Kariyer ve İş

Meslek sahiplerine iş fırsatı geliyor?

Meslek sahiplerine iş fırsatı geliyor. İstihdamın artırılması için yeni bir teşvik düzenlemesi getiriliyor. esasen daha önce getirilen ve çok az sayıda kişinin yararlandığı ilave istihdam teşvikine benzer bir düzenleme ile özellikle gençler ve ilk defa çalışma hayatına atılacak kişilere teşvik getirilecek.

İstihdamın artırılması için yeni bir teşvik düzenlemesi getiriliyor. esasen daha önce getirilen ve çok az sayıda kişinin yararlandığı ilave istihdam teşvikine benzer bir düzenleme ile özellikle gençler ve ilk defa çalışma hayatına atılacak kişilere teşvik getirilecek.

Yine mesleki yeterlik belgesi sahipleri, mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksek okulu veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için önemli düzenlemeler yapılıyor. Bu da İş Kurumu ve meslek örgütlerinin düzenlediği kurslara ilgiyi olabildiğince artıracak.

Meslek sahiplerine iş fırsatı
Meslek sahiplerine iş fırsatı

TBMM’ye sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda da önceki teşvik benzeri yeni bir ilave istihdam teşviki getiriliyor.

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, teşvik hükmünün yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınacak ve fiilen çalıştırılacak; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olan, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olan ve maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamaları kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Bu maddede belirtilen destek unsuru;

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksek okulu veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksek okulunu bitirenler için oniki ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanacak.

30 yaş üstü kişilerin işsiz kalacaği iddiası yersizdir. Bu teşvikten 18-29 yaş aralığındaki kişilerin tümü bu teşvikten yararlanamayacaktır. İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla teşvikten yararlanılabileceklerdir.

Çalışma hayatına ilk defa atılacak yeni mezun gençlerin iş bulmada ne kadar zorlandıkları dikkate alındığında bu teşvikin özellikle yeni mezunların daha kolay iş bulmalarını sağlayacağı kuşkusuzdur. Peki iddia edildiği gibi yeni mezunlar işe alınınca eski işçilere kapı mı gösterilecek? Buna yasayı dikkatle incelediğimizde hayır cevabını vereceğiz. Çünkü, mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınma şartı vardır. Benzer bir teşvik 2,5 yıl önce de getirilmişti, O dönemde de buna ilişkin suistimalleri önleyecek güvenlik müesseseleri getirilmişti.

Burada eleştirilmesi gereken bir husus varsa, fiilen çalışma şartıdır. Özellikle yıllık izin kullanan, raporlu olan işçiler için bu teşvikten yararlandırmama söz konusu olup, mutlaka fiilen çalışma ibaresinin kaldırılması gereklidir. Suistimal olması söz konusu olmayıp, genelgelerle yapılacak düzenlemelerle bu hususa ilişkin muvazaalı işlemler (yani işçilerin çıkartılıp başka işçiler alınması veya işyerinin başka isim altında açılması gibi) engellenmektedir.30 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerindeki işçiler için İş güvencesi olup, geçerli bir neden olmadan işten çıkartılması söz konusu olmayacaktır.

Dr. Resul KURT

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu