinde özel ağaçlandırmalar kişiye, aileye, bölgeye ve ekonomiye katkı sağlar. Doğru yapıldığı takdirde, 5 hektar alan bir aileyi rahatlıkla besler. Genelde 1 hektarla başlayalım deniliyor. 1 hektar bugünkü koşullarda fizibil değil. Dekar başına modern bir bahçenin yıllık gideri bin TL’yi buluyor. 50 dekarda 50 bin TL yapar. Bunu 4-5 yıl yaptığınızda bahçenizin geri dönüşü başlamış olacak.

Ana yatırımınız için ise dekar başına 5 bin TL’yi gözden çıkarmak lazım. O nedenle, özel ağaçlandırmaya yönelik destekler bu noktada çok önemli. Ağaçlandırma yaparken iklimi dikkate almak, o topraklarda ve iklimde yetişecek ağaçları doğru seçmek gerekiyor. Ceviz yetişmeyecek bir yerde ceviz diye ısrar etmemeli. Modern üretim yerine, ucuza dîye klasik ağaçlarla üretim yapılırsa ağaçların 15 yıl meyve vermesi beklenmemeli.

Cevdet ÇEKOK / Çekok Gıda Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
“Araziler işi bilen kişilere verilmeli”

Boş arazilere, ağaç dikilmesi öncelikle erozyonu önler, erozyonla mücadeleye destek verir. Özel ağaçlandırma çalışmaları, özellikle o bölgede yaşayan kişiler İçin, doğru projeler hayata geçirilmesi halinde önemli bir geçim kaynağı olabilir. Özel ağaçlandırma amacıyla ilan edilen sahaların, işi bilen, bu işi yapacak kişilere verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarımla, üretimle alakası olmayan kişilere bu sahaların verilmesi, iyi sonuç vermiyor, ilk etapta belli bir masraf yapıp, ağaçları dikiyorlar ama daha sonraki senelerde bahçenin bakımını, sulamasını yapmıyorlar. Bahçeler atıl duruyor. Öyle ki, bu bahçelerin bakımını üstlenmesi için birilerini bulmaya çalışıyorlar. 0 nedenle, bu sahalar, işi bilen kişilere verilirse özel ağaçlandırma uygulamaları amacına ulaşmış olur. Yatırım yapmak yetmez, bu bahçeleri yaşatmak gerekiyor. Meyve bahçeleri kurmanın belirli bir maliyeti var. Yatırım maliyeti dışında, dekar başına bin TL’yi bulabilen bakım giderleri ? ‘ de oluyor. Oraya uygun çeşidin dikilmesi lazım. Girişimci bu alanda bilgi sahibi değilse, fidan seçimi konusunda yanılabilir. Fidancılar, elinde kalmış çeşitleri satabilir.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu