Güncel Ekonomi Haberleri

Vergi Rehberi 2020

2020 Yılındaki Vergiler Nelerdir?

İŞ dünyasının vergi ile meşguliyeti hiçbir zaman bitmez. Her ay düzenli olarak bazı vergileri takip edip ödemek zorundadır iş insanları. Kişiler ise her yeni yıl ile birlikte bir önceki yılın gelir vergisi yükümlülüklerini ve yeni yılın diğer emlak ve motorlu taşıtlar gibi vergilerini ödemek durumundadır. Ocak ayı ile birlikte her yılki vergi telaşı başlamış bulunuyor. Siz okurlarımızın bu telaşını bir ölçüde hafifletmek, hayatımıza giren yeni vergileri ve değerlenme oranlarını hatırlatmak amacıyla işleri kolaylaştıracak küçük bir vergi rehberi hazırladık.

Ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi çerçevesinde, beyanname veren mükellef sayısını artırmak amacıyla, ilk defa 2020 yılında uygulanacak üç yeni vergi hayatımıza giriyor.

Değerli konut vergisi, konaklama vergisi ve dijital hizmet vergisi adı altında getirilen yeni vergiler, daha uygulanmadan yaşanacak sorunlar şimdiden tartışılmaya başlandı. Ayrıca, pasaport ve ehliyet harcı, trafik cezalan, yurtdışından getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020 yılında yüzde 22.58 oranında artışlı ödenecek.

YENİ GELEN VERGİLER

1. Değerli Konut Vergisi: Yaklaşık 147 bin 256 mülk sahibini ilgilendiren, değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar bundan böyle Değerli Konut Vergisi’ne tabi tutulacak. İlgili kanun ile getirilen düzenlemeye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürliiğü’nce (TKGM) belirlenecek asgari bina değeri matrah olarak öngörülüyor. TKGM’nin taşınmaz değerleri kendi sitesinde ilan etmesi ve mükellefe de tebliğ etmesi gerekiyor. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde herhangi bir itiraz gelmezse değer kesinleşmiş oluyor.

Değeri 5 milyon TL’nin üzeri konutlardan artan oranlı olarak beyana dayalı bir vergileme öngörülüyor. Buna göre, değeri 5 milyon-7.5 milyon TL arasında olanlar binde 3, değeri 7.5 milyon- 10 milyon TL arası olanlar binde 6, değeri 10 milyon TL’yi aşanlar ise binde 10 (yüzde 1) oranında vergiye tabi olacak. Hesaplanan vergi, yıllık olarak ertesi yılın şubat ayının 20’nci gününe kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyan edilip, Şubat ve Ağustos ayları olmak üzere iki eşit taksitle ödenecek.

Kamuoyunda oluşan yoğun eleştiri ve tepkiler üzerine ilgili verginin bir yıl süreyle ertelenebileceği yönündeki açıklamalara rağmen henüz herhangi bir yasal değişiklik yapılmadı. Ayrıca, 2019’a ilişkin değerli konut vergisinin 2020 Şubat ayında beyan edileceği dikkate alındığında, değerlere itiraz edip dava açmak isteyenlerin, nereye, nasıl ve hangi mahkemeye dava açacağı konusundaki farklı görüş ve tartışmaların da kafaları karıştırdığı görülüyor. Dolayısıyla, resmi makamlar konu hakkında ivedi bir açıklama yapmalılar.

2. Konaklama Vergisi: Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulandığı görülen şehir vergisi (city tax) ya da turizm (tourism tax) vergisinden yapısı itibarıyla farklılıklar gösteriyor.

Dünyadaki örneklerinden yola çıkılarak getirilen Konaklama Vergisi, yerli ve yabancı ayrımı yapılmaksızın, bazı istisnaları (kamu kurumu eğitim konaklama tesisleri, öğrenci yurt ve pansiyonları, diplomatik istisna) hariç tüm konaklamalarda (otel, motel, tatil köyü, apart, pansiyon, misafirhane) 01.04.2020-31.12.2020 dönemi için yüzde 1, daha sonra ise yüzde 2 oranında almacak bir gider vergisi. Hesaplanan verginin aylık olarak ertesi ayın 26’ncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan veya işletmenin bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyan edilerek aynı sürede ödenmesi gerekiyor.

3. Dijital Hizmet Vergisi: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü dijital ortamı sağlayan hizmetlerin Türkiye’de sunulmasını, hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını, hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesini sağlayan mükelleflerin kesinlik kazanmış hasılatlarının vergilendirilmesi esasına dayalı yeni bir dijital vergileme sistemi getirilmiş bulunuyor.

Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euro’dan veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf tutuluyor. Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat olarak belirlenmiş. Verginin oranı yüzde 7.5 olup, vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri.

ARTAN ESKİ VERGİLER

Yukarıda belirtilen yeni vergilerin yanı sıra, öteden beri uygulanan çeşitli vergi ve harçlar da yeni yıla girerken yeniden değerleme oranında (yüzde 22.58) artışlı olarak ödenecek. Ancak, bazı vergi ve harçlarda ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artışlı olarak uygulanacak. Buna göre, pasaport harcı, ehliyet harcı, damga vergisi, çevre temizlik vergisi yüzde 22.58, emlak vergisi yüzde 11.29, motorlu taşıtlar vergisi ise Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 12 olarak uygulanacak.

01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeleri ve uygulamaları özetle aşağıda belirtiyoruz.

VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1. Yazar kasa fişi (fatura) düzenleme haddi:

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2020 tarihinden itibaren 1.400 TL. olarak uygulanacak. (27.12.2019 Tarih, 30991 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 513 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

2. Doğrudan gider yazılacak sabit kıymetlere ilişkin had:

V.U.K.’nun 313, maddesi uyarınca peştamallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1.400 TL. olarak uygulanacak. (27.12.2019 Tarih, 30991 (2.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 513 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

3. Hizmet erbabına verilecek yemek yardımı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işve-renlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük istisna tutarı 2020 yılında 23.00 TL. olarak uygulanacak. (27.12.2019 Tarih, 30991 (2.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 310 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

4. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş bulunuyor. (27.12.2019 Tarih, 30991 (2.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, G.V 310sayılı G.T)

✓ 22.000 TL’ye kadar yüzde 15

✓ 49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası için yüzde 20

✓ 120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası için yüzde 27

✓ 600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası için yüzde 35 (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den 180.000 TL’si için 44.070 TL) m-%/ 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası için yüzde 40 (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL) 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. (31.12.2018 Tarih, 30642 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, G.V305 sayılı G.T)

✓ 18.000 TL’ye kadar yüzde 15

✓ 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası yüzde 20

✓ 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL(ücret gelirlerinde

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL) fazlası yüzde 27

✓ 98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası için yüzde 35 (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL)

5. Binek otomobillerin iktisabında gider olarak dikkate alınabilecek KDV ve ÖTV tutarları ile amortisman yoluyla gider yazılabilecek tutarlar:

GVK 40. Maddesinin 1. fıkrasına göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’sine kadarlık kısmı ife binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi katma değer vergisi toplamının 2020’de en fazla 140.000 TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

GVK 40. Maddesinin 7. fıkrasına göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, 2020 yılında özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 300.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir.

6. Özel Usulsüzlük Cezaları:

VUK-353/1. Maddesine göre, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu vermeyen ve almayanlara veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.01.2020 tarihinden itibaren 350 TL’den aşağı olmamak üzere özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 148.000 TL’yi geçemez. (27.12.2019 Tarih, 30991 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 513 Sayılı V.U.K Genel Tebliği) V.U.K. 353/2 maddesine göre, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bu-lundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2020 yılında 350 TL. Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 18.000 TL, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 180.000 TL’yi aşamaz. (27.12.2019 Tarih, 30991 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 513 Sayılı V. U.K. Genel Tebliği)

7. Yeniden Değerleme Oranı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. Maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oram, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye istatistik Kurumu’nun Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için yüzde 22.58 olarak tespit edilmiştir. (23.12.2019 Tarih, 30987 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 512sıra no.lu V.U.K. Genel Tebliği)

8. 2019 yılında elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarında (kira gelirleri) 2020 yılında beyanı ve istisnası:

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 2019 yılı için 5.400 TL’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hâsılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2020 gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 6.600 TL olarak uygulanacaktır. (27.12.2019 Tarih, 30991 (2.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, G.V310sayılı G.T) Binaların işyeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2020 için 49.000 TL’yi (G.V 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecektir. (G.V. Kanununun 86/c maddesi)

49.000,00 TL’lik haddin hesabında, tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamı dikkate alınacaktır. Brüt yıllık işyeri (stopajlı) kira gelirinin 49.000 TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecektir.

Örnek 1:

 • 2020 yıllık işyeri kirası (Brüt) 60.000
 • Götürü gider yüzde 15 (-) 9.000
 • Beyan edilecek işyeri kirası 51.000
 • Hesaplanan G.V. 9.240
 • Mahsup edilecek stopaj (yüzde 20) 12.000
 • ladesi gereken gelir vergisi 2.760

Örnek 2:

 • 2019 yıllık işyeri kirası (Brüt) 160.000
 • Götürü gider yüzde 15 (-) 24.000
 • Beyan edilecek işyeri kirası 136.000
 • Hesaplanan G.V. 36.060
 • Mahsup edilecek stopaj (yüzde 20) 32.000
 • Ödenecek gelir vergisi 4.060

Örnek 3:

 • 2020 yıllık konut kira geliri 15.000
 • Vergiden istisna tutar 6.600
 • Kalan 8.400
 • Götürü gider yüzde 15 (-) 1.260
 • Gelir vergisi matrahı 7.140
 • Ödenecek gelir vergisi 1.071

9. Damga Vergisi:

01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamalar aşağıdaki gibidir. (Beyannameler ve hesap özetleri aşağıdaki tutarlarda damga vergisine tabi olacak.)

■ Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler:

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamcler (Binde 9.48)

Kira Mukavelenameleri (Binde 1.89) (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

■ Beyanname ve bildirgeler:

Maaş, ücret, gündelik gibi hizmet karşılığı alman paralar: (Binde 7.59)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri: 89.10 TL.

Kurumlar Vergisi Beyannameleri: 119.00 TL.

Muhtasar Beyannameleri: 58.80 TL.

Katma Değer Vergisi Beyannameleri: 58.80 TL.

Diğerleri: 58.80 TL.

Belediyelere verilen beyannameler: 43.70 TL.

Sosyal Sigorta Kuramlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri: 43.70 TL.

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler: 119.00 TL.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri: 69.70 TL.

■ Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri:

Bilançolar: 68.70 TL.

Gelir Tabloları: 32.90 TL.

İşletme Hesabı Özetleri: 32.90 TL.

(27.12.2019 Tarih,30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete, 64 Sayılı D. V. Genel Tebliği)

10. 2019 yılına ilişkin menkul sermaye iradı elde edenlerin 2020 yılında beyanları:

2019 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması: 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekiyor.

İndirim oranı, Vergi Usul Kanunu’na göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranımn, aynı dönemde devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 2019 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı yüzde 22.58’dir. Bu dönemde devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise yüzde 19.92’dir. Buna göre, 2019 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (yüzde 22.58/yüzde 19.92) yüzde 113.35 oluyor.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2019 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır. Bu kapsamda 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve gelir vergisi kanununun 75. Maddesinin 2. fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut idaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecek.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlarm beyanında indirim oranı uygulanmayacak.

11. Veraset ve İntikal Vergisi:

01.01.2020 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü Maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL olarak dikkate alınacak.

Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 16’ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (yüzde 22,58) artırılmak suretiyle tespit edilmiş bulunuyor. Bu nedenle, 1/1/2020 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

(27.12.2019 Tarih, 30991 (2.Mükener) Sayılı Resmi Gazete, 51 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

12. Motorlu Taşıtlar Vergisi:

2019 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunuyor. Ayrıca 22/12/2019 tarihli ve 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 197 sayılı Kanunun 5’inci Maddesindeki (I) sayıh tarife, 6’ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8’inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlar için 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2019 tutarları yüzde 12 oranında artırılarak belirlenmiş bulunuyor.

Buna göre, 1/1/2020 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5’inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8’inci Maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiş bulunuyor. 01.01.2020 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I) ve (II) sayılı tarifeler aşağıdaki gibi.

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendiriliyor.

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendiriliyor.

C. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8’inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motorlu taşıtlara ödenecek vergi tutarları

Ticari taşıtlar vergi tutarları

(27.12.2019 Tarih, 30991 (2.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 52 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

13. Emlak Vergisi:

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmış durumda. Bu hüküm uyarınca 2017 yılında söz konusu takdirler yapılmış bulunuyor.

1319 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33’üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranımn yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmış bulunuyor. (27.12.2019 Tarih, 30991 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 76 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

14. Çevre Temizlik Vergisi:

01.01.2020 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecek.

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacak.

İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 2005/9817 Sayılı Bakanlar Kurulu kararma göre konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, Büyük-şehir Belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den^az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

15. Asgari Geçim İndirimi Uygulaması:

2020 takvim yılı asgari ücret üzerinden hesaplanan asgari ge-çimLİndirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösteriliyor.

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1. Asgari ücret:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca 2020 yılında (01.01.2020 – 31.12.2020) uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 2.943 TL olarak tespit edilmiş bulunuyor.

2. Sigorta primlerine, işsizlik sigortası primine ve sosyal güvenlik destek primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları:

Özel sektör için (01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında)

Günlük alt sınır: 98,10 TL

Aylık alt sınır: 2.943,00 TL Günlük üst sınır: 735,75 TL

Aylık üst sınır: 22.072,50TL olarak tespit edilmiş bulunuyor.

3. Kıdem tazminat tavanı:

Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2019 tarihli ve 27998389-010-06-02-13659 sayılı Genelge ile 01/01/2020-30/06/2020 döneminde uygulanacak kıdem tazminat tavanını 6.730,15 TL olarak belirlemiş bulunuyor.

Asgari geçim indirimi tutarları

2020 VERGİ HEDEFİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 bütçe sonuçlarına göre, 756 milyar 494 milyon TL vergi toplama hedefi ile başlanılan 2019 sonunda, bu hedefin ancak 673 milyar 300 milyon TL’lik bölümüne ulaşılabildi. Toplamda vergi geliri hedefinin 83 milyar 194 milyon TL eksik gerçekleştiği görülüyor. 2019’da vergi gelirlerinin sadece yüzde 8.3 oranında arttığı dikkate alındığında, Bütçe Kanunu ile belirlenmiş olan 2020 yılı vergi hedefleri, 2020’de vergi gelirlerinin yüzde 16.5 oranında artmasının zor bir hedef olduğu görülüyor.

Özellikle, yeni getirilen “değerli konut vergisi” çok tartışmalı olup, uygulamanın bir yıl ertelenmesinin sorunları çözemeyeceği görülüyor. Uygulanabilir ve adil bir vergi olabilmesi için ilgili düzenlemenin yeniden değerlendirilerek, uygulamadan kaldırılması veya yeni bir düzenlemeyle uygulanabilir bir şekilde yeniden ele alınması gerekiyor. Mevcut birçok vergi vb. yükümlülüklerin her yıl yeniden değerleme oranında artacağı bilinmeli. Dolaylı vergi dediğimiz harcama vergilerini artırmak yerine, dolaysız vergi dediğimiz gelir üzerinden alman vergilerin tabana yayılacak şekilde (artırılarak) öne çıkarılması beklentisi ise, toplumda her zaman gündemdeki yerini koruyor. Gündemdeki bir başka tartışma konusu ise, faizlerin ve enflasyonun neredeyse tek hanelere düştüğü günümüzde, vergilerin yeniden değerleme oranı olan yüzde 22.58 oranında artırılmasının vergi adaletini zedelediği yönündeki tepkiler. Bu tepkilerin dikkate alınması gerekiyor.

2020 vergi beyannamelerinin beyan ve ödeme süreleri

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu