Dünyadan ve Türkiyeden Güncel Haberler

Kalkınma Ajansı Destekleri 2018

İçeriğe Ait Başlıklar

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA)
25 milyon TL’lik dört çağrı yaptı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2018’de geçmiş yıllarda da olduğu gibi hem proje ve faaliyetleri destekleyecek hem de kendi eliyle geliştirdiği bölgesel kalkınmayı sağlayacak projeler yürütecek. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çö-poğlu, mali destek programları, güdümlü proje destekleri, fizibilite destekleri ve teknik destekler aracılığıyla paydaşların öncelikli projelerini desteklerken bir yandan da ajans eliyle geliştirilen projeleri yürütmeye devam edeceklerini söyledi. 2018 yılında altı adet sonuç odaklı programa başlayacaklarım açıklayan Çöpoğlu, bu sonuç odaklı programlar, araştırma ve analizlerin, ajans desteklerinin, tanıtım ve eğitimlerin, AB gibi dış kaynaklı projelerin, işbirlikleri ve koordinasyonun birlikte ele alındığı orta vadeli faaliyet paketleri şeklinde özetlenebileceğini vurguladı. Çöpoğlu, bu kapsamda mesleki eğitim, akıllı ihtisaslaşma, kümelenme, turizm, spor ve kadm-genç-çocuk refahı konularının ajansın öncelikli gündemleri arasında yer aldığım bildirdi.

MARKA’nın bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak projeler için dört mali destek programı yürüteceğini söyleyen Çöpoğ-lu, “Bu programlar ile kar amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşlara toplamda 25 milyon TL mali destek tahsis edecek. Ajans, 2018 yılında güdümlü projelere ise 24.8 milyon TL tutarında destek sağlayacak” dedi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların fizibilite çalışmalarına 1.5 milyon TL destek kullandıracak. Teknik destek programı kapsamında ise 450 bin TL destek sağlanacak.

BÖLGENİN GÜCÜ ARTIRILACAK

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan MARKA’nın çağrıya çıktığı mali destek programlarından ikisi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik. Bunlardan ilki bölgede eğitimin niteliklerini geliştirmek üzere hayata geçirilecek olan 7 milyon TL bütçeli “İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”. Doğu Marmara Bölgesi’nde imalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasına yönelik projelerin destekleneceği bu programda, proje başma destek tutan 600 bin TL’ye kadar çıkacak. Proje süresi asgari 12 ay, azami 24 ay olacak. İkinci olarak ise, 2016 yılında hayata geçirilen ve bölgede özel sektör için önemli ve gelişimlerine katkı sağlayacak ortak kullanım altyapılarının inşa edildiği “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” yürütülecek. 7 milyon TL bütçeli bu program ile geçmişte olduğu gibi yine imalat ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünü pekiştirecek projelere destek verilecek. Proje başına destek tutan 750 bin TL’ye kadar çıkacak. Proje süresi asgari 18 ay, azami 24 ay olacak.

Ajans, kar amacı güden kurumlara yönelik olarak ise, “Turizm Mali Destek Programı” ve “Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programları”nı hayata geçirecek. 5 milyon TL bütçeli Turizm Mali Destek Programında turizm sektöründe yüksek katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak projelere destek tahsis edilecek ve bölgenin turizm gelirlerinden aldığı pay artırılacak. Program kapsammda proje başına destek tutarı 400 bin TL’ye kadar çıkacak, proje süresi asgari 12 ay azami 24 ay olacak.

6 milyon TL bütçeli Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsammda ise proje başına destek tutan 750 bin TL’ye kadar çıkacak. Proje süresi asgari 12 ay azami 24 ay olacak. Proje başvuruları için son tarih 23 Mart 2018 saat 23.59 olacak.

ANKARA KALKINMA AJANSI
15 milyon TL bütçeli iki program

Ankara Kalkınma Ajansı, 2018 için toplam 15 milyon TL bütçeli iki mali destek programı için çağrıya çıktı. Ankara Kalkmma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, iki mali destek programını Ankara Bölge Planı 2014-2023 öncelikleri ışığında belirlediklerini açıkladı. 2018 yılı için “İleri Teknolojili Ürünlerin Ticarileştirilmesi” ve “Yerel Ürün Ticarileştirilmesi” mali destek programlarını tasarladıklarını dile getiren Şayık, ajansın yıllık faaliyetlerini yürütürken Ankara’nın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte programlar tasarlayarak bunlara, destek sağladıklarını kaydetti. Şayık, 2017 yılma özel olarak bir mali destek programı yürütülmemekle birlikte paydaşlara yaklaşık 750 bin TL değerinde teknik destek verildiğini vurguladı.

İLERİ TEKNOLOJİYE DESTEK

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 29 Aralıkta çağrıya çıktığı İleri Teknoloji Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı’na en fazla beş yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi -TRL 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler, teknoloji geliştirme bölgeleri, üniversiteler başvurabilecek. İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesine öncelik verilecek. Toplam bütçenin 10 milyon TL olarak belirlendiği bu programda, proje başına destek tutarı 500 bin TL’ye çıkacak. Asgari destek oranının yüzde 25 olarak belirlendiği programda azami destek oranı kar amacı güden kuruluşlarda yüzde 50, kar amacı gütmeyenlerde yüzde 75 olacak. Başvurular internet üzerinden 9 Mart 2018 saat 23.50’ye kadar yapılacak.

Ankara Kalkınma Ajansı’nm çağrıya çıktığı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı’na, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, kooperatifler, birlikler başvurabilecek. Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalara, yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlatmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine öncelik verilecek. Toplam bütçenin 5 milyon TL olduğu programda proje başına destek tutarı 500 bin TL’ye, destek oranı yüzde 50’ye kadar çıkacak. Azami destek oranı kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yüzde 90’a kadar yükselecek. İnternet üzerinde son başvuru tarihi 16 Mart 2018 saat 23.50 olacak. Her iki destek programında da başvurular Ankara-ka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) modülü üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanacak.

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)
40 milyon TL’lik destek bütçesi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2017 yılı sonunda 2018 Mali destek programına çıktı. 2018 Mali Destek Programları toplam bütçesi 20 milyon TL olarak be-lirlenirken, 2018 yılında 20 milyon TL’si mali destek programları, 20 milyon TL’si güdümlü projeler aracılığıyla olmak üzere bölgeye toplam 40 milyon TL’lik destek verilmesi planlanıyor.

Antalya, İsparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2018 yılında kar amacı gütmeyen kuramlara yönelik “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları”m yürütecek. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 10 milyon TL bütçeli Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile Batı Akdeniz Bölgesi’nde, üretimi artırıcı, maliyetleri düşürücü, ekonomik kalkınmayı destekleyici, çevre kirliliğini önleyici, bireylerin yaşam standardım ve kalitesini yükseltici ve toplumsal refahı artırıcı altyapıların inşa edilmesi veya iyileştirilmesi amaçlanıyor. Proje başına destek oranı yüzde 75’e, destek miktarı 1.5 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Proje süresi ise en çok 15-24 ay arası olarak öngörülüyor.

10 milyon TL bütçeli Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programının amacı ise “TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmiş mesi, bölgede çevre dostu tekno–* lojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığm artırılması ve bölgedeki üreticilerin ve kuramların enerji maliyetlerinin azaltılması” olarak belirlendi. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik destek programında destek tutarı 1 milyon TL’ye, destek oranı yüzde 90’a, proje süresi 15 aya kadar çıkıyor. Her iki destek programı için internet üzerinden son başvurular 9 Mart 2018 saat 23.59’a kadar yapılacak.

GÜDÜMLÜ PROJELER

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile toplam bütçesi 12.5 milyon TL olan “Antalya Tarımsal Sulama Amaçlı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu” başlıklı proje için, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile ise toplam bütçesi 4.5 milyon TL bütçeli “Süt Araştırma ve Geliştirme Merkezi” Projesi için sözleşme imzaladı. Projeler uygulama aşamasında. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, İsparta’da ise Süleyman Demirel Üniversitesi ile “Gül ve Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma Geliştirme Laboratuvarı” projesi için bakanlık ön onayı alındı ve proje başvuru süreci devam ediyor.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN)
27 milyon TL bütçeli üç program

Kar amacı güden ve gütmeyen kuramlara 2017 yılında 17 milyon TL destek kullandıran Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 29 Aralık’ta ilan ettikleri üç mali destek programı ile 2018 yılında 27 milyon TL toplam bütçeli finansman sağlayacak. Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı dolu Middte AnatoLia Developrrenî Agency Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, 2018 yılında gerek mali destekler yoluyla gerekse diğer faaliyetlerle destekleyecekleri alanları şöyle sıraladı:

“Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi, eğitim ve istihdam sağlanması yoluyla sosyal yaşamın geliştirilmesi, süreç verimliliği ve kurumsallaşmanın sağlanması, mobilya sektörü başta olmak üzere rekabetçi sektörlerde tasarım eko sisteminin geliştirilmesi.”

Kilci, 2018 yılında kar amacı güden kurumlar için çağrıya çıkılan 10 milyon TL destek bütçeli “Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı”nda proje başına destek oranının yüzde 50’ye, destek miktarının 500 bin TL’ye kadar çıkacağını söyledi. Program kapsammda yürütülecek projeler en fazla 12 ayda tamamlanacak.

Kilci’nin verdiği bilgiye göre kar amacı gütmeyen kurumlar için çağrıya çıkılan 9 milyon TL bütçeli yeni ve “Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı”nda, proje başına destek miktarı 400 bin TL’ye, proje başına destek oram yüzde 75’e çıkacak. Azami proje süresi ise 24 ay olacak.

Yine kar amacı gütmeyen kurumlar için ilan edilen 8 milyon TL bütçeli “Kentsel ve Sosyal Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nda, proje başına destek miktarı azami 500 bin TL, destek oranı yüzde 75, azami proje süresi 24 ay olacak. Üç mali destek programında da proje başvurulan için son tarih 16 Mart 2018.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA)
Turizm projelerine 6 milyon TL hibe

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2018 yılında başlayan projeler için güdümlü proje, mali destek, teknik destek programları ve fizibilite desteği kapsamında toplam 27.1 milyon TL’lik kaynağı projelere aktaracak. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, destek programları kapsammda 2017’de ajans bütçesinden 12 milyon TL tutarında kaynak kullandırıldığını belirterek, devam eden projeler için ise 2018’de 4 milyon TL kaynak ayrıldığını söyledi.

KUZKA, 26 Aralık 2017’de çağrıya çıktığı 6 milyon TL bütçeli “Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı” ile TR82 bölgesinde (Kastamonu, Çankırı ve Sinop) faaliyet gösteren KOBÎ statüsündeki turizm tesislerinin hizmet kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi konularında 75 bin TL ile 750 bin TL arasında azami yüzde 50’ye varan oranda hibe desteği verilecek. Proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularım KAYS üzerinden en geç 2 Mart 2018 günü saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

PROGRAM MANTIĞI DEĞİŞTİ

2018’de bütçe ve çalışma programı hazırlama mantığının değiştiğini belirten Genç, sonuç odaklı programlama mantığı sistemine geçildiğini aktardı. Ajans tarafından müteakip yıllar için belirlenen “Şehir Markalaşma ve Tanıtım Sonuç Odaklı Programı” olduğunu aktaran Genç, kaynakların büyük bir kısmını bu program bileşenleri ve faaliyetleri çerçevesinde kullanmayı planladıklarının altım çizdi. 2018 yılı “Özel Sektöre Yönelik Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı”, “Turizm Altyapı Mali Destek Programı”, 2018 ğ teknik destek programı ve fizibilite desteğinin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini belirten Genç, bu programın diğer bileşenlerini ise şöyle sıraladı:

“2018 yılı güdümlü proje desteği çerçevesinde geliştirilen Boyabat Belediyesi’nin Gelecek Turizmde ve Turizm Boyabat’ta Projeleri, Kastamonu Ticaret Borsası’mn Kastamonu Ticaret Borsası Güneş Enerjisi Santrali Projesi, Çankın Belediyesi’nin Butik Müzeler Şehri Çankırı Projesi ile 2019 Yılı Güdümlü Proje Desteği Şehir Markalaşma Tanıtım Sonuç Odaklı Projesi.”

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI (DOKA)
17 milyon TL’lik hibe

Turizm sektörüne desteğini sürdüren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), 2018 yılında uygulanmak üzere toplam 17 milyon TL’lik hibe çağrısına çıktı. 2018 yılında da önceliklerinin gelişen turizm sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması olduğunu söyleyen DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, bölgenin turizm potansiyeline olan ilgiye cevap verebilmek adına 12 milyon TL bütçeli “Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ile DOKAP işbirliği ve finansmanıyla yürütülecek olan 5 milyon 175 bin TL bütçeli “Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programını” ilan ettiklerini vurguladı. Bu yıl fizibilite desteği ve teknik desteklerinin devam edeceğine dikkati çeken Onur Adıyaman, 2018 yılında uygulayacakları programlardan birinin de yenilikçi ekonomiye geçiş programı olduğunun altım çizdi. Adıyaman şunları kaydetti:

“Tüm illerimizde, bölgemizin iç kesimlerinde de yöresel ürün odaklı kalkınma planımızı hayata geçireceğiz. Yöresel ürünler sektörünün Avrupa’daki ekonomik büyüklüğü 80 milyar euro. Bizim ise toplam ihracat potansiyelimiz 10 milyar euro. Biz bunun büyük bir kısmını bölge olarak karşılayabilecek potansiyele sahibiz. Altı ilde 17 tescilli ürünümüz var. Hedefimiz 40 tescilli ürün. Eğer bunu başarabilirsek kırsaldan göç de önlenebilir.”

PROJE BAŞINA 1.5 MİLYON TL HİBE

“Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsammda proje başına asgari destek tutarı 300 bin TL, azami destek tutan 1.5 milyon TL olarak belirlendi. Artvin, Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Rize illerini kapsayan DOKA’mn ilanına göre proje başına destek oram ise yüzde, 75’e kadar çıkabilecek. Proje süreleri ise asgari 18 ay, azami 24 ay olacak. Hibe desteklerden yararlanmak isteyenlerin KAYS üzerinden 28 Mart 2018 saat 23.59’a kadar başvurmaları gerekecek.

DOKAP işbirliği ve finansmanıyla yürütülecek olan “Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı” kapsammda proje başına asgari destek tutan 150 bin TL, azami destek tutan 862 bin 500 TL olacak. Asgari destek oranı yüzde 25, azami destek oranı yüzde 75 olarak uygulanacak. Proje süreleri ise asgari 18 ay, azami 24 ay olacak. Her iki mali destek programı çerçevesinde hibe desteklerden yararlanmak isteyenlerin KAYS üzerinden 28 Mart 2018 saat 23.59’a kadar başvurmaları gerekecek.

250 MİLYON TL’LİK KATMA DEĞER

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, DOKA’nın 2010 yılından itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi’nde turizmden imalat sanayiine, argeden eğitim faaliyetlerine kadar birçok alanda 12 ayrı mali destek programına çıktığım ve bin 58 başarılı projeye destek sağladığını kaydetti. Mali destek programları kapsamında başarılı projelere DOKA tarafından sağlanan desteğin 150 milyon TL’yi aştığını dile getiren Adıyaman, eş finansman ile birlikte toplam 250 milyon TL’lik ekonomik katma değerin oluşturulduğunu söyledi.

Adıyaman, kalkınma ajanslarının devletin verdiği desteklerle hibe çağrısına çıkarak ekpnomiye, sosyal hayata katkı sağlamanın yanında Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası kuruluşların projelerinden faydalanmak suretiyle bölgelerine ek gelir sunabildiğine dikkat çekti. DOKA’nın kurulduğu günden bu yana Avrupa Birliği kaynaklı fonlardan bölgenin faydalanma oranını artırmak ve yine bölgeye fayda sağlayabilecek uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmaları arttırmak için yoğun çaba harcadığını dile getiren Adıyaman, “Bu kapsamda toplam bütçesi 5.2 milyon euro olan beş adet proje tamamlandı. Yaklaşık 9 milyon euro bütçeye sahip Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı (IPAII) kapsamında yürütülen Gümüşhane Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (ÎŞ-GEM) devam ediyor. Toplam bütçesi 8 milyon euro tutarındaki altı projenin (IPA-II ve Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Program) değerlendirme süreci devam ediyor” dedi.

Adıyaman, DOKA Bölgesi’ne vizyon katacak, bölgenin marka değerlerini ortaya çıkaracak yeni güdümlü projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını vurguladı.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA)
16 milyon TL bütçeli üç çağrı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 29 Aralık 2017’de üç mali destek program için ilana çıktı. Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, ilgili programların destek bütçesinin 16 milyon TL olarak belirlendiğini vurguladı. KUDAKA’nm kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik açtığı üç mali destek programından ilkinin “Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” olduğunu söyleyen Demirdöğen, program ile TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nin (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi ve bölgede yaşa-nabilirliğin artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Dezavantajlı guruplara yönelik sosyal donatıların yaygınlaştırılması, turizm altyapısının geliştirilmesi, turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması öncelikleri olan programın bütçesinin 5 milyon TL olarak belirlendiğini belirten Demirdöğen, asgari destek tutarının 187 bin 500 TL, azami destek tutarının 1 milyon TL olacağını, destek oranlarının ise projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az veya yüzde 75’inden fazla olamayacağını kaydetti. Demirdöğen, azami proje süresinin ise 24 ay olarak uygulanacağım bildirdi.

TURİZM VE ÜRETİME DESTEK

Genel Sekreter Demirdöğen, KUDAKA’nın “Turizmin ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ile TRA1 Düzey 2 Bölgesinde üretilen hammaddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesi ve bölgenin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesinin amaçlandığım vurguladı.

Programın öncelikleri arasında sağlık turizmi, termal turizm, yaşlı bakım hizmetleri ve rehabilitasyon merkezlerini kapsayan hizmet sektöründe, hizmet çeşitliliğinin, kalitesinin ve kapasitesinin artırılması, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni ürün üretmesi, ürün çeşitlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması yer aldığını aktaran Demirdöğen, program bütçesinin 7 milyon TL olarak belirlendiği programda, destek tutarının asgari 20 bin TL, azami destek tutarının 500 bin TL olacağını söyledi.

Demirdöğen’in verdiği bilgiye göre, asgari ve azami destek oranları ise projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 15’inden az veya yüzde 50’sinden fazla olamayacak. Azami proje süresi 12 ay olarak uygulanacak.

Demirdöğen, KUDAKA’nm Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Progra-mı’nm, TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde ekonomik faaliyetlerin yenilikçi yöntemlerle çeşitlendirilmesi ve Bölge’nin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesinin amaçlandığını vurguladı.

Demirdöğen’in verdiği bilgiye göre, 4 milyon TL bütçeli mali destek programında asgari ve azami destek miktarları 20 bin ve 500 bin TL olacak. Asgari ve azami destek oranlan ise projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az veya yüzde 90’ından fazla olamayacak. Azami proje süresi 24 ay olarak uygulanacak. Üç destek programı için başvurular internet üzerinden 23 Mart 2018 saat 18.00’a kadar yapılacak.

Önceki sayfa 1 2 3 4Sonraki sayfa

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu