Güncel Ekonomi Haberleri

2022 Yılı Vergi Oranları

2022 Yılı Vergi Takvimi ve Vergi Dilimleri

Mali müşavir Talha Apak’ın kaleminden 2022 yılı vergi oranları, vergi dilimler, vergi cezaları, vergi artışlar ve hadleri geniş bir şekilde paylaşılmıştır.

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanunu’nun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor. Yeniden Değerleme Oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor. Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor. Buna göre, TUİK tarafından 2021 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak belirlenmiş bulunuyor. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123 üncü maddesine göre; kanunun ilgili maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak.

2022 yılı vergi oranları
Vergi hesaplama

Emlak Vergisi Yüzde 18.10 Artacak

Emlak Vergisinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20’nin yarısının uygulanmasıyla yüzde 18.10 oranında artırılmasına karar verildi. Buna göre, 2022 yılı vergi oranlarına ait söz konusu değerler, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranının (yüzde 36,20) yarısı olan yüzde 18,10 kadar artırıldı. Böylece, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak. Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları da yeni yıl için yeniden değerleme oranının yarısı kadar yükseldi.

Bu kapsamda, vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanların (bu tutar dahil) 6 milyon 173 bin lirayı aşan kısmı için binde 3 olarak tespit edildi. Söz konusu taşınmazlardan değeri 12 milyon 347 bin liraya kadar olanların (bu tutar dahil) 9 milyon 260 bin lirası için 9 bin 261 lira, fazlası için binde 6’lık oran belirlendi. Değeri 12 milyon 347 bin liradan fazla olanlarda sınır, bu tutar için 27 bin 783 lira, fazlası için ise binde 10 olarak hesaplanacak.

2022 yılı vergi oranları
2022 yılı vergi oranları

Bazı Harçların Artış Oranı

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 25 artacak: Yeniden Değerleme Oranı yüzde 36,20 olarak belirlenmesine rağmen, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 2022 yılı vergi oranları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 25 oranında artacak.

Pasaport, kimlik değiştirme, evlilik belgesi ücretleri yüzde 36,20 artacak: Çeşitli Vergi, Harç, değerli kağıt gibi bürokrasiyi ilgilendiren konulara ilişkin ödenecek tutarlar yüzde 36.20 oranında aratacak. Buna göre pasaport defteri 225 lira, kimlik değiştirme 37.50 lira, kayıp nedeniyle kimlik düzenlenmesi 75 lira, sürücü belgesi harcı 280 lira, motorlu araç tescil belgesi 250 lira, evlilik cüzdanı ise 200 liraya yükseldi.

Veraset ve intikal vergisi yüzde 36,20 artacak: Tebliğle belirlenen veraset ve intikal vergi oranlarına uygulanacak matrah tutarları; 380,000 TL’den 500,000 TL’ye, 900,000 TL’den 1.2 milyon TL’ye, 1.9 milyon TL’den 2.5 milyon TL’ye, 3.6 milyon TL’den 4.9 milyon TL’ye ve 6.78 milyon TL’den 9.1 milyon TL’ye çıkarıldı. Buna göre, veraset ve intikal vergisinde dikkate alınacak maktu istisna tutarları da yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.2 nispetinde artırılmış oldu.

Engelli araçlarında ÖTV istisnası 450 bin 500 liraya çıktı: ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, daha önce bu istisna kapsamında ÖTV’den muaf tutulabilecek araç fiyatı sınırı 330,800 TL’den 450,500 TL’ye çıkarıldı. Düzenlemeye göre, yükseltilen söz konusu parasal sınır, malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşyalar için de geçerli olacak.

Özel İletişim Vergisi yüzde 36,20 oranında artacak: Buna göre mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde söz konusu maktu (ÖTV) vergi tutarı 2022 yılı vergi oranları 117 lira olacak.

Görüldüğü üzere, 2022 yılında uygulanacak bazı vergi ve harçlar ağırlıklı olarak yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 oranında artacak. Bazı vergi ve harçlarda ise, indirimli oran uygulanacak.

vergi cezası
Vergi

Diğer Vergisel Düzenlemeler

2022 yılında uygulanacak bazı vergisel düzenlemeler ise aşağıdaki gibi olacaktır.

1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi:

V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi 01.01.2022 tarihinden itibaren 2.000,00 TL. olarak uygulanacaktır. (21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 534 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

2.Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had:

V.U.K.’nun 313, maddesi uyarınca peştamallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2.000,00 TL. olarak uygulanacaktır. (21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 534 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

3.Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük istisna tutarı 2022 yılında 34,00 TL. olarak uygulanacaktır. (21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 317 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

4.Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife:

2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. (21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 317 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

32.000 TL’ye kadar %15

70.000 TL’nin 32.000 TL’ si için 4.800 TL, fazlası %20

170.000 TL’nin 70.000 TL’ si için 12.400 TL

(ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL.’si için 12.400 TL), fazlası %27

880.000 TL’nin 170.000 TL’ si için 39.400 TL, fazlası %35

(ücret gelirlerinde 880.000 TL.’den 250.000 TL.’si için 61.000 TL)

880.000 TL’ den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, %40

(ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL)

2022 yılında beyan edilecek 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. (29.12.2020 Tarih, 31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete, 313 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

24.000 TL’ ye kadar %15

53.000 TL’nin 24.000 TL’ si için 3.600 TL, fazlası %20

130.000 TL’nin 53.000 TL’ si için 9.400 TL

(ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL.’si için 9.400 TL), fazlası %27

650.000 TL’nin 130.000 TL’ si için 30.190 TL, fazlası %35

(ücret gelirlerinde 650.000 TL.’den 190.000 TL.’si için 46.390 TL)

650.000 TL’ den fazlasının 650.000 TL’ si için 212.190 TL, %40

(ücret gelirlerinde 650.000 TL.’den fazlasının 650.000 TL.’si için 207.390 TL)

5. Binek Otomobillerin İktisabında Gider Olarak Dikkate Alınabilecek KDV ve ÖTV Tutarları ile Amortisman Yoluyla Gider Yazılabilecek Tutarlar:

GVK 40.maddesinin 1.fıkrasına göre; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 8.000 Türk Lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının 2022 yılında en fazla 200.000 Türk Lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

GVK 40.maddesinin 7.fıkrasına göre; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, 2022 yılında özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 230.000 Türk Lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 430.000 Türk Lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. (21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 317 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

6. Özel Usulsüzlük Cezaları:

VUK-353/1.maddesine göre; Elektronik Belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için 01.01.2022 tarihinden itibaren 500,00 TL.’den aşağı olmamak üzere Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 250.000,00 TL’ yi geçemez. (21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 534 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

V.U.K. 353/2 maddesine göre; Elektronik Belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2022 yılında 500,00 TL. Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.

Ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 25.000,00 TL, her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 250.000,00TL’yi aşamaz. (21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 534 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

7. Yeniden Değerleme Oranı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu’nun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için yüzde 36,20 (otuzaltı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. (27.11.2021 Tarih, 316672 Sayılı Resmi Gazete, 533 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği)

8. Gayrimenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna:

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 2022 yılı vergi oranları için 7.000,00 TL’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hâsılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz. 2022 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 9.500,00 TL. olarak uygulanacaktır. (21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 317 Sayılı G.V. Genel Tebliği)

Binaların işyeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2022 yılı için 70.000 TL’yi (G.V. 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecektir. (G.V. Kanununun 86/c maddesi)

70.000,00 TL.lik haddin hesabında; tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamı dikkate alınacaktır.

Brüt yıllık işyeri (stopajlı) kira gelirinin 70.000,00 TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecektir.

9. Damga Vergisi:

01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamalar aşağıdaki gibidir. (Beyannameler ve hesap özetleri aşağıdaki tutarlarda damga vergisine tabi olacaktır.)

Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler:

 • – Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : (Binde 9,48)
 • – Kira Mukavelenameleri : (Binde 1,89) (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Beyanname ve Bildirgeler:

 • – Maaş, ücret, gündelik gibi hizmet karşılığı alınan paralar : (Binde 7.59)
 • – Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri : 132,30 TL.
 • – Kurumlar Vergisi Beyannameleri : 176,70 TL.
 • – Muhtasar Beyannameleri : 87,30 TL.
 • – Katma Değer Vergisi Beyannameleri : 87,30 TL.
 • – Diğerleri : 87,30 TL.
 • – Belediyelere verilen beyannameler : 64,80 TL.
 • – Sosyal Sigorta Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri : 64,80 TL.
 • – Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler : 176,70 TL.
 • – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri: 103,50 TL.

Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri:

 • – Bilançolar : 102,00 TL.
 • – Gelir Tabloları : 48,70 TL.
 • – İşletme Hesabı Özetleri : 48,70TL.

(21.12.2021 Tarih, 31696 sayılı Resmi Gazete, 66 Sayılı D.V. Genel Tebliği)

vergi dilimleri
2022 yılı vergi oranları

10. 2020 Yılına İlişkin Menkul Sermaye İradı Elde Edenlerin Beyanları:

2021 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulaması

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekir.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2021 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,20’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise %16,64 dür.

Buna göre, 2021 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%36,20 / %16,64) %2,17 olmaktadır.

Bu kapsamda 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve gelir vergisi kanununun 75. Maddesinin 2.fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevii tahvil ve hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2021 yılında sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

2022 yılı vergi dilimleri
2022 yılı vergi oranları

11. Veraset ve İntikal Vergisi:

01.01.2022 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4.üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

 • – Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL),
 • – İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 TL,
 • – Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 10.491 TL olarak dikkate alınacaktır.

Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%36,20) artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2022 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız İntikallerde
İlk 500.000 TL için 1 10
Sonra gelen 1.2000.000 TL için 3 15
Sonra gelen 2.500.000 TL için 5 20
Sonra gelen 4.900.000 TL için 7 25
Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

(21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 53 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

12.Motorlu Taşıtlar Vergisi:

2021 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 (otuzaltı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 25 (yirmi beş) olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve Geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarife yeniden belirlenmiştir.

01.01.2022 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I) ve (II) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Numarası 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 70.600’ü aşmayanlar 1 1.313 916 512 386 136
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar 2 1.443 1.007 562 426 150
123.700’ü aşanlar 3 1.576 1.098 615 465 162
1301 – 1600 cm³ e kadar 70.600’ü aşmayanlar 4 2.287 1.715 995 703 270
70.600’ü aşıp 123.700’ü aşmayanlar 5 2.517 1.887 1.095 771 295
123.700’ü aşanlar 6 2.746 2.058 1.192 842 322
1601 – 1800 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar 7 4.445 3.476 2.043 1.247 483
177.000’i aşanlar 8 4.851 3.790 2.232 1.362 527
1801 – 2000 cm³ e kadar 177.000’i aşmayanlar 9 7.003 5.393 3.170 1.887 742
177.000’i aşanlar 10 7.641 5.886 3.458 2.058 810
2001 – 2500 cm³ e kadar 221.000’i aşmayanlar 11 10.506 7.627 4.765 2.846 1.126
221.000’i aşanlar 12 11.462 8.320 5.197 3.106 1.228
2501 – 3000 cm³ e kadar 442.300’ü aşmayanlar 13 14.648 12.745 7.961 4.282 1.570
442.300’ü aşanlar 14 15.982 13.902 8.686 4.672 1.713
3001 – 3500 cm³ e kadar 442.300’üaşmayanlar 15 22.310 20.075 12.092 6.036 2.211
442.300’üaşanlar 16 24.340 21.898 13.191 6.583 2.415
3501 – 4000 cm³ e kadar 708.000’i aşmayanlar 17 35.078 30.291 17.838 7.961 3.170
708.000’i aşanlar 18 38.270 33.043 19.463 8.686 3.458
4001 cm³ ve yukarısı 840.700’ü aşmayanlar 19 57.415 43.053 25.498 11.460 4.445
840.700’ü aşanlar 20 62.633 46.968 27.817 12.501 4.851
2- Motosikletler Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 – 250 cm3’e kadar 245 183 135 83 32
251 – 650 cm3’e kadar 506 383 245 135 83
651 – 1200 cm3’e kadar 1.306 776 383 245 135
1201 cm3 ve yukarısı 3.168 2.093 1.306 1.037 506

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 1.570 1.037 506
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 2.093 1.306 776
1901 cm3 ve yukarısı 3.168 2.093 1.306
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 3.965 2.368 1.037
26-35 kişiye kadar 4.755 3.965 1.570
36-45 kişiye kadar 5.292 4.488 2.093
46 kişi ve yukarısı 6.348 5.292 3.168
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 1.408 935 458
1.501-3.500 kg’a kadar 2.851 1.652 935
3.501-5.000 kg’a kadar 4.283 3.565 1.408
5.001-10.000 kg’a kadar 4.755 4.038 1.893
10.001-20.000 kg’a kadar 5.715 4.755 2.851
20.001 kg ve yukarısı 7.148 5.715 3.321

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumu’na ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 26.545 21.225 15.916 12.730
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 39.825 31.851 23.887 19.108
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 53.108 42.483 31.851 25.482
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 66.391 53.108 39.825 31.851
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 79.675 63.736 47.795 38.230
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 92.957 74.360 55.762 44.597
20.001 kg. ve yukarısı 106.236 84.980 63.736 50.986

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 1.313 916 512 386 136
1301-1600 cm³ e kadar 2.287 1.715 995 703 270
1601-1800 cm³ e kadar 4.042 3.157 1.860 1.132 438
1801-2000 cm³ e kadar 6.368 4.903 2.882 1.715 676
2001-2500 cm³ e kadar 9.550 6.933 4.332 2.587 1.023
2501-3000 cm³ e kadar 13.318 11.585 7.237 3.891 1.428
3001-3500 cm³ e kadar 20.282 18.250 10.992 5.486 2.012
3501-4000 cm³ e kadar 31.891 27.537 16.217 7.237 2.882
4001 cm³ ve yukarısı 52.195 39.140 23.180 10.416 4.042

(21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 54 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

13. Emlak Vergisi:

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2017 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı belirlenmiştir.

2022 yılı vergi oranları olan 1319 sayılı Kanunun 42’nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle 6.173.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle;

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

6.173.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL,

fazlası için (Binde 6)

12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL,

fazlası için (Binde 10)

olarak tespit edilmiştir.

(21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 80 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

14. Çevre Temizlik Vergisi:

01.01.2022 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 Kuruş, diğer belediyelerde 50 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, Büyükşehir belediyeleri ve Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 6000 4900 3800 3400 2800
2. Grup 3800 2800 2300 1900 1700
3. Grup 2800 1900 1700 1200 950
4. Grup 1200 950 700 600 490
5. Grup 700 600 420 400 340
6. Grup 400 340 210 190 148
7. Grup 148 117 80 68 50

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 7500 6125 4750 4250 3500
2. Grup 4750 3500 2875 2375 2125
3. Grup 3500 2375 2125 1500 1187
4. Grup 1500 1187 875 750 612
5. Grup 875 750 525 500 425
6. Grup 500 425 262 237 185
7. Grup 185 146 100 85 62

(21.12.2021 Tarih, 31696 Sayılı Resmi Gazete, 54 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)

Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler

1. Asgari Ücret:

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2022 yılında (01.01.2022 – 31.12.2022) uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 5.004,00 TL olarak tespit edilmiş olup, tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

2. Sigorta Primlerine, İşsizlik Sigortası Primine ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

Özel Sektör İçin:

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında;

Günlük alt sınır = 166,80 TL.

Aylık alt sınır = 5.004,00 TL.

Günlük üst sınır = 1.251,00 TL.

Aylık üst sınır = 37.530,00 TL.

olarak tespit edilmiştir.

3. Devam Eden Başlıca SGK Teşvikleri:

Sosyal Güvenlik Kurumu istihdamın artması amacıyla çeşitli teşvikler vermektedir. İstihdamın artmasına faydası olan şirketler ve çalışanları bu teşvikler aracılığıyla aşağıdaki bazı destekler ve indirimlerden yararlanabilirler.

• Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesi indirimi (5 puan) (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanun 81. madde (ı))

• Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için Prim İndirimi (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanun 81. madde (i))

• İlave 6 Puanlık İndirim (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanun 81. madde 2. Fıkra)

• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanun ek 2. madde)

• Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun geçici 10. madde)

• Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki (Yasal Dayanak: 4857 sayılı kanun 30. madde)

• Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında (Yasal Dayanak: 5746 sayılı kanun)

• Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşvik (Yasal Dayanak: 5225 sayılı kanun 5. madde)

• İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun 50. madde)

• İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun geçici 15. madde)

• Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki (Yasal Dayanak: 3294 sayılı kanun ek 5. madde)

• Sosyal hizmetlerden faydalanan kişilerin istihdamı halinde uygulanan teşvik (Yasal Dayanak: 2828 sayılı kanun ek 1. madde)

• Yeni Nesil Teşviki (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun geçici 19. madde)

• 4447 Sayılı Kanun’un Ek 4’üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun ek 4. madde)

• Asgari Ücret Desteği (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanunun geçici 80. maddesi)

• Normalleşme Desteği (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanunun geçici 26. maddesi)

• İstihdama Dönüş Prim Desteği (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanunun geçici 27. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi)

• Artı İstihdam Prim Desteği (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanunun geçici 28. maddesinin 1. fıkrası)

• Teşviklerden Yasaklama Uygulaması (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanunun ek 14. maddesi)

Talha Apak

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu