Bayilik ve FranchiseÇağrı Merkezi Bayilikleri

Merkez Online Fatura Ödeme Merkezi Bayiliği

Merkez Online Fatura Ödeme Merkezi Bayiliği, Merkez Online Bayilik, Bayilik Veren Firmalar, Bayilikler 2012, Bayilik Arıyorum, Bayilik Veren Firmalar 2012, Franchise Veren Şirketler 2012

Firma İsmi : Merkon
Bayilik Kategorisi : Telekominikasyon
Kuruluş Yılı : 2004
Şube Sayısı : 600

Firma Tanıtımı :
Merkon Grup; Faaliyetlerine Eskişehir Gökmeydan’daki merkezinde başlamıştır. Müşterilerin güvenli kazanç sağlamalarını kendine ilke edinen şirketimiz, kendi bünyesindede barındırdığı tecrübeli telekomünikasyon, yazılım, bilişim ekibi ile yatırım içerisinde bulunduğu sektörlerde 7 yıldır başarılı bir şekilde hizmet vermektedir.

Türkiye’nin en tecrübeli kadrolarından birine sahip olan Merkon Grup, çok kısa bir süre içerisinde fatura tahsilat sistemleri, fatura tahsilat programları, yazılım ve bilişim sektörlerinde Türkiye’de kurumsal alt yapısını oluşturmuştur. 2011 Haziran ayından itibaren hizmete sunulan Merkez Online fatura sistemi ile Türkiye’de şubelerin iş yerlerinde yaptıkları hizmetten komisyon almaları durumuna da 0 komisyon ile sınırsız fatura tahsilat çözümü ile sektördeki tüm dengeleri değiştirmiştir.

Fatura tahsilat sektöründe işletmecinin bayi merkezlerine ödemiş olduğu komisyon bedellerini kaldırarak Türkiye’deki fatura tahsilat çözümü üreten firmalara karşı en yenilikçi ve kazançlı çözüm üreterek sektöründe bir ilke imza atmıştır.

Bayilik Şartlarınız :
TARİH:
../../….
MERKEZ ONLİNE  ALT  BAYİ  SÖZLEŞMESİ

1.      TARAFLAR

       Merkez Online Fatura Tahsilat Merkezleri
Adres: Gökmeydan mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 147/A   Eskişehir/Odunpazarı
PBX   :02222376686
YETKİLİ KİŞİ:

       Merkez Online Alt Bayi: ……………………………………

Adres                                         : ……………………………………
PBX  :
YETKİLİ KİŞİ                              :……………………………………

Bu sözleşme          Gökmeydan mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 147/A   Eskişehir/Odunpazarı
adresinde mukim Merkez Online Fatura Tahsilat Merkezleri ve Telekominikasyon ile  ……………………………….. adresinde mukim………………………  arasında, aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar ve kurallar dahilinde …………… tarihinde,……………. ili,……………………  ilçesinde  yapılmıştır.

2.   ALTBAŞLIKLAR

……………….. , Merkez Online Alt Bayisi olarak;Merkez Online Fatura Tahsilat Merkezleri veTelekominikasyon’un
•       VOİP
•       TTNET VE SMİLE ADSL ÜRÜN SATIŞI
•       DOPİNG ADSL ÜRÜN SATIŞI
•       FATURA TAHSİLAT OTOMASAYONU
•       İLETİŞİM HİZMETLERİ
•       VOİP ÇÖZÜMLERİ
•       WEB TASARIM VE OEM BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ
•       TELEKOMİNİKASYON
ve anlaşma yapılması halinde diğer ürün ve hizmetlerin satışı ile yetkilendirilmiş bayidir.

MERKEZ ONLİNE ALT BAYİ, MERKEZ ONLİNE’dan aldığı yetki ile Merkez Online yönergelerine göre ürün hizmetleri satmaya yetkilendirdiği satış noktasıdır.

3.   SÖZLEŞMENİN KONUSU

Merkez Online Fatura Tahsilat Merkezleri ve Telekominikasyon’un sorumluluk alanındaki illerde saha satış ve hizmet organizasyonunun  “Merkez Online ALT BAYİ’lik‘’ statüsü ile verilmesi…

4.   TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1     .  Merkez Online’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Merkez Online Alt Bayisinin; satışı destekleyecek otomasyonlarla,hizmetlerin sağlayıcılığını yapmak.

4.2.  MERKEZ ONLİNE ALT BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1.  MERKEZ ONLİNE ALT BAYİ’nin, Merkez Online adına, alt başlıkta belirtilen  ürün ve hizmetlerinin satışını ve ilerleyen dönemde bildirilecek iş ve işlemleri yapması, bu iş ve hizmetlerde MERKEZ ONLİNE‘a aracılık hizmeti vermesi bu sözleşmenin konusunu teşkil eder.

4.2.2. Merkez Online ALT BAYİ’nin işlevi ile alakalı her türlü bilgi,Merkez Online ALT BAYİ standart ve uygulama, eğitim ve dökümanlar, yazışmaların tümü Merkez Online Fatura Tahsilat Merkezleri ve Telekominikasyon’un mülkiyetindedir ve bunların tümü ticari sır ve gizli bilgidir,  gizlilik ihtiva etmektedir.Merkez Online ALT BAYİ, tüm bu bilgi ve dökümantasyonu ticari sır olarak koruyacağını, kopyalamayacağını ve başkalarının kullanımına vermeyeceğini , kendi çalışanlarına işin doğru bir şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Merkez Online ALT BAYİ çalışanlarının bu konulara uygun hareket etmesi Merkez Online ALT BAYİ’nin sorumluluğundadır. Gizli bilgi konusundaki gizlilik yükümlülükleri, bu sözleşmenin bitiminden itibaren 1 yıl süre ile devam edecek ve tarafları bağlayacaktır. Bu süre zarfında da Merkez Online ALT BAYİ , bu hükümden doğan yükümlülüklerini yerine getirmez ise Merkez Online ALT BAYİ bundan doğacak tüm zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul eder.

4.2.4. Merkez Online ALT BAYİ, faaliyetlerinde Merkez Online tebliğlerine, talimatlarına ve bildirmiş olduğu yönetmeliklerine riayet edecek ve herhangi bir sebeple bunlara aykırı hareket etmeyecektir.

4.2.5.Merkez Online  talep ettiğinde Merkez Online ALT BAYİ yükümlülüklerini yerine getirmezse, herhangi bir ihtar çekmeye gerek olmadan  sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir.Merkez Online bu husustaki cezai şart talep ve tazminat hakları saklıdır.

5.   MALİ YÜKÜMLER

5.1.    Sözleşme konusu işlerin yapılması için Merkez Online ALT BAYİ’ye verilen her türlü  ekipman  ve evrakların mülkiyeti Merkez Online’a aittir. Merkez Online’ın izni olmadan hiçbir suretle bu malzemeler işyerinden çıkartılamaz.Merkez Online ALT BAYİ’nin borçlarından dolayı bunların üzerine haciz konulamaz. Merkez Online ALT BAYİ, zapta karşı tekeffül borcu altındadır.
5.2.    Merkez Online ALT BAYİ’ye verilen her türlü ekipman ve evrak için , Merkez Online’ın geri alma hakkı saklıdır, sözleşmenin feshi durumunda Merkez Online , Merkez Online ALT BAYİ’ye vermiş olduğu her türlü malzemeyi geri alma hakkına sahiptir. Merkez Online ALT BAYİ bu hallerde tüm malzemeleri iade etmek zorundadır.
5.3.    Merkez Online ALT BAYİ’nin bu sözleşme kapsamında yürüteceği iş ve hizmetlerle ilgili mali yükümlülükler Merkez Online tarafından bildirilir. Yapılacak işle ilgili işlem ve prosedürler Merkez Online tarafından Merkez Online ALT BAYİ’ye bildirilecektir.Merkez Online ALT BAYİ,Merkez Online tarafından kendisine bildirilecek iş ve işlemlere ait prosedürlere aynen uyacaktır.Merkez Online ALT BAYİ’nin işbu sözleşmedeki sorumluluk  ve yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, Merkez Online sözleşmeyi herhangi bir ihtar keşidesine hüküm istihsaline gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir.  .
5.4.    Merkez Online ALT BAYİ, gerçekleştirdiği işlemlerin hatalı veya eksik yapılmış olmasından doğabilecek ihtilaflarda her türlü sorumluluğu beyan, kabul ve taahhüt eder. Merkez Online ALT BAYİ, bu beyanını yerine getirmediği takdirde doğacak ihtilaflardan Merkez Online’in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını, bu durumdan doğacak zararı Merkez Online’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.   SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ

İşbu sözleşmenin süresi, imza edildiği tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. Taraflardan her biri sözleşmenin süresinin sonundan 1 (Bir) ay önce yazılı olarak diğer tarafa bildirimde bulunmak sureti ile süre sonunda sözleşmeyi fesh edebilirler. Bildirim yapılmadığı takdirde sözleşme aynı şartlarla ve aynı süre için yenilenmiş olur.
7.   BİLDİRİMLER

İşbu sözleşme ile ilgili her türlü tebligat bu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacaktır. Adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece işbu sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar, geçerli tebligatlardır.
9.   SÖZLEŞME İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR

İşbu sözleşme 2 nüsha olarak düzenlenmiştir ve tarafların tam mutabakatı ile imza altına alınmıştır. Merkez Online ALT BAYİ işbu sözleşme ile ilgili olarak hukuki görüş aldığını ve sözleşme içeriğini tam olarak anladığını burada beyan ve kabul eder.
a)      Taraflar kendi aralarında çıkabilecek itilafları hakem marifeti ile halline mutabık kalmışlardır. Hakemler H.U.M.K hükümleri doğrultusunda karar verirler. Tarafların aralarında çıkacak her türlü itilaflarında Merkez Online’in her türlü kayıtlarının delil kabul edileceğinde ve bununla yetinileceğinde mutabık kalmışlardır.
b)      İşbu sözleşmenin tüm maddeleri ayrı ayrı işlem görür kabul edilmektedir ve herhangi bir
nedenle sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçı iptal edilmek durumunda kalırsa veya uygulanmamasıyla ilgili mutabık olunursa, bu durum sözleşmenin toptan iptali anlamına gelmez ve sözleşmenin tüm diğer maddeleri ayrı ayrı geçerlidir, işbu sözleşmenin yürütülmesi hususunda engel teşkil etmez.
c)      Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşmede belirtilen müeyyidelerden birini uygulatmaması, söz konusu hakkın ve takip eden hakların kaybı anlamına gelmez.
d)      İşbu sözleşme  ve  ekleri  tarafların   net ve  nihai  anlaşması olup  işbu sözleşme  tarihinden önceki tüm  yazılı ve sözlü mutabakatlar  ile beyanlar hüküm ifade etmez  işbu sözleşmede yapılacak değişiklikler  her iki tarafında yazılı mutabakatı ile yapılır.
e)      Merkez Online tarafından işbu  işlemler manuelinde ve yönetmeliklerde zaman zaman  yapılacak değişiklikler işbu sözleşmenin ayrılmaz ekidir.
İşbu sözleşme ve sözleşmenin uygulamasına ilişkin her türlü vergi, resim harç ve vergisel yükümlülükler Merkez Online ALT BAYİ tarafından ödenecektir.

Bayilik ile ilgili Desteklerimiz : eğitim, yazılım, satış desteği, reklam desteği,  kurulum, canlı destek,
Bayilik Yatırım Maliyeti ve Ortalama Kar Marjı : 2000 – 12000
Bayilik için ek şartlar : ek şart yoktur

İletişim Bilgileri

İlgili Kişi : Gökhan Gültekin
Telefon : 222 237 66 86
Web Site : www.merkezonline.net
E-posta Adresiniz : merkontelekom@gmail.com
Adres : Cumhuriyet Caddesi Odunpazarı/Eskişehir
No: 147/A

Hem indirmesi hemde kullanımı tamamen ücretsiz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu